Dnes je to park v Barci, zajtra váš obľúbený park

Park v mestskej časti Košice - Barca patrí do kategórie chránených parkov. Nachádzajú sa v ňom dendrologicky hodnotné jedince vo vysokom veku a v dobrej zdravotnej kondícii. Rozlohou 9,7 ha patrí medzi najväčšie zelené plochy v Košiciach. V parku sa nachádzajú tri historické kaštiele. Významným ekologickým prvkom parku je aj jazierko, kedysi napojené na prirodzený zdroj vody - Myslavský potok, dnes umelo napúšťané. Park bol do 90. rokov značne zanedbávaný a poškodzovaný, od roku 1989 sa začalo s projektom jeho revitalizácie.

 

Tak ako aj ďalšie mestské parky, aj tento park plní významné funkcie, napomáha k ozdravovaniu mestského prostredia, podieľa sa na znižovaní prašnosti a hlučnosti, udržuje vlhkosť ovzdušia. Na Park sa vzťahuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 2 o nedotknuteľnosti chránených parkov, kde je park Barca uvedený ako prvý. Zároveň platí VZN č. 25 o miestnom územnom systéme ekologickej stability, kde je park Barca evidovaný ako tzv. biocentrum, v ktorom sa nesmie zasahovať. Park je zároveň súčasťou Regionálneho územného systému ekologickej stability. Tak ako aj v ďalších mestských parkoch, aj v tomto sa začali snahy o jeho oklieštenie, zmenšenie, vyrúbanie hodnotných drevín a ich náhradu za vybetónované plochy.

Park v Barci čelí v súčasnosti snahe súkromnej spoločnosti vyrúbať cca 60 stromov a postaviť na ich mieste luxusný hotel. Hotel má stáť v bezprostrednej blízkosti historického kaštieľa, pričom sa úplne naruší historický ráz tejto časti parku. Projekt zahŕňa aj výstavbu novej spoločenskej a ubytovacej časti. Má ísť o stavbu s jedným podzemným a piatimi nadzemnými podlažiami. Vizualizáciu projektu si môžete pozrieť na stránke http://reality.etrend.sk/komercne-nehnutelnosti/z-kastiela-v-barci-5-hotel-/140987.html.

Realizáciou tohto zámeru by došlo k radikálnemu zásahu do celistvosti parku a narušeniu jeho ekologickej funkcie. V procese schvaľovania výstavby došlo k viacerým vážnym pochybeniam. Mesto (v zastúpení Stavebného úradu Košice – Juh) už pred právoplatným rozhodnutím Obvodného úradu životného prostredia a v rozpore s Územným plánom Barce vydalo územné rozhodnutie a dokonca aj stavebné povolenie, čo je v rozpore so stavebným zákonom.

V kauze Park v Barci momentálne stále beží konanie na výrub drevín, konanie bolo posunuté na Magistrát mesta Košice.  Zároveň sa kvôli tomuto zámeru mení Územný plán Barce aj Košíc. Zmena územného plánu Košíc bola už schválená na mimoriadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Košice, Územný plán Barce bol už taktiež schválený. Na prokuratúru bolo podaných niekoľko podnetov.

Košické ochranárske organizácie spustili kampaň za záchranu parku. Ďalšie informácie nájdete aj na http://www.sosna.sk/clanok.php?artID=189

V júli 2009 prebehlo "obnovené" konanie o výrube pod vedením Magistrátu. Vzhľadom k tomu, že sa na konanie nedostavil nikto zo strany investora a neboli dané ani potrebné dokumenty, konanie sa prerušilo na 60 dní. Aj to svedčí o jeho arogantnom prístupe k celej veci.

O niekoľko dní neskôr sa košické občianske združenia Priatelia Zeme - SPZ, Sosna a Spolok pre podporu skrášľovania Košíc stretli s primátorom a okrem iných "zelených káuz" rozoberali aj problém parku v Barci. O záujme magistrátu zachrániť park v Barci svedčí aj vyjadrenie primátora: "Ak nebude veľmi porušený zákon, výrub podpíšem"...

2.9.2009 Magistrát mesta Košice zastavil konanie o výrube k Barci, bohužiaľ len z dôvodu nedodania potrebných dokumentov. Rozhodnutie o zastavení konania môžete vidieť tu. Uvidíme teda, či investor požiada o začatie nového procesu. Zatiaľ však nesmie začať stavať.

Odvolací orgán Obvodný úrad životného prostredia označil dôvody zrušenia konania za neopodstatnené a vrátil proces Magistrátu mesta Košice. Celá kauza sa odvtedy presúva medzi OUŽP a Magistrátom s tým, že ani jeden z úradov nemá kompetencie to riešiť.

PrílohaVeľkosť
DSCF1912.jpg197.26 KB
DSCF1928.jpg232.45 KB
DSCF1967.jpg211.81 KB
DSCF1973.jpg264.64 KB
DSCF1975.jpg265.02 KB