2. MESTO DUBNICA NAD VÁHOM

2.1. Základné údaje

Separovaný zber prebieha od: roku 1992
Rozloha: 4 914 ha
Štruktúra zástavby: prevažne mestský typ zástavby s KBV, okrajové mestské časti s charakterom vidieka
Počet obyvateľov: 25 900
Počet domácností: 8 468, z toho v IBV 1 199 a v KBV 7 269
Ročná produkcia komunálneho odpadu za 2009 celkom: 9 236,76 ton
Ročná produkcia komunálneho odpadu za 2009 na obyvateľa: 356,63 kg / obyv. / rok
Ročná produkcia vyseparovaného komunálneho odpadu vrátane biologicky rozložiteľného odpadu za 2009 celkom: 2 228,69 ton
Ročná produkcia vyseparovaného komunálneho odpadu vrátane biologicky rozložiteľného odpadu za 2009 na obyvateľa: 86,05 kg / obyv. / rok

2.2. Systém separovaného zberu odpadov na území mesta a vízia do budúcnosti

2.2.1. Systém separovaného zberu odpadov na území mesta

Mesto Dubnica nad Váhom vykonáva od roku 2008 prostredníctvom Technických služieb mesta Dubnica nad Váhom, s. r. o. (ďalej len „TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o.“) separovaný zber odpadov, ktorá prevádzkuje Stredisko triedeného zberu a zberný dvor. Mesto prevádzkuje mestské kompostovisko.

V súčasnosti je zavedený na území mesta Dubnica nad Váhom množstvový zber komunálnych odpadov. V praxi to znamená, že každý pôvodca komunálnych odpadov si môže vybrať na zber zmesových komunálnych odpadov zbernú nádobu alebo vrece podľa veľkosti ich objemu a stanoviť si interval zberu odpadu spomedzi ponúknutých možností.

Pri separovanom zbere odpadov od občanov uvedené možnosti výberu nádob, vriec a intervalu zberu nie sú možné. Obyvatelia sa prispôsobujú stanovenému systému zberu vyseparovaných zložiek odpadov nasledovne:

a. papier a lepenku zbierajú do modrej 1 100 l zbernej nádoby a modrého 120 l zberného vreca určených na zber papiera a na Zbernom dvore,

b. plasty zbierajú do žltej 1 100 l zbernej nádoby a žltého 120 l zberného vreca určených na zber plastov a na Zbernom dvore,

c. sklo (biele a farebné) zbierajú do 2,5 m3 zelenej a bielej zbernej nádoby a do špeciálneho 60 l číreho plastového vreca určených na zber skla a na Zbernom dvore,

d. kovy zbierajú do čierneho 60 l vreca určených na zber kovov a na Zbernom dvore,

e. šatstvo a textílie môžu odniesť na Zberný dvor alebo ich môžu vyložiť na stanovištia k zberným nádobám na zmesový komunálny odpad, odkiaľ prebieha ich zber podľa určeného harmonogramu mobilného zberu šatstva a textílií na území mesta,

f. kompozitné obaly môžu odniesť na Zberný dvor alebo ich môžu odovzdať do základných škôl. Obyvatelia bývajúci v individuálnej bytovej zástavbe ich môžu vyložiť v čase zberu kovov,

g. biologicky rozložiteľné odpady zo zelene môžu odovzdať na mestskom kompostovisku alebo ich môžu vyložiť na stanovištia k zberným nádobám na zmesový komunálny odpad, odkiaľ prebieha ich zber podľa určeného harmonogramu mobilného zberu bioodpadov na území mesta. Konáre z orezaných stromov a vianočné stromčeky by mali byť zviazané do balíkov.

