Kto sme

Priatelia Zeme - SPZ pôsobia od roku 1996 ako neziskové občianske združenie, chrániace životné prostredie, prírodu na Slovensku, aj v európskom kontexte.

Zameriavajú sa na 2 témy: minimalizáciu znečisťovania prostredia odpadmi a toxickými látkami. Okrajovo sa venujú aj podpore udržateľných riešení ďalších ekologických problémov a ich ekonomickým a sociálnym súvislostiam.

Pracujú na zastavovaní činností škodlivých pre ľudí a prírodu, ale hlavne vytvárajú a realizujú pozitívne udržateľné riešenia v prospech budúcich generácií a ostatných foriem života.

Priatelia Zeme - SPZ sú nezávislí na akejkoľvek vláde, strane, politických či skupinových záujmoch.

Etické zásady

Priatelia Zeme - SPZ veria že:

 • ľudské konanie by malo vychádzať z úcty k všetkému životu, ktorý by nemal byť zbytočne ničený
 • ľudská spoločnosť sa môže rozvíjať iba v rámci obmedzených prírodných zdrojov, čo dnes znamená potrebu znížiť spotrebu surovín a znečisťovanie
 • namiesto jednostranného zamerania na ekonomický rast, ktorý ignoruje ekologické a sociálne náklady, je potrebné zamerať sa na kvalitu života ľudí a ochranu života na Zemi. Ochrana životného prostredia a napĺňanie potrieb ľudí sú prepojené, idú „ruka v ruke“
 • každý má právo na primerané zabezpečenie potrieb a bezpečné, zdravé životné prostredie
 • každý má právo na prístup k rozhodovaniu a posudzovaniu vplyvov zámerov, činností z hľadiska životného prostredia a zdravia

Spôsoby práce

 • informovanie a vzdelávanie (informačné kampane, odborné semináre, školenia, prednášky...)
 • vedenie koncepčných kampaní pre zastavovanie škodlivých činností
 • pomoc obciam a mestám v znižovaní množstva odpadov, pri rozvoji triedeného zberu odpadov a ich zhodnocovaní
 • realizácia pilotných projektov, ktoré prezentujú trvalo udržateľné riešenia (napr. triedenie, kompostovanie, recyklácia, znižovanie množstva odpadov)
 • pomoc občanom a samosprávam dotknutým zámermi, ktoré by mohli znečisťovať ich životné prostredie, hájiť ich právo na zdravé prostredie
 • výskum, monitoring, vypracovanie odborných analýz
 • realizácia praktických environmentálnych akcií
 • práca na legislatívnych zmenách

Financovanie

Priatelia Zeme - SPZ majú striktné pravidlá pre zachovanie nezávislosti a etiky práce:

 • neprijímajú prostriedky od znečisťovateľov životného prostredia,
 • od spoločností poškodzujúcich prírodu, nerešpektujúcich ľudské práva,
 • ani od štátnych orgánov SR.

Aktívnu, materiálnu a finančnú podporu prijímajú od individuálnych podporovateľov - ľudí ako ste vy. Taktiež od nezávislých nadácií, malých podnikateľov. Zdroje si v malej miere vytvárajú aj vlastnou činnosťou.

Medzinárodné aktivity

Najvýznamnejšie členstvo Priateľov Zeme - SPZ v medzinárodnej organizácii predstavuje práca v asociácii environmentálno - sociálnych organizácií Priatelia Zeme Slovensko. Prostredníctvom nej sme členom Friends of the Earth International (FoEI), najväčšej federácie ekologických organizácií na svete, pôsobiacej v 71 krajinách.

Tiež sme členom:

 • International POP´s Elimination Network (IPEN) - medzinárodná sieť 350 zdravotníckych, environmentálnych, spotrebiteľských organizácii a odborníkov zo 65 krajín, pre elimináciu toxických perzistentných organických chemikálií.
 • Health Care Without Harm (HCWH) - koalícia 443 organizácií, prevažne zdravotníckych pracovníkov, z 52 krajín, pracujúcej na ochrane zdravia ľudí prostredníctvom minimalizácie poškodzovania životného prostredia zo strany zdravotnej starostlivosti.
 • European Environmental Bureau (EEB) - federácia viac ako 140 občianskych organizácií v Európe na ochranu životného prostredia, zameraná na zlepšenie legislatívy a stratégií EÚ smerom k environmentálnej udržateľnosti.
 • Global alliance for incinerator alternatives (GAIA) - koalícia mimovládnych organizácií a expertov pre čistejšie alternatívy namiesto spaľovní odpadov.

