Vydaveľský záznam

Separovaný zber V MESTÁCH A OBCIACH

Príklady z praxe

Vydali: Priatelia Zeme - SPZ
P. O. BOX H-39, 040 01 Košice
Tel. / fax: 055 / 677 1 677
e-mail: spz@priateliazeme.sk
www.priateliazeme.sk/spz

Dátum vydania: november 2010
Autori: Mgr. Lenka Beznáková, Branislav Moňok
Grafická úprava: René Říha
Foto: pokiaľ nie je uvedené inak, tak archív Branislava Moňoka
Foto na titulnej stránke: Smetné koše na separovaný zber v centre mesta Piešťany

Poďakovanie:

Za ochotné poskytnutie potrebných informácií pre účely tejto publikácie ďakujeme

Ing. Jane Vráblovej z Technických služieb Stará Turá, Mgr. Kataríne Bašnej z Mestského úradu v Novej Dubnici, Ing. Ivete Markuskovej z Obecného úradu v Palárikove, Bc. Aurelii Fábryovej z Obecného úradu v Imeli, Bc. Ivane Legátovej a Ing. Jánovi Baranovičovi z Mestského úradu v Piešťanoch, Radomírovi Brtáňovi z Obecného úradu v Košeci a Marekovi Kurincovi z Technických služieb mesta Dubnica nad Váhom.

Táto publikácia bola vydaná v rámci projektov

"Od triedenia k minimalizácii odpadu“, ktorý je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

"Triedenie a recyklácia odpadu - súčasť nášho každodenného života“, ktorý finančne podporil Recyklačný fond.

Vyjadrené názory sú názormi Priateľov Zeme - SPZ a preto ich v žiadnom prípade nemožno považovať za odraz oficiálneho názoru donorov.

Vytlačené na recyklovanom papieri.

Citácie:
BEZNÁKOVÁ, Lenka; MOŇOK, Branislav. Priatelia Zeme - SPZ. Separovaný zber v mestách a obciach - príklady z praxe [online]. 2010-12-11 [cit. 2024-07-25]. URL: <http://www.priateliazeme.sk/spz/node/7863>.
Táto podstránka bola vytvorená: 26. marec 2012 - 12:56, naposledy bola upravená: 29. marec 2012 - 2:02.