h. batérie môžu odniesť do špeciálnej zbernej nádoby vo vybraných obchodoch, môžu ich odovzdať počas mobilného zberu nebezpečných odpadov na území mesta a odniesť na Zberný dvor,

i. akumulátory môžu odniesť na Zberný dvor, môžu ich odovzdať počas mobilného zberu nebezpečných odpadov na území mesta a môžu ich odniesť do špeciálnych nádob na čerpacích staniciach pohonných hmôt,

j. odpadové oleje, lepidlá, rozpúšťadlá, farby, kyseliny, pesticídy, detergenty a iné odpady alebo obaly s obsahom škodlivín môžu odniesť na Zberný dvor a môžu ich odovzdať počas mobilného zberu nebezpečných odpadov na území mesta,

k. elektroodpady z domácností môžu odniesť na Zberný dvor, môžu ich odovzdať počas mobilného zberu elektroodpadov na území mesta a môžu ich odniesť na miesta spätného odberu elektrozariadení,

l. opotrebované pneumatiky môžu odniesť na Zberný dvor a môžu ich odovzdať počas mobilného zberu objemných odpadov na území mesta,

m. drobný stavebný odpad a zeminu a kamenivo môžu odniesť na Zberný dvor,

n. objemný odpad môžu vyložiť na stanovištia k zberným nádobám na zmesový komunálny odpad, odkiaľ prebieha ich zber podľa určeného harmonogramu zberu mobilného zberu objemných odpadov na území mesta, alebo odovzdať v Zbernom dvore.

Separovaný zber odpadov je zavedený na celom území mesta Dubnica nad Váhom, v takmer všetkých bytových aj rodinných domoch. Takmer každý obyvateľ má umiestnenú zbernú nádobu na separovaný zber v dostatočnej vzdialenosti od svojho bydliska v prípade komplexnej bytovej zástavby a každý obyvateľ v individuálnej bytovej zástavbe má možnosť odovzdať vyseparované zložky odpadov v rámci vrecového zberu.

Hustota obyvateľov na 1ks kontajnera na separovaný odpad je nasledovná:

 • na papier 175 obyvateľov na 1ks kontajnera s objemom 1 100 l,
 • na plasty 148 obyvateľov na 1ks kontajnera s objemom 1 100 l,
 • na sklo biele 290 obyvateľov na 1ks kontajnera s objemom 2 500 l,
 • na sklo farebné 284 obyvateľov na 1ks kontajnera s objemom 2 500 l.

Intervaly separovaného zberu v komplexnej bytovej zástavbe t. z. v bytových domoch a panelákoch sú nasledovné:

 • papier a lepenka, plasty a sklo podľa potreby tak, aby nedochádzalo k prepĺňaniu zberných nádob, zvyčajne 1x týždenne, len sklo 1x mesačne,
 • šatstvo a textil 2x ročne podľa určeného harmonogramu na príslušný rok,
 • biologicky rozložiteľné odpady zo zelene 4x ročne podľa určeného harmonogramu na príslušný rok,
 • elektroodpady z domácností a nebezpečné odpady 2x ročne podľa určeného harmonogramu na príslušný rok,
 • objemné odpady 6x ročne podľa určeného harmonogramu na príslušný rok.

Intervaly separovaného zberu v individuálnej bytovej zástavbe t. z. v rodinných domoch sú nasledovné:

 • papier a lepenka 12x ročne podľa určeného harmonogramu na príslušný rok,
 • plasty 12x ročne podľa určeného harmonogramu na príslušný rok,
 • sklo podľa určeného harmonogramu na príslušný rok,
 • kovy 4x ročne podľa určeného harmonogramu na príslušný rok,
 • kompozitné obaly 4x ročne podľa určeného harmonogramu na príslušný rok,
 • šatstvo a textil 2x ročne podľa určeného harmonogramu na príslušný rok,
 • biologicky rozložiteľné odpady zo zelene 4x ročne podľa určeného harmonogramu na príslušný rok,
 • elektroodpady z domácností a nebezpečné odpady 2x ročne podľa určeného harmonogramu na príslušný rok,
 • objemné odpady 6x ročne podľa určeného harmonogramu na príslušný rok.

