Obaly - riešenia

Zníženie negatívnych vplyvov obalov na životné prostredie vyžaduje komplexný prístup, ktorého opornými bodmi sú:
  • Prevencia vzniku a škodlivosti: zníženie spotreby materiálov pre balenie a vylúčenie toxických látok, celková racionalizácia balenia
  • Rozvoj opakovane používaných obalov a systémov vratných / zálohovaných obalov 
  • Podpora uspokojovania miestnych potrieb lokálnymi produktami
  • Zvyšovanie miery recyklácie odpadov z obalov
Tu je niekoľko informácií z pohľadu spotrebiteľa: