7. MESTO PIEŠŤANY

7.1. Základné údaje
 

Separovaný zber prebieha od: roku 1991
Rozloha: 4 420 ha
Štruktúra zástavby: mierne prevažuje mestský typ zástavby s IBV, KBV je zastúpené na sídliskách
Počet obyvateľov: 29 299
Počet domácností: 12 000, z toho v IBV 8 500 a v KBV 3 500
Ročná produkcia komunálneho odpadu za 2009 celkom: 18 446,00 ton
Ročná produkcia komunálneho odpadu za 2009 na obyvateľa: 623,00 kg / obyv. / rok
Ročná produkcia vyseparovaného komunálneho odpadu vrátane biologicky rozložiteľného odpadu za 2009 celkom: 6 779,52 ton
Ročná produkcia vyseparovaného komunálneho odpadu vrátane biologicky rozložiteľného odpadu za 2009 na obyvateľa: 231,39 kg / obyv. / rok
Zvláštnosti: v centre mesta sú rozmiestnené na uliciach koše na separovaný zber odpadov

7.2. Systém separovaného zberu odpadov na území mesta a vízia do budúcnosti

7.2.1. Systém separovaného zberu odpadov na území mesta

Mesto Piešťany vykonáva činnosť nakladania s komunálnym odpadom na území mesta prostredníctvom zmluvnej firmy Marius Pedersen, a.s. Prevádzku Zberného strediska riadi Mesto Piešťany samostatne.

V súčasnosti je zavedený separovaný zber odpadov na celom území mesta Piešťany – v školách, na Mestskom úrade v Piešťanoch i pre právnické osoby a prevádzky.

Pre fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby je zavedený množstvový zber komunálnych odpadov a v rámci neho si môžu vybrať interval zberu odpadu spomedzi ponúknutých možností. Pre občanov mesta je zavedený systém zberu komunálnych odpadov bez možnosti výberu intervalu zvozu alebo veľkosti zberných nádob či vriec. Sú však pre nich v ponuke rôzne možnosti ako môžu odovzdať vzniknutý odpad.

Separovaný zber odpadov prebieha nasledovne:

a. papier a lepenka sa zbiera do modrých zberných nádob s objemom 110 l, 240 l a 1 100 l a v Zbernom stredisku,

b. plasty sa zbierajú do žltých zberných nádob s objemom 110l, 240 l a 1 100 l a v Zbernom stredisku,

c. sklo sa zbiera do zelených zberných nádob s objemom 1 100 l rozmiestnených v individuálnej zástavbe mesta pri obchodoch a v komplexnej bytovej zástavbe mesta na stanovištiach separovaného zberu odpadov a v Zbernom stredisku,

d. viacvrstvový kombinovaný materiál sa zbiera do červených plastových vriec s objemom 120 l v individuálnej zástavbe mesta a do oranžových zberných nádob s objemom 1 100 l v komplexnej bytovej zástavbe mesta a v Zbernom stredisku,

e. kovy sa zbierajú pravidelne len v komplexnej bytovej zástavbe mesta do červených zberných nádob s objemom 1 100 l. V individuálnej zástavbe mesta sa nezbierajú, a preto majú občania možnosť bezplatne si objednať odvoz kovového odpadu. Ďalej je možné kovy odovzdať v Zbernom stredisku.

f. biologicky rozložiteľné odpady zo zelene sa zbierajú len v individuálnej zástavbe mesta do hnedých zberných nádob s objemom 240 l. Väčšie množstvá odpadov môžu obyvatelia doniesť do Zberného strediska.

g. žiarivky, batérie a akumulátory, oleje a tuky, farby, lepidlá, elektroodpady z domácností môžu obyvatelia odniesť do Zberného strediska,

h. drevo môžu obyvatelia odniesť do Zberného strediska,

i. opotrebované pneumatiky môžu obyvatelia odniesť do Zberného strediska.

Intervaly separovaného zberu odpadov v individuálnej zástavbe mesta sú nasledovné:

 • papier a lepenka, plasty a sklo 1x mesačne podľa určeného harmonogramu na príslušný rok,
 • viacvrstvový kombinovaný materiál 1x za 2 mesiace podľa určeného harmonogramu na príslušný rok,
 • biologicky rozložiteľné odpady zo zelene v mesiacoch apríl až november 1x za 2 týždne podľa určeného harmonogramu na príslušný rok.

