8. MESTO STARÁ TURÁ

8.1. Základné údaje
 

Separovaný zber prebieha od: roku 1995
Rozloha: 5 094,00 ha
Štruktúra zástavby: prevažne mestský typ zástavby s KBV, okrajovo mestské časti s charakterom vidieka a rozľahlé kopanice
Počet obyvateľov: 9 713
Počet domácností: 4 891, z toho v IBV 1 280 a v KBV 3 611
Ročná produkcia komunálneho odpadu za 2009 celkom: 3 280,91 ton
Ročná produkcia komunálneho odpadu za 2009 na obyvateľa: 337,79 kg / obyv. / rok
Ročná produkcia vyseparovaného komunálneho odpadu vrátane biologicky rozložiteľného odpadu za 2009 celkom: 839,90 ton
Ročná produkcia vyseparovaného komunálneho odpadu vrátane biologicky rozložiteľného odpadu za 2009 na obyvateľa: 86,47 kg / obyv. / rok
Zvláštnosti: komplexný prístup k riešeniu nakladania s odpadmi, čoho dôkazom je zavedený zber biologicky rozložiteľných odpadov zo zelene i z kuchýň priamo z domácností a jeho zhodnocovanie na mestskej kompostárni

8.2. Systém separovaného zberu odpadov na území mesta a vízia do budúcnosti

8.2.1. Systém separovaného zberu odpadov na území mesta

Mesto Stará Turá vykonáva prostredníctvom svojej mestskej príspevkovej organizácie Technických služieb Stará Turá (ďalej len „TSST“) všetky činnosti spojené s nakladaním s komunálnym odpadom na území mesta. TSST prevádzkuje Zberný dvor a mestskú kompostáreň na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene i z kuchýň.

Zmesový komunálny odpad sa zbiera do 110 litrových kontajnerov v rodinných domoch (ďalej iba „IBV“) a 1 100 litrových kontajnerov v bytových domoch (ďalej len „KBV“). Frekvencia zberu je 1x za týždeň.

Systém separovaného zberu biologických odpadov z domácností sa začal postupne zavádzať v septembri roka 2008 a v súčasnosti je do neho zapojených už cca 8 000 obyvateľov.

Do systému separovaného zberu odpadov sú zapojené všetky domácnosti v KBV i v IBV na území mesta Stará Turá a mestské organizácie. Prebieha na území mesta 2 spôsobmi: do farebne odlíšených kontajnerov v KBV a do farebne odlíšených vriec v IBV určených na separovaný odpad, nasledovne:

 • papier a lepenka sa zbiera do modrého kontajnera s objemom 1 100 l a plastového modrého vreca a na Zbernom dvore,
 • plasty a nápojové kartónové obaly (tetrapaky) sa zbierajú do žltého kontajnera s objemom 1 100 l a plastového žltého vreca a na Zbernom dvore,
 • sklo sa zbiera do zeleného kontajnera s objemom 1 300 l a na Zbernom dvore,
 • kovy môžu obyvatelia vo vlastných obaloch položiť k stanovištiam zberných nádob na zmesový komunálny odpad v KBV a vždy v pondelok prebieha jeho zber. Ďalej sa zbiera do papierových alebo plastových čiernych vriec v IBV a na Zbernom dvore.
 • biologicky rozložiteľné odpady zo zelene i z kuchýň sa zbierajú do hnedého kontajnera s objemom 660 l a do hnedej zbernej nádoby s objemom 120 l a na mestskej kompostárni. Každá domácnosť dostala pre uľahčenie zberu aj 5 l plastovú nádobku s vrchnákom, ktoré po naplnení vynášajú do zberných nádob.
 • konáre a ostatné biologicky rozložiteľné odpady zo zelene môžu obyvatelia v IBV vyložiť pred svoj rodinný dom počas vopred vyhlásenej akcie,
 • batérie a akumulátory, elektroodpad z domácností, žiarivky, staré farby a oleje a ostatné odpady s obsahom škodlivín sa zbierajú v rámci vopred vyhláseného zberu a na Zbernom dvore,
 • opotrebované pneumatiky môžu obyvatelia odniesť na Zberný dvor.
 • Intervaly separovaného zberu v komplexnej bytovej zástavbe t. z. v bytových domoch a panelákoch sú nasledovné:
 • papier a lepenka, plasty a nápojové kartónové obaly 1x za týždeň,
 • sklo podľa potreby cca 1x za 2 – 3 mesiace,
 • kovy 1x týždenne vždy v pondelok,
 • biologicky rozložiteľný odpad zo zelene i z kuchýň 1x týždenne,
 • elektroodpady z domácností a odpady s obsahom škodlivín 2x ročne podľa vopred vyhlásenej akcie.