Výsledky práce - úspechy

 • Pomohli sme zaviesť, zlepšiť triedený zber pre recykláciu / kompostovanie bioodpadov) v desiatkach miest a obcí SR.
 • Zastavili sme 3 zámery výstavby nebezpečných skládok odpadov a zámery výstavby zle projektovaných spaľovní nebezpečných odpadov v 3 obciach / mestách SR.
 • Usporiadali sme vyše 400 vzdelávacích akcií, bezplatne darovali okolo 500 000 informačných materiálov pre verejnosť, samosprávy, štátne orgány, školy.
 • Na 2 roky sa nám podarilo zaviesť predaj mlieka v ekologicky šetrnejších vratných sklených obaloch. Znížili sme používanie nadmerných a problematicky recyklovateľných obalov potravín v Košiciach a zvýšili sme informovanosť verejnosti o spôsoboch balenia šetrných k prostrediu.
 • Viacerým mestám a obciam sme pomohli a pomáhame budovať kompostárne bioodpadov.
 • Vybudovali sme a darovali cca 500 domácich kompostovísk pre ľudí, pomohli sme vybudovať 8 obecných kompostovísk pre obce, zabezpečujeme služby drvenia hrubých častí bioodpadu.
 • Úspešne sme zrealizovali rad praktických akcií zberu druhotných surovín a starých vecí - desiatky ton, ktoré sa mali stať odpadom sa vďaka tomu opäť využili, mnoho z nich poslúžilo sociálne slabým ľuďom, ostatné sa recyklovali.
 • Vďaka spolupráci s obcou Palárikovo sa táto prihlásila k medzinárodnej koncepcii Smerovanie k nulovému odpadu - od roku 1999 znížila množstvo odpadu ukladaného na skládke o vyše 70%
 • Vypracovali a publikovali sme viacero odborných štúdií mapujúcich environmentálne problémy, legislatívu a čistejšie alternatívy - napríklad o znečistení prostredia v SR toxickými látkami ako DDT, PCB, dioxíny.
 • Vypracovali a distribuovali sme príručky a multimediálne CD, ktoré obsahovali praktické návody pre mestá a obce o znižovaní vzniku a triedení odpadov pre recykláciu, kompostovania bioodpadov, námety pre ekonomické zabezpečenie triedeného zberu, zoznam spracovateľov druhotných surovín... vďaka čomu sa všetky obce v SR dostali bezplatne k dôležitým informáciám pomáhajúcim znižovať množstvo odpadov.
 • Viackrát sme iniciovali aktivity vo viac ako 200 školách - desiatky z nich si zriadili triedený zber a kompostovisko.
 • Dosiahli sme stiahnutie viacerých klamlivých ekoznačiek, ktoré zavádzali verejnosť.

Presadili sme viaceré pozitívne legislatívne zmeny

 • V zákone o odpadoch sme prispeli k presadeniu: zákazu dovozu odpadov zo zahraničia do spaľovní, cemenární; k zvýšeniu počtu druhov odpadov, za ktoré sa prispieva na zvýšenie ich triedeného zberu a recyklácie; k zákazu skládkovania a spaľovania zeleného bioodpadu od 1.1. 2006; k odstráneniu legislatívnych obmedzení budovania obecných kompostovísk bioodpadov (nepotrebnosť súhlasov štátnych orgánov do produkcie 10 ton kompostu…); povinnosti pre obce realizovať triedený zber odpadov pre recykláciu od 1.1. 2010.
 • Do zákona o reklame sa nám podarilo presadiť zákaz nevyžiadaného vhadzovania reklám do schránok, ak s tým občania vopred prejavia nesúhlas (napr. ak si označia schránku s odmietavým nápisom), pre zníženie zbytočného množstva odpadu.
 • V zákone o obaloch sme prispeli k schváleniu: povinných koncepcií znižovania vzniku a škodlivosti odpadov z obalov; povinnosti pre obchody ponúkať spotrebiteľom druhy nápojov aj v ekologickejších vratných opakovane používaných obaloch; k schváleniu pevnej výške zálohy, aby spotrebitelia neboli ukrátení o prostriedky a odradzovaní od vratných obalov.

Priatelia Zeme - SPZ získali viacero významných ocenení.

Zmena názvu zo Spoločnosti priateľov Zeme na Priatelia Zeme - SPZ

Spoločnosť priateľov Zeme od februára 2005 zmenila svoj názov na Priatelia Zeme - SPZ. Spolu s názvom došlo aj k zmene loga - z pôvodného srdca s planétou na kruhový symbol - logo medzinárodnej federácie Priatelia Zeme (Friends of the Earth International - FoEI).
Slovenským zástupcom FoEI je asociácia Priatelia Zeme Slovensko zložená z troch občianskych organizácií pre ochranu životného prostredia: Priatelia Zeme - SPZ, Priatelia Zeme - CEPA (do januára 2005 pôsobiaca pod názvom Centrum pre podporu miestneho aktivizmu - Udržateľná ekonomika). Pridruženým členom je Lesoochranárske zoskupenie VLK.
Členské organizácie slovenských Priateľov Zeme sa rozhodli pre posilnenie vplyvu a poznateľnosti asociácie Priatelia Zeme používať jednotné medzinárodné logo a názov "Priatelia Zeme", za ktorým členská organizácia použije už len skratku vyjadrujúcu jej identitu (v našom prípade skratka bývalého názvu)