Nebezpečné chemikálie - problémy

Vedecké štúdie z posledných rokov dokázali prítomnosť nebezpečných chemikálií v detských hračkách, oblečení, v kozmetike určenej deťom. V prachu zo škôl, aj u ľadových medveďov v Antarktíde. Naše telá sú znečistené viac ako 300 priemyselnými chemickými látkami. Takými, ktoré sa v telách našich praprastarých rodičov nenachádzali. Mnohé z týchto látok sú spojené s chorobami akými sú napr. rakovina semenníkov a prostaty, ktorých počet sa zvyšuje.

O vyše 95% chemikáliách z približne 100 000 používaných v Európe nemáme žiadne, alebo len čiastkové informácie z hľadiska ich vplyvu na zdravie a životné prostredie. Od výrobcov sa totiž stále nepožaduje, aby poskytovali bezpečnostné údaje u chemikálií, ktoré sa používali pred rokom 1981. Tých je ale väčšina (viď tab. 1 – výsledok prieskumu Európskej Environmentálnej Agentúry).

 

Tab.1: - údaje o toxicite u 2 472 chemikálií vyrábaných vo veľkom rozsahu
(vyše 1000 ton / rok) [Zdroj: EEA].

Testy

% chemikálií pre ktoré
boli dostupné údaje na

Orálnu toxicitu
(jedovaté účinky chemikálie sa prejavia po jej požití v strave alebo nápojoch)
70%
Dermálnu toxicitu
(jedovaté účinky chemikálie prejavujúce sa po kontakte s pokožkou)

45%
Inhalačnú toxicitu
(jedovaté účinky chemikálie sa prejavia po jej vdýchnutí do pľúc)
30%
Chronickú toxicitu
(jedovaté účinky chemikálie, prejavujúce sa po jej dlhodobom pôsobení, zvyčajne malých dávok danej látky)
55%
Karcinogénnosť
(vlastnosti vyvolávajúce rakovinové ochorenia)
10%
Ovplyvnenie plodnosti
20%
Biodegradáciu
(prirodzený rozpad nejakej chemickej látky alebo inej substancie; pričom môže ísť aj o ich čiastočný rozpad)
30%
 
Americká agentúra pre ochranu životného prostredia (US EPA)realizovala prieskum zameraný na všetky organické chemikálie vyrábané v USA vo veľkom rozsahu (nad cca 450 ton ročne) - celkove sa týkal 2 863 chemikálií [2]. Citujeme z jej záverov:

U 43% chemikálií vyrábaných v USA vo veľkom rozsahu chýbali akékoľvek verejne prístupné informácie o ich toxickom pôsobení na zdravie ľudí alebo životné prostredie, iba pre 7% skúmaných chemikálií boli dostupné úplné súbory základných informácií o ich toxicite

Najznepokojujúcejšími typmi chemikálií sú tie, ktoré narúšajú hormonálny systém, alebo ktoré sa vnútri ľudského tela môžu hromadiť. Takéto chemikálie by mali byť vyradené a nahradené bezpečnými alternatívami.

Hormonálne disruptory prenikajú medzi hormóny v našich telách. Hormóny regulujú každodenné funkcie nášho tela a sú životne dôležité pre zabezpečenie rastu organizmu.

Taktiež, niektoré chemikálie, ktoré nedokážeme vhodne rozložiť sa akumulujú v tkanivách organizmu. Tento jav je známy ako bio-akumulácia.
Rizikom pri týchto chemikáliách je to, že nie je známe, aké sú dlhodobé efekty niektorých z nich a to, že ak sa preukáže ich škodlivosť, nebudeme ich z našich tiel a z prírody schopní odstrániť.

V reálnom svete sme vystavení častejšie pôsobeniu rôznych zmesí chemických látok, a nie iba účinkom jedinej chemikálie. Skúmanie toxických účinkov takýchto zmesí je ešte zložitejšie, a preto o ich toxicite vieme veľmi málo. V niektorých prípadoch sa už preukázalo, že toxické účinky jednotlivých chemikálií sa sčítali a ich toxické pôsobenie bolo oveľa väčšie, ako keby bola každá z daných látok pôsobila individuálne.

Čítajte viac o: