Ružínska priehrada - aktivity Priateľov Zeme

V júni tohto roku (2008) spustili Priatelia Zeme – SPZ nový projekt venovaný odstráneniu príčiny znečisťovania Ružínskej priehrady. Projekt je zameraný na pomoc obciam na prítokoch do Ružína pri zlepšení odpadového hospodárstva a nastavení systému tak, aby bol pre obec ekonomicky únosný (až prínosný) a pre občana pohodlný, bez nutnosti vytvárať čierne skládky. K tomu prispejú Priatelia Zeme – SPZ bezplatnou pomocou a poradenstvom, konkrétnou spoluprácou s jednotlivými obcami. Konečným cieľom projektu je trvalé odstránenie znečisťovania Ružína a tvorby čiernych skládok. Je to cieľ, ktorý nie je možné dosiahnuť v priebehu roka ani dvoch, bude na to potrebných niekoľko rokov, kým sa ukážu preukázateľné výsledky. Dosiahnutie týchto cieľov si však vyžaduje aj intenzívnu a funkčnú spoluprácu so samosprávami a zapojenie občanov do jednotlivých aktivít. Projekt je realizovaný v niekoľkých fázach: 1. Monitoring a zhodnotenie súčasného stavu Priatelia Zeme vykonali monitoring súčasného stavu odpadového hospodárstva v obciach a výskytu čiernych skládok pri brehoch tokov a v celej obci a mimo obce. 2. Kontaktovanie obcí Na spoluprácu sme oslovili desiatky dotknutých obcí. Prvou úlohou bolo vyplnenie dotazníka, ktorý mal zhodnotiť súčasný stav nakladania s odpadmi z pohľadu samospráv. Práca na zhromažďovaní dotazníkov stále pokračuje a priebežne sa vyhodnocuje. 3. Seminár 27.11.2008 bol v Gelnici usporiadaný seminár Efektívne odpadové hospodárstvo – prínos pre obec a prírodu, na ktorom boli zástupcom samospráv prezentované konkrétne efektívne systémy nakladania s odpadom ako aj teoretické informácie o vhodných a účinných systémoch, ktoré pomôžu obci vyriešiť problémy s odpadmi. 4. Konkrétna spolupráca s jednotlivými obcami a ich občanmi Seminár pre samosprávy má byť akýmsi štartovacím procesom konkrétnej spolupráce a konkrétnych aktivít, ktoré z toho vyplynú. Je to kľúčová aktivita celého projektu, bez ktorej nemožno dosiahnuť pozitívne výsledky. Súčasťou aktivít bude aj intenzívna osveta medzi občanmi, ktorá bude z veľkej časti zabezpečená dobrovoľnou činnosťou OZ Priatelia Zeme – SPZ. 5. Aplikácia zmien v praxi Zmeny, ktoré obec zavedie vo svojom odpadovom hospodárstve budú implementované do praxe a následne kontrolované a vyhodnocované. Úspešnosť toho procesu bude možné sledovať na zmene správania sa občanov v súvislosti s tvorbou nelegálnych skládok, ktorí by už nemali mať žiadnu motiváciu pre ich tvorbu (vďaka efektívnemu a funkčnému systému odpadového hospodárstva).
PrílohaVeľkosť
Dotaznik_obce_región Ružína.xls42.5 KB