Drobný stavebný odpad, po jeho vytriedení na zbierané separované zložky komunálnych odpadov, môžu obyvatelia uložiť do zberovej nádoby na zmesový komunálny odpad (do 1 / 6 objemu nádoby) alebo ho môžu odniesť na Zberný dvor.

Objemný odpad je zbieraný zo stanovíšť zberných nádob na zmesový komunálny odpad podľa určeného harmonogramu zberu objemného odpadu 6x do roka a taktiež ho obyvatelia môžu odniesť na Zberný dvor.

TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. prevádzkujú Stredisko triedeného zberu a zberný dvor, kde prebieha dotrieďovanie a lisovanie vyseparovaných druhov odpadov.

2.2.2. Vízia nakladania s odpadmi do budúcnosti

Vízia nakladania s odpadmi sa odzrkadľuje v troch dokumentoch Mesta Dubnica nad Váhom – v Programe odpadového hospodárstva mesta Dubnica nad Váhom do r. 2005, v „Realizačnom pláne na roky 2007 – 2013 mesta Dubnica nad Váhom“ a v „Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Dubnica nad Váhom na roky 2007 – 2013“.

Hlavným cieľom je zabezpečiť permanentné znižovanie podielu skládkovanej časti odpadov, k tomu organizovať mobilné zbery textílii, objemového, kovového odpadu, viacvrstvových obalov a nebezpečných odpadov. A ďalej chcú zrealizovať projekt kompostárne biologicky rozložiteľného odpadu a následne jej výstavbu.

2.3. Množstvá vznikajúcich komunálnych odpadov

Množstvá komunálnych odpadov vznikajúcich na území mesta Dubnica nad Váhom (podrobne uvedené v tabuľke č. 2) v rokoch 2005 až 2007 postupne narastali s medziročnými nárastmi v roku 2006 o 0,8 % (8 352,777 ton) a v roku 2007 o 2,14 % (9 298,831 ton). V roku 2008 a 2009 je zaznamenaný postupný pokles množstva odpadov s medziročným poklesom v roku 2008 o 0,01 % (9 293,731 ton) a v roku 2009 o 0,13 % (9 236,757 ton).

Účinnosť (t. z. miera separácie) separovaného zberu odpadov (týka sa separovaných zbieraných zložiek komunálnych odpadov vrátane separovaných zložiek s nebezpečnými vlastnosťami a odpadov zo záhrad a parkov) od roku 2005 kolíše. Pohybuje sa medzi hodnotami 19,11 % v roku 2006 a 28,54 % v roku 2005. V roku 2009 bola účinnosť 24,13 %.

Miera zhodnotenia odpadov (predstavuje % odpadov, ktoré boli zhodnotené recykláciou) sa pohybuje od hodnoty 22,67 % v roku 2006 až po hodnotu 29,35 %, ktorú Dubnica nad Váhom dosiahla v roku 2009. Najvýznamnejším zhodnocovaným odpadom sú biologicky rozložiteľné odpady z údržby mestskej zelene a zo záhrad rodinných domov, ktoré sú kompostované na mestskom kompostovisku. Podiel týchto odpadov medzi zhodnotenými odpadmi je 37 %. Druhým najviac zhodnocovaným odpadom je papier a lepenka, ktorý predstavuje podiel 23 %. Medziročne sa zvýšilo množstvo zhodnoteného papiera a lepenky o 29 % (zo 481,5 t na 621 t). Tretím najviac zhodnocovaným odpadom boli drobné stavebné odpady (DSO). Ich podiel na zhodnocovaní je viac ako 19 %. DSO sa zbierajú výlučne na Zbernom dvore. Medziročne sa podarilo zvýšiť ich zhodnotenie takmer až o 44 % (z 367 t na 527 t). Potešujúci bol výrazný medziročný nárast zhodnotenia kovov o 74 %.

2.4. Zberný dvor

Na území mesta Dubnica nad Váhom je prevádzkovaný od roku 2003 Zberný dvor. Maximálna vzdialenosť na Zberný dvor v rámci mesta je 2,5 km. Z mestskej časti Prejta je to až 6,5 km.