Intervaly separovaného zberu v individuálnej bytovej zástavbe t. z. v rodinných domoch sú nasledovné:

 • papier a lepenka, plasty, nápojové kartónové obaly a kovy 1x mesačne podľa schváleného harmonogramu na príslušný rok,
 • sklo podľa potreby cca 1x za 2 – 3 mesiace,
 • biologicky rozložiteľný odpad zo zelene i z kuchýň 1x za 2 týždne,
 • konáre a ostatné biologicky rozložiteľné odpady zo zelene počas vopred vyhlásenej akcie,
 • elektroodpady z domácností a odpady s obsahom škodlivín 2x ročne podľa vopred vyhláseného zberu.

Objemný odpad môžu obyvatelia položiť k stanovištiam zberných nádob na zmesový komunálny odpad v KBV a vždy v pondelok prebieha jeho zber, na Zbernom dvore a v rámci vopred vyhláseného zberu 2x ročne.

Drobný stavebný odpad sa odváža po dohode s TSST a taktiež ho môžu obyvatelia odniesť na Zberný dvor.

Separovaný zber odpadov prebieha i na mestskom cintoríne. Návštevníci tam môžu vyhodiť sklo a biologicky rozložiteľné odpady.

8.2.2. Mestská kompostáreň

Na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov zo zelene i z kuchýň bola v Starej Turej vybudovaná kompostáreň s technológiou aeróbneho kompostovania s ročnou kapacitou spracovania 800 ton biologicky rozložiteľných odpadov.

Technické a technologické vybavenie kompostárne:

 • vodohospodársky zabezpečená plocha s miernym spádom a odtokovým rigolom a akumulačnou nádržou na zachytávanie nadbytočnej vody a výluhov z procesu,
 • hygienizačná jednotka – fermentora EWA, ktorá zabezpečuje hygienizáciu biologického odpadu ešte pred jeho samotným kompostovaním,
 • chladiaci kontajner na uskladnenie kuchynského biologického odpadu,
 • biofilter,
 • veľkokapacitný drvič kuchynského biologického odpadu,
 • dopravníkový pás používaný na naskladňovanie fermentora EWA,
 • rezací a miešací voz SEKO Samurai 5,
 • čelný nakladač Kramer,
 • bubnová triedička SEKO,
 • traktor John Deere,
 • štiepkovač Junkari.

a. Postup kompostovania

Biologicky rozložiteľné odpady vyzbierané z domácností, ale i z údržby verejnej zelene sú privezené na kompostáreň zberovým vozidlom alebo miešacím a rezacím vozom. Lístie a drevná hmota sa dočasne skladujú. Biologický odpad zo separovaného zberu odpadov sa v čo najkratšej dobe spracováva.

Spracovávanie prebieha najprv vo fermentore EWA, v ktorom prebieha hygienizácia. Do fermentora je biologický odpad naskladňovaný podľa vopred určenej surovinovej skladby pomocou miešacieho a rezacieho voza SEKO a dopravníkového pásu. Vo fermentore je biologický odpad ponechaný 48 až 72 hodín. Z fermentora sa biologický odpad vyskladňuje na vodohospodársky zabezpečenú plochu, kde sa ďalej kompostuje vo veľkých hromadách (výška cca 3 m). V týchto hromadách sa pravidelne kontroluje teplota a vlhkosť zakládky a v prípade potreby sa hromady prekopávajú pomocou miešacieho a rezacieho voza. Teploty v kope dosahujú v priebehu niekoľkých týždňov ešte teplotu nad 50 °C. Po cca 1 mesiaci je hromada premiestnená na voľnú plochu. Jedná sa už o surový kompost, ktorý dozrieva v malých pásových hromadách o rozmeroch cca 1,8 m (výška), 3 m (šírka) a 10 m (dĺžka). Dozrievanie prebieha ešte cca 4 týždne.

b. Použitie kompostu

V priebehu 2 – 4 mesiacov je z biologického odpadu vyrobený kompost. Kompost je podľa potreby preosievaný pomocou bubnového preosievača. Následne je miešaný so zeminou a používaný pre potreby mesta pri údržbe a tvorbe verejnej zelene.