Intervaly separovaného zberu odpadov v komplexnej bytovej zástavbe sú nasledovné:

 • papier a lepenka 1x týždenne podľa určeného harmonogramu na príslušný rok,
 • sklo 1x mesačne podľa určeného harmonogramu na príslušný rok,
 • plasty 2x týždenne podľa určeného harmonogramu na príslušný rok,
 • viacvrstvový kombinovaný materiál 1x mesačne podľa určeného harmonogramu na príslušný rok,
 • kovy 1x za 3 mesiace podľa určeného harmonogramu na príslušný rok,

V centre mesta sú rozmiestnené na uliciach koše na separovaný zber odpadov.

Drobný stavebný odpad, po jeho vytriedení na zbierané separované zložky komunálnych odpadov, môžu obyvatelia odniesť do Zberného strediska.

Objemný odpad môžu obyvatelia odniesť do Zberného strediska.

Biologicky rozložiteľné odpady zo zelene sú zbierané z domácností od roku 2006 a sú zhodnocované kompostovaním na obecnom kompostovisku, ktoré prevádzkujú Služby mesta Piešťany.

7.2.2. Vízia nakladania s odpadmi do budúcnosti

Vízia nakladania s odpadmi sa odzrkadľuje v dvoch dokumentoch Mesta Piešťany - v „Koncepcii separovaného zberu komunálneho odpadu na území mesta Piešťany“ a v „Programe odpadového hospodárstva mesta Piešťany“ v skratke nasledovne:

Hlavné ciele:

 • Rozvoj a rozšírenie separovaného zberu odpadov vrátane biologicky rozložiteľných odpadov.
 • Zlepšenie technického vybavenia Zberného strediska.
 • Zabezpečenie zhodnotenia biologicky rozložiteľných odpadov kompostovaním.
 • Aktívna informačná kampaň.

Perspektívne opatrenia pre naplnenie uvedených cieľov sú v krátkosti tieto:

 • Vybudovať biokompostáreň v meste Piešťany a prevádzkovať ju v súlade s platnými právnymi predpismi.
 • Rozšíriť separovaný zber biologicky rozložiteľných odpadov zo zelene o kuchynský odpad v komplexnej bytovej zástavbe mesta v súlade s platnými právnymi predpismi. Rozmiestniť nádoby na takýto druh odpadu.
 • Zvýšiť úroveň zberu papiera, plastov, skla a viacvrstvového kombinovaného materiálu (t. z. tetrapakových obalov) v individuálnej aj komplexnej bytovej zástavbe, hlavne z pohľadu znečisťovania inými druhmi odpadu.
 • Zavedenie systému pravidelných kontrol separovaného zberu v individuálnej a komplexnej bytovej zástavbe mesta a v prevádzkach právnických osôb.
 • Osveta a vzdelávanie obyvateľov mesta Piešťany formou brožúrok, letákov, oznamov, prednášok a besied
 • Pri výbere oprávnených spoločností na zabezpečenie nakladania s odpadmi – zberu, prepravy, zneškodňovania a zhodnocovania odpadov bude kritériom pre uzatvorenie zmluvného vzťahu s Mestom Piešťany priorita zabezpečovania a rozvoja separovaného zberu.
 • K dosiahnutiu úspechu pri naplnení cieľov je kľúčovým faktorom zabezpečenie potrebných finančných prostriedkov z mestského rozpočtu, štátnych a neštátnych fondov, ako i fondov Európskej únie.
   

7.3. Množstvá vznikajúcich komunálnych odpadov

Množstvá komunálnych odpadov vznikajúcich na území mesta Piešťany (podrobne uvedené v tabuľke č. 11) v rokoch v rokoch 2007 a 2008 postupne narastali s medziročnými nárastmi v roku 2007 o 6,04 %, v roku 2008 o 8,79 %, v rokoch 2006 a 2009 zaznamenávame pokles produkcie odpadov o 5,76 % a o 3,32 %.

Účinnosť (t. z. miera separácie) separovaného zberu odpadov (týka sa separovaných zbieraných zložiek komunálnych odpadov vrátane separovaných zložiek s nebezpečnými vlastnosťami a odpadov zo záhrad a parkov) od roku 2005 kolíše. Pohybuje sa medzi hodnotami 31,12 % v roku 2005 a 38,64 % v roku 2008.

