NIE najväčšej spaľovni nebezpečného odpadu v Prešove a vo Veľkom Šariši


Spoločnost Fecupral plánuje vytvoriť v Prešove najväčšiu spaľovňu nebezpečných odpadov na Slovensku, zväčšením súčasnej kapacity – z 1.000 na 21.000 ton nebezpečných odpadov ročne. Projekt, ktorý je v etape zákonného posudzovania vplyvov na prostredie, vytvára hrozbu dovozu nebezpečných odpadov z bohatších krajín. Priatelia Zeme-SPZ odoslali na Ministerstvo životného prostredia SR v rámci prebiehajúceho posudzovania vplyvov odborné pripomienky poukazujúce na závažné nedostatky a negatíva projektu.

Priatelia Zeme spolu s miestnymi občianskymi iniciatívami Kostitras a Táborisko spustili petičnú akciu na vyjadrenie nesúhlasu občanov Prešova s týmto projektom. Petíciu podporilo vyše 6500 občanov.


7. októbra 2008 vypukol v areáli súčasnej spaľovne požiar, ktorý si vyžiadal evakuáciu ľudí pracujúcich v okolitých prevádzkach z dôvodu nebezpečenstva výbuchu a nedostatku informácií nebezpečenstve látok, ktoré podľahli požiaru. Priatelia Zeme - SPZ varovali pred únikom vysoko toxických bioakumulatívnych látok, najmä dioxínov, ich prítomnosť v ovzduší sa však bežnými testami nedala overiť. Požiar však potvrdil problém, na ktorý poukazovali pripomienky projektu rozšírenia spaľovne, a to nedostatočné zabezpečenie skladov proti haváriám.

Vo februári 2009 vydalo Ministerstvo životného prostredia záverečné stanovisko k projektu v Prešove, v ktorom síce odporúča rozšírenie spaľovne ale s množstvom podmienok. Podmienky sú rozpísané na 5 stranách 44 stranového stanoviska.

Potom, čo mesto Prešov a jeho obyvatelia vyjadrili svoj nesúhlas realizovať zámer spoločnosti Fecupral v Prešove sa investor rozhodol presunúť do neďalekého Veľkého Šariša. Zámer rozšíril o druhý variant, tentoraz až na 50 000 ton. Aj tam však naráža na odpor miestnych občanov.  Začiatkom augusta sme na Ministerstvo životného prostredia odoslali aj odborné pripomienky k zámeru realizovať výstavbu spaľovne v meste Veľký Šariš.

Potom, čo MŽP odobrilo prešovský projekt  v procese EIA, požiadala v júni 2009 spol. Fecupral o začatie procesu Integrovaného povoľovania a kontroly znečistenia (IPKZ), ktorý riešil Inšpektorát životného prostredia v Košiciach. Získaním tohto povolenia môže Fecupral definitívne začať stavať novú spaľovňu. Priatelia Zeme - SPZ sa do procesu zapojili ako účastník konania.

V priebehu leta sme pripravili pripomienky k projektu podanému v procese IPKZ na Inšpektorát životného prostredia v Košiciach. Podmienky, ktoré stanovilo Ministerstvo investor nesplnil, nedodal viaceré podstatné informácie a štúdie, ktoré sme žiadali ako my tak aj Ministerstvo. Pripomienky boli prerokované na stretnutí s investorom, kde si vyžiadal čas na ich vyhodnotenie a doplnenie podaného projektu. Vzhľadom k tomu, že termín nedodržal, bolo celé konanie prerušené na 30 dní. Po uplynutí lehoty investor požiadal o opätovné predĺženie lehoty a bolo mu vyhovené, čím podľa našej právnej zástupkyne došlo k porušeniu zákona. O opätovnom prerušení konania sme neboli informovaní.

V decembri sme od IŽP obdržali Rozhodnutie, v ktorom zastavuje povoľovacie konanie pre navrhovanú činnosť spol. Fecupral. Konanie bolo zastavené kvôli tomu, že navrhovateľ nedodal všetky potrebné dokumenty. Proti tomuto rozhodnutiu sa Fecupral neodvolal a rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť.

PrílohaVeľkosť
Prečítajte si pripomienky Priateľov Zeme - SPZ k zámeru rozšírenia spaľovne436 KB
Stiahnite, vytlačte a vylepte plagáty v uliciach mesta1.78 MB
Odporúčania pre poslancov Veľkého Šariša140.5 KB
Vyjadrenie k Stanovisku prof. Hyžíka k zámeru „Nadregionálne centrum materiálového a energetického zhodnocovania odpadov“52.5 KB
Leták "NIE najväčšej spaľovni nebezpečných odpadov v Prešove" na stiahnutie5.66 MB
Odborné pripomienky k zámeru realizovať výstavbu spaľovne v meste Veľký Šariš.319 KB
Požiar v areáli spaľovne87.71 KB
Požiar v areáli spaľovne65.6 KB
Podmienky_zaverecne-stanovisko_MZP.PDF4.36 MB