8.2.3. Vízia nakladania s odpadmi do budúcnosti

Mesto Stará Turá má veľký záujem naďalej rozvíjať nakladanie s odpadmi svojim už teraz osvedčeným komplexným prístupom smerom k maximálnej možnej miere materiálového zhodnotenia vyzbieraných odpadov a naopak k čo možno k najnižšej miere ich skládkovania. Stále má pripravených mnoho nápadov, ktoré čakajú len na postupnú realizáciu.

V súčasnosti má tieto krátkodobé ciele:

 • Vybudovanie triediacej linky na Zbernom dvore a tým i zlepšenie pracovných podmienok pracovníkov.
 • Rozšírenie separácie odpadov o zber olejov a kovových obalov z celého územia mesta.
 • Zakúpenie vozidla s hydraulickou rukou hlavne na zber skla a ostatných separovaných zbieraných zložiek odpadov.

8.3. Množstvá vznikajúcich komunálnych odpadov

Množstvá komunálnych odpadov vznikajúcich na území mesta Stará Turá (podrobne uvedené v tabuľke č. 13) v rokoch 2006 až 2008 postupne narastali s najväčším medziročným nárastom produkcie odpadov v roku 2009 až o 17,13 %. Uvedený nárast súvisí so zavedením separovaného zberu biologicky rozložiteľných odpadov koncom roka 2008. Tento odpad, ktorý inokedy končil zväčša na čiernych skládkach odpadov, v zmesovom komunálnom odpade alebo bol spálený, sa teraz dostal do systému evidencie komunálnych odpadov a teda celkovo do nakladania s komunálnymi odpadmi.

Účinnosť (t. z. miera separácie) separovaného zberu odpadov (týka sa separovaných zbieraných zložiek komunálnych odpadov vrátane separovaných zložiek s nebezpečnými vlastnosťami a odpadov zo záhrad a parkov) od roku 2006 kolíše. V roku 2007 výraznejšie poklesla na 14,79 % a potom už mala stúpajúcu tendenciu až do roku 2009 na 25,60 %. V roku 2009 sa už prejavilo zavedenie separovaného zberu biologicky rozložiteľných odpadov.

Miera zhodnotenia odpadov (predstavuje % odpadov, ktoré boli zhodnotené recykláciou) výrazne v rokoch 2008 a 2009 narástla. V roku 2006 bola len 7,34 %, zatiaľ čo v roku 2008 narástla na 13,18 % a v roku 2009 na 25,60 %.

V sledovanom období boli najvýznamnejšie zhodnocované odpady: biologicky rozložiteľné odpady a papier. Podiel biologicky rozložiteľných odpadov sa pohyboval medzi zhodnotenými odpadmi v rozmedzí od 35 % do 50 %. Podiel papiera sa pohyboval v rozmedzí od 14 % do 34 %.

8.4. Zberný dvor

Na okraji mesta Stará Turá sa nachádza Zberný dvor, ktorý je prevádzkovaný od roku 2003.

Zberný dvor je členený nasledovne:

 • plocha na vonkajšom dvore s veľkoobjemovými kontajnermi,
 • plocha na skladovanie opotrebovaných pneumatík,
 • plocha na skladovanie objemných plastov,
 • sklad zberných nádob, zberných vriec, náradia,
 • hala na triedenie a lisovanie separovaného odpadu,
 • sociálne priestory a šatne,
 • sklad elektroodpadu z domácností,
 • sklad vylisovaných balíkov odpadu.

Do veľkoobjemových kontajnerov sa zbierajú tieto odpady:

 • sklo, kovy, papier, plasty, nápojové kartónové obaly,
 • drobné stavebné odpady,
 • objemný odpad,
 • biologicky rozložiteľný odpad.

Ďalej sa na Zbernom dvore zbierajú:

 • opotrebované pneumatiky,
 • elektroodpad z domácností,
 • nebezpečný odpad (napr. batérie a akumulátory, žiarivky, farby, oleje a pod.).

Zberný dvor je otvorený 6 dní v týždni: v pondelok, utorok, štvrtok a piatok od 7.00 do 13.30 hod., v stredu od 7.00 do 17.00 hod. a v sobotu od 8.00 do 12.00 hod. Mimo otváracích hodín je možné sprístupnenie Zberného dvora po vzájomnej dohode s TSST.

Odovzdanie dovezených surovín a odpadov vykonáva obyvateľ / pôvodca odpadov na základe pokynov obsluhy Zberného dvora.