Miera zhodnotenia odpadov (predstavuje % odpadov, ktoré boli zhodnotené recykláciou) sa pohybuje od hodnoty 31,00 % v roku 2005 až po hodnotu 39,00 %, ktorú Piešťany dosiahli v roku 2008. Najvýznamnejším zhodnocovaným odpadom sú biologicky rozložiteľné odpady z údržby mestskej zelene a zo záhrad rodinných domov, ktoré sú kompostované na kompostárni. Podiel týchto odpadov medzi zhodnotenými odpadmi sa pohybuje okolo 80 %. Druhým najviac zhodnocovaným odpadom je papier a lepenka, ktorý predstavuje podiel okolo 10 %. Najvýraznejší nárast vyzbieraných a zhodnotených vyseparovaných odpadov bol zaznamenaný v roku 2008 pri zložkách papier a lepenka a sklo.

7.4. Zberné stredisko

Na území mesta Piešťany je prevádzkované od roku 2000 Zberné stredisko. Nachádza sa na ulici Pod Párovcami 182.

Zberné stredisko má za cieľ poskytnúť a umožniť zber vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia pre obyvateľov mesta Piešťany. Právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia majú možnosť ukladať v Zbernom stredisku len vyseparované druhy odpadov - papier, plasty, sklo a viacvrstvové tetrapakové obaly.

V Zbernom stredisku sa vyseparované zložky odpadov zhromažďujú, vybrané druhy sú dotrieďované a lisované a následne sú odvážané na zhodnotenie, prípadne zneškodnenie spoločnosťami oprávneným zabezpečovať túto činnosť na základe zmluvných vzťahov s Mestom Piešťany.

Zberné stredisko je členené na:

 • vonkajší dvor s veľkoobjemovými kontajnermi s objemom
 • 7 m3 až 30 m3 v počte spolu 11 ks,
 • vyhradené priestory na ukladanie skla, kovov, opotrebovaných pneumatík,
 • vyhradený priestor na dotrieďovanie viacvrstvových tetrapakových obalov,
 • špeciálny sklad s nádobami na použité batérie a akumulátory, žiarivky, farby a tlačiarenské farby a so sudmi na opotrebované oleje,
 • špeciálny sklad na elektroodpad,
 • špeciálny sklad na vyradené zariadenia obsahujúce chlórofluórované uhľovodíky.

Technika, ktorá sa nachádza na Zbernom stredisku, je nasledovná:

 • paketovací lis, ktorý slúži na lisovanie a zväzovanie viacvrstvových kombinovaných obalov,
 • nápravová váha.

Je otvorený celoročne, 6 dní v týždni, v pondelok až piatok od 6.30 do 18.00 hod. a v sobotu od 8.00 do 13.00 hod. Obsluhu a dozor zabezpečuje 1 pracovník.

Veľkoobjemové kontajnery rozmiestnené na dvore Zberného strediska sú určené na zber:

 • 3 ks (biologicky rozložiteľný odpad zo zelene s objemom 7 m³ )
 • 1 ks (papier s objemom 30 m³)
 • 1 ks (plasty s objemom 30 m³)
 • 2 ks (odpad z uličných smetí s objemom 7 m³)
 • 1 ks (odpad z čistenia ulíc s objemom 7 m³)
 • 1 ks (drobný stavebný odpad s objemom 7 m³)
 • 2 ks (objemný odpad s objemom 30 m³)

Elektroodpady z domácností a nebezpečné odpady sa po prijatí ukladajú priamo do špeciálnych skladov umiestnených na dvore.

Vykládku dovezených odpadov vykonáva obyvateľ / pôvodca na základe pokynov obsluhy Zberného strediska.

