Množstvo odpadov z obalov v SR narastá

- Ministerstvo životného prostredia pripravilo oslabenie zákona o obaloch s najväčšími znečisťovateľmi „za zatvorenými dverami“

Pomôžte to zastaviť

Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP) pripravilo zlý návrh nového zákona o obaloch, ktorý by:

 • podporil zvýšenie množstva a škodlivosti odpadov z obalov,

 • docielil nedostatočne nízke finančné prostriedky na triedený zber odpadov z obalov pre obce, mestá a zastavil, ak nie znížil mieru triedenia a recyklácie odpadov z obalov,

 • obmedzil práva spotrebiteľov na výber.

Naviac, MŽP ho pripravilo pomocou netransparentných diskusií „za zatvorenými dverami“iba s vybranými skupinami priemyslu – tými najnegatívnejšími oponentami účinných opatrení pre ochranu životného prostredia. Vôbec nerokovala s ostatnými sektormi spoločnosti, ktorých sa dotýka zákon viac než niektoré prizvané subjekty. Nerokovalo ani so Združením miest a obcí Slovenska, ani s nezávislými odborníkmi, ani s občianskym sektorom – mimovládnymi organizáciami, ba ani s časťou priemyslu ...

Návrh obsahuje 4 základné negatíva:

 1. Obmedzuje právo spotrebiteľov na výber nápojov v ekologickejších vratných, opakovane používaných obaloch, čím by zároveň zvýšil znečistenie prostredia. Návrh nového zákona výrazne znižuje počet obchodov, ktorých sa bude týkať povinnosť ponúkať spotrebiteľom nápoje vo vratných obaloch (ak ich predávajú v jednorazových) a to zvýšením predajnej plochy obchodov, ktorých sa to týka, z dnešných 100 m2 na 200 m2. Ak si uvedomíme, že tak veľké predajne nemá takmer 2 a pol tisíc z 2800 obcí v SR, zistíme, že na väčšine územia štát a skladová politika obchodných reťazcov obmedzí dostupnosť ekologickejších obalov. Na trhu však má rozhodovať výber spotrebiteľa ... Rozšírenie jednorazových nápojových obalov spôsobí zvýšenie množstva odpadov a ďalších negatívnych dopadov.
   
 2. Vyškrtáva právomoc MŽP zaviesť zálohovanie a recykláciu jednorazových obalov, ktoré nadmerne zaťažujú prostredie, čo by znemožnilo výrazne znížiť znečisťovanie prostredia nezákonne pohodenými odpadmi, nelegálnymi skládkami. Slovensko pritom patrí medzi krajiny, ktoré viac než mnohé iné majú problémy práve s veľkým množstvom nezákonne pohodených odpadov v prírode, parkoch, na uliciach. Práve nápojové obaly, takmer výlučne jednorazové, tvoria najväčší, až 38 percentný objem nezákonne pohodených odpadov v prostredí (štúdia T.U. Zvolen, 2006). Jedine zálohovanie nápojových obalov sa vo svete osvedčilo ako účinný nástroj v znižovaní tohoto druhu znečisťovania prostredia. V Spojených štátoch amerických, ktoré zaviedli zálohovanie zaznamenali  20 až 60 percentný pokles znečisťovania prostredia pohodenými odpadmi. Ani triedený zber, ani osveta nezaznamenali výraznejšiu úspešnosť v tejto problematike.

  Návrhy Ministerstva životného prostredia obmedziť vratné obaly a znemožniť zálohovanie jednorazových by spôsobili, že znečistenie prostredia odpadmi z  nápojových obalov by v prírode, parkoch a uliciach dokázateľne stúplo.


  Okrem toho zálohovanie dosahuje najvyššiu mieru zberu a recyklácie odpadov z nápojových obalov - v priemere 80-95%, oproti tomu triedený zber dosahuje iba 30 –50%. Súčasná miera triedenia a recyklácie odpadov z nápojových PET obalov sa odborníkmi odhaduje iba na 25-30%. Zvyšok končí ako odpad zaťažujúci skládky a spaľovne.
   
 3. Návrh nového zákona vyškrtáva postupnú povinnú náhradu obalov z PVC, čím zvýši škodlivosť odpadov z obalov. Z PVC sa uvoľňuje rad toxických látok, napríklad karcinogénne dioxíny, ftaláty a ťažké kovy. Medzinárodným trendom je postupná náhrada PVC inými, čistejšími druhmi plastov a materiálov, tak ako to odhlasoval aj Európsky parlament v roku 2001. Rôzne obaly z PVC už pred rokmi zakázalo Švajčiarsko, Kanada, Dánsko prijalo na PVC ekologickú daň. V súčasnom zákone o obaloch je ustanovená povinnosť postupnej náhrady obalov z PVC pre výrobcov, ktorý balia svoje produkty do takýchto obalov.
   