Zberný dvor je súčasťou Strediska triedeného zberu, ktoré je členené na:

 • vonkajší dvor s veľkoobjemovými kontajnermi s objemom 5 m3 v počte spolu 15 ks,
 • dotrieďovacia hala, kde prebieha dotrieďovanie vybraných druhov odpadov,
 • súčasťou uvedeného objektu je i sklad nebezpečného odpadu,
 • sklad elektroodpadov z domácností a textilu.

Technika, ktorá sa nachádza v Stredisku triedeného zberu, je nasledovná:

 • malá dotrieďovacia linka,
 • 2 balíkovacie stroje,
 • vyklápač 1 100 l kontajnerov,
 • vysokozdvižný a paletový vozík.

Zberný dvor je otvorený 6 dní v týždni, v pondelok až piatok od 6.00 do 18.00 hod a v sobotu od 7.00 do 18.00 hod. Obsluhu a dozor na zbernom dvore zabezpečuje 1 pracovník. V čase zvýšenia stavebných prác (máj – október) zabezpečujú obsluhu dvora počas soboty 2 pracovníci.

Slúži výlučne pre pôvodcov odpadov / obyvateľov z Dubnice nad Váhom. Na Zberný dvor je možné doniesť bezplatne všetky separované zbierané zložky, objemné odpady, drobné stavebné odpady.

Veľkoobjemové kontajnery rozmiestnené na dvore Zberného dvora sú určené na zber:

 • 1 ks (čierna guma, duše, plášte na kolesá bicyklov, motocyklov)
 • 1 ks (farebné sklo)
 • 1 ks (biele sklo)
 • 1 ks (kovy)
 • 3 ks (objemné odpady bez textílií)
 • 2 ks (objemné odpady s textíliami, koberce, matrace)
 • 2 ks (stavebné odpady – na zhodnotenie)
 • 1 ks (stavebné odpady – na zneškodnenie)
 • 2 ks (plasty objemné – úprava rezaním)
 • 1 ks (plasty nerecyklovateľné a nezhodnotiteľné – na zneškodnenie)

Papier a plasty sú po prijatí na Zberný dvor umiestňované priamo do haly, kde prebieha ich dotrieďovanie.

Polystyrén (penový) a kompozitné obaly sú ukladané do big-bagov na dvore.

Šatstvo a textil sa ukladajú po prijatí priamo do skladu textilu.

Elektroodpady z domácností sa ukladajú po prijatí priamo do skladu elektroodpadu.

Nebezpečné odpady sa ukladajú po prijatí priamo do skladu nebezpečných odpadov.

Tabuľka č. 1: Množstvá prijatých odpadov na Zberný dvor v rokoch 2007 až 2009

Odpady prijaté na Zberný dvor po jednotlivých rokoch:

2007

2008

2009

 

3 161,748 ton

2 485,919 ton

2 542,553 ton

 % prijatého odpadu z celkovej produkcie odpadov na území mesta Dubnica nad Váhom

34

26,75

27,53

Vykládku dovezených surovín a odpadov vykonáva obyvateľ / pôvodca na základe pokynov obsluhy Zberného dvora.

2.5. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Výška miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bola daná pre rok 2010:

 • objemom zbernej nádoby 7 m3 alebo (vreca) 30 l,
 • intervalom zberu 1x14 dní, 1x7 dní, 2x7 dní, 3x7 dní a podľa potreby,
 • počtu zberných nádob (vriec).

Poplatok za 1 liter objemu v roku 2010 je:

 • pri 60 a 120 l zbernej nádobe 0,0192 € / liter,
 • pri 1 100 l a 7 m3 zbernej nádobe 0,0103 € / liter,
 • pri 30, 60 a 70 l vreci 0,0209 € / liter.

