Perzistentné organické polutanty (POP) - riešenia

  1. Prvotným zdrojom tvorby dioxínov je chlór, ktorý stojí tiež pri vzniku väčšiny ďalších POPs. Najviac sa ho používa pre výrobu PVC.   Alternatívami sú netoxické materiály, najlepšie sú prírodné a miestne ako ľan, drevo (neošetrené škodlivými náterovými hmotami), bezchlórový / recyklovaný papier, iné druhy plastu ako polyetylén, vratné sklenené obaly, kovy bez škodlivých aditív. Alternatívy k bieleniu buničiny chlórovanými zlúčeninami – peroxid vodíka, kyslík, ozón, predĺžený var.
  2. Najväčšími producentami emisií dioxínov sú spaľovne odpadov. Alternatívami sú :
    • pre komunálny odpad (TKO) – minimalizácia vzniku odpadov, opätovné používanie výrobkov a obalov, efektívny triedený zber pre recykláciu, kompostovanie bioodpadov alebo ich anaeróbna digescia,
    • pre nemocničný odpad – závisí od druhu odpadu, hlavne technológie sterilizácie parou (autoklávy), mechanicko chemické, alebo mikrovlnné technológie; časť nemocničného odpadu nie je infikovaná – tam sú riešenia podobné ako pri TKO (triedenie pre recykláciu), dôležitý je prechod z používania PVC na iné, netoxické materiály (napr. iné druhy plastov...). 
    • pre nebezpečný odpad – závisí od druhu odpadu, prvoradá je prevencia, prechod na čisté technológie  minimalizujúce množstvo a škodlivosť odpadov už pri vzniku; pre niektoré druhy odpadov sa rozvíjajú aj prijateľnejšie technológie likvidácie než spaľovne (napr. chemická redukcia v plynnej fáze).
  3. Najlepšou alternatívou pre pesticídy sú rôzne spôsoby ekologického, organického  poľnohospodárstva.