7.5. Stručne k ekonomike separovaného zberu odpadov

7.5.1. Náklady a príjmy na odpadové hospodárstvo

Tabuľka č. 9: Vývoj nákladov a príjmov na odpadové hospodárstvo v rokoch 2006 až 2010

Sledovaný ukazovateľ Náklady / príjmy v € za roky
  2005 2006 2007 2008 2009
Celkové náklady na nakladanie s komunálnym odpadom 1 018 490,00 994 490,00 1 033 128,00 1 088 362,00 1 142 416,00
Náklady na vývoz komunálnych odpadov 650 962,00 636 336,00 595 266,00 645 962,00 667 301,00
Náklady za uloženie odpadov na skládke odpadov 346 615,00 326 188,00 386 022,00 382 115,00 395 115,00
Náklady za prevádzku Zberného strediska 20 913,00 31 966,00 24 066,00 21 310,00 22 452,00
Náklady na vývoz separovaného odpadu - - 27 774,00 38 975,00 57 548,00

Náklady na vývoz a uloženie komunálneho odpadu dosiahli v roku 2009 celkovú výšku 1 142 416 €, čo znamená že v porovnaní s rokom 2008 sa zvýšili o 54 054 €. Na zvýšenie nákladov mali vplyv zvýšenie cien za služby zabezpečované zberovou spoločnosťou (vývoz, vrátane skládkovania odpadu) v súvislosti s úpravou miery inflácie pre rok 2009, a tiež častejší vývoz separovaných odpadov.

7.5.2. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Výška miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bola daná pre rok 2010:

 • pre fyzické osoby: 21,90 €
 • pre fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby je uvedená v tabuľke č. 10

Tabuľka č. 10: Sadzby miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby.

Objem nádoby v litroch Frekvencia vývozu Sadzba poplatku € / liter
120 1x týždenne 0,0185
120 2x týždenne 0,0185
120 1x za 2 týždne 0,0185
240 1x týždenne 0,0141
240 2x týždenne 0,0141
240 3x týždenne 0,0141
1 100 1x týždenne 0,0107
1 100 2x týždenne 0,0141
1 100 3x týždenne 0,0185
7 000 1x týždenne 0,0185
7 000 1x mesačne 0,0185

7.6. Informačná kampaň

Za najdôležitejšiu podporu rozvoja separovaného zberu odpadov považujú v Piešťanoch výchovu a osvetu obyvateľov v oblasti odpadového hospodárstva prostredníctvom oznamov, informačných materiálov o správnom spôsobe nakladania s odpadmi, organizovaním diskusií v rámci  nezávislých neziskových organizácií, ako aj výučbou environmentálnej výchovy na úrovni základných a stredných škôl.

Každoročne zabezpečuje Mesto Piešťany distribúciu propagačných materiálov o správnom nakladaní s odpadmi vo forme informačných brožúrok, letákov, samolepiek na zberné nádoby, oznamov v miestnej tlači a na internetovej stránke mesta a komunikáciou cez médiá.

Pre deti v materských školách a žiakov základných a stredných škôl Mesto zabezpečuje pútavé informačné materiály, učebné pomôcky a hry o správnom separovaní odpadov vo forme záložiek, rozvrhov hodín, pravítok, obalov na zošity, kvarteta, smetiarskeho autíčka, pexesa, omaľovánok. Tieto informácie v tlačenej forme dopĺňa o organizáciu prednášok, workshopov, výstav a súťaží v separácii odpadov.

7.7. Na záver - posolstvo pre ostatných

„Za našimi úspechmi v oblasti odpadového hospodárstva stojí úsilie zdokonaľovať separáciu v meste rôznymi spôsobmi, ktoré nie sú jednoduché, ale ani nemožné. Základom je naučiť občanov separovať odpad a vytvoriť im podmienky na túto činnosť. Finančné prostriedky, ktoré potom dostaneme za vytriedené množstvá z Recyklačného fondu investujeme do ďalšieho rozvoja odpadového hospodárstva“, povedala Bc. Ivana Legátová, referentka odpadového hospodárstva, Mestský úrad v Piešťanoch.

Tabuľka č. 11: Množstvá vznikajúcich odpadov na území mesta Piešťany za roky 2005 až 2009

DRUH ODPADU Katalógové číslo odpadu, kategória Množstvá odpadov v tonách za roky
    2005 2006 2007 2008 2009
 
INÉ KOMUNÁLNE ODPADY a INÉ ODPADY
Zmesový komunálny odpad 20 03 01 ? 10 633,00 10 414,00 10 746,50 10 673,90
Odpad z čistenia ulíc 20 03 03 620,00 524,00 619,00 672,00 708,00
Stavebný odpad 17 09 01 ? ? 115,68 179,77 110,15
 