2.6. Optimalizačné kroky v odpadovom hospodárstve

Od roku 1992 do 2002 sa rozširovanie separovaného zberu uskutočňovalo postupne (najskôr zbery v rodinných domoch, potom sa pridávali bytové domy na sídliskách a právnické a fyzické osoby – podnikatelia). Nakladanie s komunálnymi odpadmi zabezpečovali Technické služby mesta Dubnica nad Váhom (najskôr ako mestská príspevková organizácia a potom asi od r. 2000 ako s.r.o. so 100 % účasťou mesta). Za toto obdobie sa SZ rozšíril len asi pre 1 / 3 občanov. V roku 2002 sa prepravcom komunálnych odpadov na území mesta stala Považská odpadová spoločnosť, a. s. (POS, a. s.), Trenčín (Marius Pedersen Group). Po príchode POS, a. s., sa separovaný zber ihneď rozšíril na územie celého mesta (kontajnery na papier, plasty a sklo). POS, a. s., bola mestským prepravcom počas obdobia 2002 – 2007. Potom prevzali nakladanie s odpadmi na území mesta opäť TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o.

Na systéme separovaného zberu sa zmenami prepravcov neudiali žiadne zásadnejšie zmeny. Keď nebol separovaný zber rozšírený na celé mesto, tak sa 1 100 l kontajnery na papier, plasty a sklo vyprázdňovali len podľa potreby. Najskôr sa urobila obhliadka naplnenosti jednotlivých kontajnerov a potom sa vyprázdňovali len tie, ktoré boli plné (resp. ktoré by nevydržali do najbližšieho zberu). POS, a. s., realizovala vyprázdňovanie kontajnerov na papier, plasty a sklo naraz (bez ohľadu na ich aktuálnu naplnenosť) v pravidelných intervaloch. Pri činnosti POS, a. s., sa pomerne často stávalo, že interval zberu nebol dostatočný a kontajnery na papier a plasty sa prepĺňali. TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o., momentálne realizujú zbery papiera a plastov z 1 100 l kontajnerov 1x týždenne a zbery kontajnerov so sklom 1x mesačne (len vytipované po obhliadke naplnenosti).

Zásadnou zmenou bolo zavedenie vrecového množstvového zberu zmesového komunálneho odpadu v roku 2005 v mestskej časti Prejta. Namiesto zberných nádob (60 l, 120 l, 1100 l) využívali pôvodcovia plastové vrecia (15 l, 30 l a 60 l), ktoré boli elektronicky evidované pomocou nálepiek s čiarovým kódom. Dosiahla sa spravodlivosť výšky miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady („koľko vyhodíš, toľko zaplatíš“), prudké zníženie množstva zmesového komunálneho odpadu a prudký nárast vyseparovaných zložiek. Systém sa realizoval v rokoch 2005 – 2007 len v mestskej časti Prejta a nerozšíril sa na územie celého mesta. Mestské zastupiteľstvo od r. 2008 zrušilo tento systém a schválilo pre územie celého mesta kontajnerovo – intervalový množstvový zber.

Od r. 1998 sa v podstate udržiava systém odpadového hospodárstva približne na rovnakej logistickej úrovni. Optimalizujú sa počty zberných nádob na jednotlivých stanovištiach a realizujú sa drobné presuny kontajnerov na separovaný zber. Zredukoval sa zber objemných odpadov z počtu 9x ročne na 6x ročne, a zber bioodpadov zo záhrad z 6x ročne na 4x ročne.

Zber vyseparovaných zložiek z rodinných domov a od právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov realizovali TSM v roku 2008 pomocou traktorov s vlečkami. Táto zvozová technika však nebola vhodná a efektívna na tento účel v dosť hustej mestskej zástavbe. V roku 2009 bolo na tieto účely zakúpené zaplachtované nákladné vozidlo s nosnosťou okolo 1,5 t, čím sa výrazne zvýšila efektivita zberov.

Pokiaľ ide o Stredisko triedeného zberu, tak v roku 2009 bola zakúpená malá dotrieďovacia linka, 2 balíkovacie stroje, vyklápač 1 100 l kontajnerov a vysokozdvižný vozík. Vďaka tejto technike sú TSM schopné dotrieďovať všetky vyseparované zložky odpadov z územia mesta Dubnica nad Váhom. Predtým museli TSM expedovať napr. plasty nedotriedené a platiť za ich dotriedenie a zabezpečenie zhodnotenia.