8.5. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Výška miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bola daná pre roky 2008 až 2010 v rovnakej podobe nasledovne:

 • pre fyzické osoby: 18,32 €,
 • pre fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby je uvedená v tabuľke č. 12.

Tabuľka č. 12: Sadzby miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby.

Objem nádoby v litroch Frekvencia vývozu Sadzba poplatku € / liter
110 1x týždenne 0,0022
110 2x týždenne 0,0022
110 1x za 2 týždne 0,0022
110 1x za 3 týždne 0,0022
1 100 1x týždenne 0,0100
1 100 2x týždenne 0,0100

8.6. Optimalizačné kroky v odpadovom hospodárstve

Separovaný zber odpadov sa začal v Starej Turej rozvíjať v roku 1995. Prvé začiatky prebiehali formou vrecového zberu vyseparovaných zložiek odpadov, ktorý bol zavedený len v individuálnej zástavbe mesta.

V roku 2003 Stará Turá získala dotáciu z Recyklačného fondu vo výške cca 800 tisíc Sk (cca 27 tisíc €) na rozvoj systému separovania odpadov v meste. Bol vybudovaný Zberný dvor a separácia odpadov bola rozšírená i na sídliská na území mesta.

V rokoch 2007 až 2008 sa podarilo rozšíriť separovaný zber odpadov na celé územie mesta a bola zakúpená i vhodná technika na zber separovaných odpadov. Vďaka úspešnému projektu podporenému z fondov Európskej únie nenávratným finančným príspevkom vo výške cca 11 miliónov Sk (cca 365 tisíc €) sa podarilo vybudovať kompostáreň s technológiou na zber a spracovanie biologicky rozložiteľných odpadov rastlinného charakteru, zberné nádoby, zberné vozidlo a drviaci a miešací voz „SEKO“.

Na to, aby mohla Stará Turá zhodnocovať i biologicky rozložiteľné odpady z kuchýň, rozhodla sa doplniť prevádzku kompostárne i o hygienizačné zariadenie a potrebnú techniku. K naplneniu tohto cieľa jej výrazne napomohlo v roku 2009 získanie nenávratného finančného príspevku vo výške 25 miliónov Sk (cca 830 tisíc €) z fondov Európskej únie na II. etapu budovania kompostárne. Bol obstaraný aeróbny fermentor EWA, čelný nakladač, preosievač a ramenové vozidlo. Projekt bol ukončený v roku 2010.

8.7. Informačná kampaň

Mesto Stará Turá považuje za veľmi dôležité pracovať so širokou verejnosťou, t. z. obyvateľmi, žiakmi, deťmi ale i podnikateľskou sférou. Každoročne vedie informačné kampane zamerané na osvetu a propagáciu správneho nakladania s odpadmi, ktoré majú za cieľ vzbudiť u obyvateľov záujem o problematiku odpadov, ich separáciu ale aj ich minimalizovanie. Takto sa snaží vzbudzovať ich environmentálne povedomie a viesť ich k ochrane životného prostredia.

Informačné kampane pozostávajú z nasledovných aktivít:

 • Vydávanie a rozširovanie letákov a brožúr minimálne raz do roka.
 • Vydávanie a rozširovanie kalendárov zvozu separovaného odpadu z rodinných domov na území mesta každoročne.
 • Informovanie o aktuálnych podujatiach a vývozoch odpadu prostredníctvom miestnych komunikačných prostriedkov.
 • Organizovanie dní otvorených dverí pre verejnosť a školy na Zbernom dvore a kompostárni.
   

8.8. Na záver - posolstvo pre ostatných

„Separácia odpadov má veľký význam hlavne z pohľadu ekológie, no prejavuje sa v súčasnej dobe hlavne nie veľmi priaznivým stavom v jej ekonomike. No v aktivitách rozvíjajúcich separáciu odpadov a ich zhodnocovanie je potrebné pokračovať o to viac“, povedala Ing. Jana Vráblová

Tabuľka č. 13: Množstvá vznikajúcich odpadov na území mesta Stará Turá za roky 2006 až 2009

DRUH ODPADU Katalógové číslo odpadu, kategória Množstvá odpadov v tonách za roky
    2006 2007 2008 2009
 
INÉ KOMUNÁLNE ODPADY a INÉ ODPADY
Zmesový komunálny odpad 20 03 01 1 346,62 1 530,00 1 731,83 1 897,48
Objemný odpad 20 03 07 705,22 713,88 583,50 478,90
Bitumenové zmesi 17 03 02 20,70 - - -
Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií 17 09 04 26,79 50,20 16,67 64,63
 