ODPADY ZO ZÁHRAD A PARKOV (VRÁTANE ODPADU Z CINTORÍNOV)  
Biologicky rozložiteľný odpad 20 02 01 4 680,00 4 870,00 4 804,00 6 109,00 5 250,00
 
SEPAROVANÉ ZBIERANÉ ZLOŽKY KOMUNÁLNYCH ODPADOV  
Papier a lepenka 20 01 01 360,07 516,22 571,86 715,00 890,00
Plasty 20 01 39 136,83 132,00 137,30 185,00 204,00
Sklo 20 01 02 203,04 252,32 258,55 338,00 365,00
Kovy 20 01 40 3,76 1,40 0,85 - -
Kompozitné obaly 15 01 05 - 33,15 14,43 3,40 21,00
Opotrebované pneumatiky 16 01 03 3,97 4,39 2,80 9,37 16,00
 
z toho SEPAROVANÉ ZBIERANÉ ZLOŽKY KOMUNÁLNYCH ODPADOV S NEBEZPEČNÝMI VLASTNOSŤAMI
Batérie a akumulátory uvedené v … 20 01 33 8,55 4,972 0,20 - 0,52
Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť 20 01 21 0,244 - 0,10 - 4,00
Oleje a tuky iné … 20 01 26 0,82 1,00 1,47 1,42 1,00
Vyradené elektrické a elektronické zariadenia... 20 01 35 46,14 35,21 33,54 11,40 28,00
 
INÉ KOMUNÁLNE ODPADY SPOLU 12 047,00 ton / 68,88 % 10 633,34 ton / 64,50 % 11 713,90 ton / 66,79 % 11 707,41 ton / 61,36 % 11 666,48 ton / 63,25 %
SEPAROVANÉ ZBIERANÉ ZLOŽKY KOMUNÁLNYCH ODPADOV a ODPADY ZO ZÁHRAD A PARKOV SPOLU 5 443,42 ton / 31,12 % 5 850,66 ton / 35,50 % 5 825,10 ton / 33,21 % 7 372,59 ton / 38,64 % 6 779,52 ton / 36,75 %
Z TOHO SEPAROVANÉ ZBIERANÉ ZLOŽKY KOMUNÁLNYCH ODPADOV S NEBEZPEČNÝMI VLASTNOSŤAMI 55,75 ton / 0,32 % 41,18 ton / 0,24 % 35,31 ton / 0,20 % 12,82 ton / 0,07 % 33,52 ton / 0,18 %
 
ZNEŠKODNENÉ SPOLU 12 047,00 ton / 69,00 % 10 633,00 ton / 65,00 % 11 714,00 ton / 67,00 % 11 707,00 ton / 61,00 % 11 670,00 ton / 63,00 %
ZHODNOTENÉ SPOLU 5 444,00 ton / 31,00 % 5 851,00 ton / 35,00 % 5 825,00 ton / 33,00 % 7 373,00 ton / 39,00 % 6 776,00 ton / 37,00 %
 
CELKOM 17 491,00 ton 16 484,00 ton 17 539,00 ton 19 080,00 ton 18 446,00 ton
Stanovište zberných nádob na separovaný zber pri rodinných domochStanovište zberných nádob na zmesový komunálny odpad a separovaný zber na sídliskuSmetné koše na separovaný zber v centre mestaStojisko zberných nádob na zmesový komunálny odpad a separovaný zber (Zdroj: archív Mestského úradu v Piešťanoch)Materiály s odpadovou tematikou pre materské a základné školy (Zdroj: archív Mestského úradu v Piešťanoch)Separovaný zber je zabezpečený aj na školách, v materských školách (Zdroj: archív Mestského úradu v Piešťanoch)7. MESTO PIEŠŤANYInformačný stánok na podporu separovaného zberu odpadov (Zdroj: archív Mestského úradu v Piešťanoch)
Citácie:
BEZNÁKOVÁ, Lenka; MOŇOK, Branislav. Priatelia Zeme - SPZ. Separovaný zber v mestách a obciach - príklady z praxe [online]. 2010-12-11 [cit. 2024-07-25]. URL: <http://www.priateliazeme.sk/spz/node/7869>.
Táto podstránka bola vytvorená: 28. marec 2012 - 23:23, naposledy bola upravená: 29. marec 2012 - 2:01.