Skládka Hertník-Bartošovce

Súčasnú skládku Hertník - Bartošovce plánuje prevádzkovateľ mnohonásobne rozšíriť. Skládka, ktorá bola pôvodne vybudovaná len pre potreby okolitých obcí, začala byť využívaná aj neďalekým mestom Bardejov, čím sa jej kapacita rýchlo naplnila a vznikla potreba jej rozšírenia. Okolité obce sú proti, žiadajú, aby skládka bola znovu využívaná len obcami v regióne.

Proces posudzovania vplyvov na životné prostredie vzťahujúci sa na tento prípad je už vo finálnej fáze. Prebehlo pripomienkovanie, konalo sa verejné prerokovanie projektu. Naša organizácia sa síce samostatne do pripomienkovania nezapojila, pomohla však miestnym aktívnym občanom pripraviť svoje pripomienky a podala pomocnú ruku čo sa týka plánovania ďalšieho postupu.

Prevádzkovateľ skládky v priebehu posledných 3 rokov dostal viacero pokút za nedodržanie prevádzkového poriadku a porušenie predpisov, čo svedčí o jeho  neschopnosti prevádzkovať skládky bezproblémovo. Aj napriek tomu MŽP vydalo v decembri 2010 odporúčacie stanovisko.