V Zbernom dvore sa od roku 2008 rozdeľuje drobný stavebný odpad na ten, ktorý bude zhodnotený a ten, ktorý bude zneškodnený. Predtým sa všetok zneškodňoval. Dnes sa pre takmer 50 % drobného stavebného odpadu zabezpečuje zhodnotenie.

2.7. Informačná kampaň

Informačné aktivity sa realizovali v r. 1992 – 2006. Využívali sa všetky možné spôsoby (letáky, prednášky, informačné stánky, články, TV, rádiá, súťaže, atď. Informačné aktivity realizovali najmä občianske združenia (Dubnická Environmentálna Skupina a Stredisko ekovýchovy DUB). V rokoch 1992 – 1998 vydávali pravidelne (štvrťročne) TSM informačný letáčik o výsledkoch odpadového hospodárstva a separovaného zberu.

V rokoch 2003 – 2007 vydávala Považská odpadová spoločnosť, a. s., Trenčín informačný letáčik 4x ročne a distribuovala ho do každej domácnosti.

Od roku 2008 sa nezabezpečujú takmer žiadne informačné aktivity. Mesto pravidelne vydáva (1x ročne) Kalendár separovaného zberu a distribuuje ho do každej poštovej schránky pre obyvateľov. Kalendár obsahuje termíny zberov a so stručnými informáciami, čo patrí do jednotlivých separovane zbieraných zložiek. Veľmi zriedka sa objavia články v Dubnických novinách. SEV DUB občas uskutoční na základných školách prednášku o separovaní odpadov.

Za najdôležitejší a najosožnejší považujú v Dubnici nad Váhom osobný kontakt. Či už na informačných stánkoch, pri osobnej návšteve v domácnosti alebo v prevádzke, alebo na prednáškach. Keďže však osobný kontakt je najnáročnejšia forma na čas, je potrebné využívať aj ostatné formy informačných aktivít. Dôležité je zachovať určitú pravidelnosť v poskytovaní informácií, aby bola verejnosť informovaná o dosahovaní výsledkov a zabezpečiť nepresýtenosť informáciami toho istého druhu (napr. 4-krát do roka vydávať letáčiky len o tom, čo do ktorej komodity patrí a čo nie, nie je potrebné).

2.8. Na záver - posolstvo pre ostatných

Prevencia a obmedzovanie vzniku odpadov, opätovné používanie, separácia a kompostovanie sa dajú realizovať. Niekde viac, inde menej, ale ide to. Keď sa chce. Keď sa nechce, tak sa nechce (ani smeti vyniesť z vlastného bytu). Kto nechápe nutnosť riešenia problému odpadov, nech navštívi najbližšiu skládku odpadov. Určite pochopí, že priestor je obmedzený a len od aktivity všetkých a efektivity odpadového a surovinového hospodárstva závisí, či sa priestor zaplní odpadmi za krátky alebo za dlhý čas. Otázka nestojí už dávno tak, či áno alebo nie? Ale ako? Ako to robiť čo najlepšie a najúčinnejšie. Je našou povinnosťou čo najskôr dosiahnuť stav nulového odpadu ukladaného na skládky a spaľovaného v spaľovniach. Kto iný to urobí, ak nie my?! MY VŠETCI“, povedal Marek Kurinec, vedúci surovinovo – odpadového hospodárstva TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o.