ODPADY ZO ZÁHRAD A PARKOV (VRÁTANE ODPADU Z CINTORÍNOV)
Biologicky rozložiteľný odpad 20 02 01 400,00 200,00 165,56 436,23
 
SEPAROVANÉ ZBIERANÉ ZLOŽKY KOMUNÁLNYCH ODPADOV  
Papier a lepenka 20 01 01 55,68 52,61 102,14 17,27
Obaly z papiera a lepenky 15 01 01 27,50 31,50 56,64 208,54
Plasty 20 01 39 11,00 15,30 24,61 18,92
Obaly z plastov 15 01 02 6,71 4,45 3,84 4,87
Sklo 20 01 02 62,58 54,60 44,18 76,56
Obaly zo skla 15 01 07 - - 29,92 27,94
Kovy 20 01 40 4,45 6,23 0,50 4,59
Obaly z kovov 15 01 04 - - - 1,91
Kompozitné obaly 15 01 05 - - - 4,74
Opotrebované pneumatiky 16 01 03 8,35 15,98 18,06 16,96
Vyradené elektrické a elektronické zariadenia... 20 01 36 - - - 1,29
 
z toho SEPAROVANÉ ZBIERANÉ ZLOŽKY KOMUNÁLNYCH ODPADOV S NEBEZPEČNÝMI VLASTNOSŤAMI
Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok 15 01 10 2,15 1,21 0,24 -
Farby, tlačiarenské farby, lepidlá,... 20 01 27 0,20 0,5 1,55 -
Nechlórované minerálne... oleje 13 02 05 - 0,40 - 0,18
Iné vyradené zariadenia... 16 02 14 - - 1,01 -
Batérie a akumulátory uvedené v … 20 01 33 4,72 3,7 0,70 2,10
Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť 20 01 21 - 0,01 0,20 -
Vyr. zariadenia obsah. ClFl uhľovodíky... 20 01 23 6,65 2,80 9,61 10,97
Oleje a tuky iné … 20 01 26 0,30 0,18 0,60 -
Vyradené elektrické a elektronické zariadenia... 20 01 35 7,57 8,85 9,70 6,83
 
INÉ KOMUNÁLNE ODPADY SPOLU 2 099,93 ton / 77,86 % 2 294,08 ton / 85,21 % 2 332,00 ton / 83,25 % 2 441,01 ton / 74,40 %
SEPAROVANÉ ZBIERANÉ ZLOŽKY KOMUNÁLNYCH ODPADOV a ODPADY ZO ZÁHRAD A PARKOV SPOLU 597,86 ton / 22,17 % 398,32 ton / 14,79 % 469,06 ton / 16,75 % 839,90 ton / 25,60 %
Z TOHO SEPAROVANÉ ZBIERANÉ ZLOŽKY KOMUNÁLNYCH ODPADOV S NEBEZPEČNÝMI VLASTNOSŤAMI 21,59 ton / 0,80 % 17,65 ton / 0,66 % 23,61 ton / 0,84 % 20,08 ton / 0,61 %
 
ZNEŠKODNENÉ SPOLU 2 499,33 ton / 92,66 % 2 494,08 ton / 92,63 % 2 432,00 ton / 86,82 % 2 441,01 ton / 74,40 %
ZHODNOTENÉ SPOLU 197,86 ton / 7,34 % 198,32 ton / 7,37 % 369,06 ton / 13,18 % 839,90 ton / 25,60 %
 
CELKOM 2 697,19 ton 2 692,40 ton 2 801,06 ton 3 280,91 ton
Kompostáreň je inšpiráciou i pre starostov a primátorov iných obcí a miestRozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerov na Zbernom dvoreKontajner na zber biologického odpadu v zástavbe KBV v meste Stará TuráKontajnery na separovaný zber v meste Stará TuráStanovište nádob na separovaný zber odpadov v zástavbe KBV v meste Stará Turá
Citácie:
BEZNÁKOVÁ, Lenka; MOŇOK, Branislav. Priatelia Zeme - SPZ. Separovaný zber v mestách a obciach - príklady z praxe [online]. 2010-12-11 [cit. 2024-07-23]. URL: <http://www.priateliazeme.sk/spz/node/7870>.
Táto podstránka bola vytvorená: 28. marec 2012 - 23:23, naposledy bola upravená: 29. marec 2012 - 2:01.