Obaly - Aktivity Priateľov Zeme - SPZ

Priatelia Zeme - SPZ pracujú na uvádzaní trvalo udržateľných riešení do praxe na Slovensku, i na úrovni EÚ - výskumnými a vzdelávacími aktivitami, prácou na zmenách legislatívy.

Doposiaľ sme napríklad ...
  1. Presadili do zákona o obaloch:
    • Povinnosť pre obchody nad 100 m2 ponúkať spotrebiteľom nápoje aj vo vratných, opakovane používaných obaloch tých druhov, ktoré predáva v jednorazových a ak sú dostupné na trhu v SR.
    • Pomohli sme presadiť povinnosť pre priemysel vypracovať a realizovať programy prevencie – predchádzania vzniku odpadov z obalov, vrátane postupného nahrádzania obalov z PVC a jednorazových riadov.
    • Aj vďaka našej organizácii sa podarilo presadiť právomoc Ministerstva životného prostredia zaviesť vyhláškou zálohovanie nápojových obalov pre vysokú mieru recyklácie. O vydanie tejto vyhlášky však zvádzame ťažký zápas už 6 rokov. 
  2. Zrealizovali sme desiatky veľkých vzdelávacích akcií pre verejnosť, školy o znižovaní negatívnych vplyvov obalov na prostredie.
  3. V Košiciach sme koncom 90-tych rokov zaviedli v 30 predajniach predaj  mlieka vo vratných opakovane používaných obaloch.
  4. V súčasnosti začíname pracovať na kontrole dodržiavania vyššie uvedených ustanovení zákona o obaloch, pokračujeme v podpore vratných opakovane používaných obalov a v snahe o zavedenie zálohovania nápojových jednorazových obalov.