Tabuľka č. 2: Množstvá vznikajúcich odpadov na území mesta Dubnica nad Váhom za roky 2005 až 2009

DRUH ODPADU Katalógové číslo odpadu, kategória Množstvá odpadov v tonách za roky
    2005 2006 2007 2008 2009
 
INÉ KOMUNÁLNE ODPADY a INÉ ODPADY
Zmesový komunálny odpad 20 03 01 4 627,250 4 566,050 4 663,750  5 090,035 4 838,468
Odpad z čistenia ulíc 20 03 03 172,100 256,400 140,250  85,710 3,400
Objemný odpad 20 03 07 449,083 1 069,63 1 103,300  870,000 885,991
Zemina a kamenivo 20 02 02 - 106,400 - - -
Zemina a kamenivo iné 17 05 04 - - - 8,480 159,780
Betón 17 01 01 - - - 5,300 -
Zmesi betónu, tehál, obkladačiek… (drobný stavebný odpad) 17 01 07 467,767 758,100 894,900 525,400 531,900
Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií 17 09 04 - - - 609,500 563,750
Výkopová zemina iná ako... 17 05 06 - - - - 9,720
Plasty a guma 19 12 04 - - - - 10,900
Tuhé znečisťujúce látky a prach 10 11 05 - - - 0,780 -
Odpad z čistenia kanalizácie 20 03 06 - - - - 4,120
Odpadové rastlinné tkanivá 02 01 03 - - - - 0,040
 
ODPADY ZO ZÁHRAD A PARKOV (VRÁTANE ODPADU Z CINTORÍNOV)  
Biologicky rozložiteľný odpad 20 02 01 1 633,22 727,000 1 475,000 1 067,950 1 011,700
 
SEPAROVANÉ ZBIERANÉ ZLOŽKY KOMUNÁLNYCH ODPADOV  
Papier a lepenka 20 01 01 360,683 462,927 588,146 481,547 422,821
Obaly z papiera a lepenky 15 01 01 - - - - 198,620
Plasty 20 01 39 97,900 95,850 109,375 145,947 119,459
Obaly z plastov 15 01 02 - - - - 5,303
Sklo 20 01 02 144,000 214,260 237,940 44,060 -
Sklo 17 02 02 - - - 52,164 43,940
Obaly zo skla 15 01 07 - - - 173,596 229,040
Odpadové sklo iné 10 11 12 - - - 10,950 -
Kovy 20 01 40 4,480 13,060 15,940 21,974 38,243
Kompozitné obaly 15 01 05 5,604 9,768 8,759 5,088 12,485
Šatstvo 20 01 10 - 18,350 15,330 6,390 22,340
Textílie 20 01 11 - - - 7,230 1,000
Opotrebované pneumatiky 16 01 03 2,304 10,485 5,100 7,000 13,120
Zmiešané obaly 15 01 06 - - - 29,250 36,000
Farby, tlačiarenské farby, lepidlá,... 20 01 28 - - - 0,060 -
Farby, tlačiarenské farby, lepidlá,... 20 01 28 - - - 0,060 -
Batérie a akumulátory iné... 20 01 34 - - - 0,200 0,200
Vyradené elektrické a elektronické zariadenia... 20 01 36 - 3,420 2,760 7,170 22,478
Olejové filtre 16 01 07 0,058 0,097 0,006 0,055 0,150
Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok 15 01 10 5,060 1,505 5,397 0,185 2,500
Kovové obaly obs. nebezp. látky... 15 01 11 - - - - 0,070
Absorbenty, filtračné materiály,... 15 02 02 0,034 - 0,011 - 0,190
Kyseliny 20 01 14 - - - 0,037 -
Zásady 20 01 15 - - - 0,030 -
Fotochemické látky 20 01 17 - - - 0,010 -
Pesticídy 20 01 19 0,046 0,030 0,023 0,020 -
Farby, tlačiarenské farby, lepidlá,... 20 01 27 1,220 2,150 0,322 1,998 4,997
Detergenty obsahujúce nebezp. látky... 20 01 29 0,575 0,685 0,584 - -
Odpady obsahujúce ortuť 06 04 04 - - - 0,002 -
Nechlórované minerálne... oleje 13 02 05 - - - - 0,980
Syntetické motorové,... oleje 13 02 06 - - - 1,200 2,040
Iné motorové,... oleje 13 02 08 - - -  0,060 -
Brzdové kvapaliny 16 01 13 - - - 0,005 0,040
Nemrznúce kvapaliny obsah.... 16 01 14 - - - 0,013 0,060
Vyr. zariadenia obsah. Cl Fl uhľovodíky... 16 02 11 - - - 17,400 0,800
Vyr. zariadenia obsah. nebezpečné časti... 16 02 13 - - 2,610 2,600 0,500
Nebezp. časti odstránené z vyr. zariadení... 16 02 15 - - - 0,400 0,380
Olovené batérie 16 06 01 - - - 0,100 -
Niklovo – kadmiové batérie 16 06 02 - - -  0,130 -
Batérie a akumulátory uvedené v … 20 01 33 7,494 7,245 3,883  2,040 4,430
Rozpúšťadlá 20 01 13 - - -  0,015 -
Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť 20 01 21 0,109 0,061 0,070  0,350 0,332
Vyr. zariadenia obsah. ClFl uhľovodíky... 20 01 23 4,370 14,099 12,651 - 12,140
Oleje a tuky iné … 20 01 26 1,840 0,210 0,829  0,030 0,230
Vyradené elektrické a elektronické zariadenia... 20 01 35 14,485 14,995 11,895 11,210 22,100
 