 4. Návrh zákona žiadnym spôsobom nemotivuje výrobcov obalov, aby prispievali obciam na triedený zber vo vyššej miere, dostatočnej pre náklady účinného systému. Jednou z možností je zavedenie tzv. „autorizácie“oprávnených organizácií*. Namiesto toho navrhuje MŽP opak - prehlbuje súčasnú extrémnu dereguláciu tzv. „oprávnených organizácií“*.  Triedený zber odpadov je „stratový“a bez dostatočne vysokých príspevkov priemyslu (vynútených kvalitnou legislatívou) naň obce nemajú prostriedky. Hrozí, že miera separovania odpadov sa u nás zastaví, alebo dokonca zníži. Už teraz máme problémy s plnením záväzkov voči Európskej únii, recyklujeme príliš málo odpadov z obalov. Týka sa to kovov, skla a plastov. Dôsledkom sú zahanbujúco nízke príspevky priemyslu na podporu triedeného zberu obciam, ktoré sú neporovnateľne nižšie oproti okolitým krajinám ako Rakúsko, ale aj Česká republika. Obce sú kvôli tomu nútené doplácať na triedený zber odpadov z obalov z daní nás všetkých. Obce a občania sa musia takto skladať priemyslu na plnenie minimálnych limitov recyklácie vyžadovaných EÚ. Tomu sa hovorí privatizácia ziskov a socializácia nákladov - zo strany priemyslu a obchodu, na úkor obcí a občanov.

Priatelia Zeme –SPZ spolu s mnohými mestami, obcamia odborníkmi z akademickej obce žiadajú MŽP, Vládu SR a poslancov Národnej Rady SR aby do zákona o obaloch zapracovali:

 • Ponechať v zákone povinnosť ponúkať druhy nápojov aj vo vratných, opakovane používaných obaloch, ak ich predávajú v obaloch na jedno použitie, pre obchody s plochou nad 100 m2 (nie 200 m2)

 • Zaviesť zálohovanie nápojových obalov na jedno použitie (od 0,25l do 3 l) z plastov a kovov.

 • Zviesť systém autorizácie tzv. oprávnených osôb, ktorými si priemysel má kolektívne plniť limity recyklácie dopadov z obalov, a opatrení, ktorými získa právomoci pre vymáhanie kvality ich fungovania (tak aby bola výška podpory triedeného zberu dostatočne vysoká a poskytovaná motivačnými prvkami)

 • Ponechať postupnú náhradu obalov z PVC v zákone.

Pomôžte zastaviť návrh nového zákona o obaloch MŽP –zlý pre životné prostredie, obce a spotrebiteľov:

 • Pošlite e-mail, alebo list ministrovi životného prostredia s žiadosťou o zapracovanie 4 požiadaviek Priateľov Zeme - SPZ do zákona
 • Napíšte niektorým masmédiám –novinám, rádiu, TV, list s informáciami o negatívach ktoré prináša návrh nového zákona o obaloch z dielne MŽP
 • Prečítajte si námety ako znižovať odpady z obalov v každodennom živote tu a skúste aspoň časť z aplikovať do praxe. 

Tabuľka 1. Porovnanie skutočnej miery recyklácie odpadov z obalov s Nariadením vlády SR

Nariadenie vlády SR č. 220/2005 Z.z., ktorým sa ustanovujú záväzné limity pre rozsah zhodnocovania odpadov z obalov a pre rozsah ich recyklácie

rok

2005

2007

2009

2011

2012
Obalový materiál
%
%
%
%
%

Papier

30
40
56
58
60
Sklo
40
43
46
50
60

Plasty

20
30
35
40
45

Kovy

20
25
35
50
55

Drevo

0
0
0
15
25

Celkovo

28
35,6
46
50
55

Súčasná miera recyklácie odpadov z obalov - oficiálne dáta SR zaslané Európskej komisii:

 • Papier: 50%

 • Sklo: 26,5%

 • Plasty: 16%

 • Kovy: 16%

 • Celková miera recyklácie odpadov z obalov: 36,5%

 


Tabuľka 2. Nárast množstva odpadov z obalov v SR

(zdroj: MŽP SR, Slicpen/Envipak, priemysel)

 
2000
2004
Sklo
67 000 t

- údaj z priemyslu: 110 000 t
- údaj zaslaný Európskej komisii (EK): 100 000 t

Plasty
50 000 t

- údaj z priemyslu: 70 000 t
- údaj zaslaný EK: 50 000 t

Papier
168 000 t

- údaj z priemyslu: 230 00 t
- údaj zaslaný EK: 200 000 t

Viacvrstvové
16 000 t
- údaj z priemyslu: 16 000 t
Kovy
?

- údaj z priemyslu: 12 000 t
- údaj zaslaný EK: 10 800 t

Drevo
20 000 t

- údaj zaslaný EK: 9 567 t

Celkom

321 000 ton
(bez započítania kovových obalov)

- podľa dát z priemyslu: 447 567 ton
- podľa dát zaslaných EK: 370 367 ton