INÉ KOMUNÁLNE ODPADY SPOLU 5 716,200 ton / 71,46 % 6 756,580 ton / 80,89 % 6 802,200 ton / 73,15 % 7 195,205 ton / 77,42 % 7 008,069 ton / 75,87 %
SEPAROVANÉ ZBIERANÉ ZLOŽKY KOMUNÁLNYCH ODPADOV a ODPADY ZO ZÁHRAD A PARKOV SPOLU 2 283,48 ton / 28,54 % 1 596,197 ton / 19,11 % 2 497,00 ton / 26,85 % 2 095,90 ton / 22,55 % 2 228,69 ton / 24,13 %
Z TOHO SEPAROVANÉ ZBIERANÉ ZLOŽKY KOMUNÁLNYCH ODPADOV S NEBEZPEČNÝMI VLASTNOSŤAMI 35,291 ton / 0,44 % 41,077 ton / 0,49 % 38,281 ton / 0,41 % 37,890 ton / 0,41 % 51,939 ton / 0,56 %
 
ZNEŠKODNENÉ SPOLU 5 772,945 ton / 72,16 % 6 459,241 ton / 77,33 % 6 864,519 ton / 73,82 % 6 525,506 ton / 73,93 % 6 525,506 ton / 70,65 %
ZHODNOTENÉ SPOLU 2 226,737 ton / 27,84 % 1 893,536 ton / 22,67 % 2 434,312 ton / 26,18 % 2 711,251 ton / 26,07 % 2 711,251 ton / 29,35 %
 
CELKOM 7 999,682 ton 8 352,777 ton 9 298,831 ton 9 293,731 ton 9 236,757 ton
Sklad nebezpečných odpadovDotrieďovanie plastov na dotrieďovacej linkeDotrieďovanie plastov na dotrieďovacej linkeBalíkovací stroj a kartón prichystaný na lisovanieLisovanie plastových fliaš a fóliíDotrieďovacia linka 2. MESTO DUBNICA NAD VÁHOMPohľad na prevádzku Strediska triedeného zberu v Dubnici nad VáhomInformačná tabuľa pri vstupe do Strediska triedeného zberuNálepka na zberných nádobách na plastyStanovište zberných nádob na zmesový komunálny odpad a separovaný odpad na sídlisku
Citácie:
BEZNÁKOVÁ, Lenka; MOŇOK, Branislav. Priatelia Zeme - SPZ. Separovaný zber v mestách a obciach - príklady z praxe [online]. 2010-12-11 [cit. 2024-07-25]. URL: <http://www.priateliazeme.sk/spz/node/7865>.
Táto podstránka bola vytvorená: 26. marec 2012 - 12:57, naposledy bola upravená: 29. marec 2012 - 1:59.