Ťažba uránu pri Košiciach

Kanadská  spoločnosť Tournigan Gold za pomoci svojej dcérskej firmy na Slovensku Kremica Gold a.s. sa usiluje získať práva na ťažbu uránu v rekreačnej oblasti Jahodná, 6 - 8 km od Košíc. Prieskumné vrty prebiehajú v tejto lokalite od roku 2005. Dňa 13.1. 2006 podali návrh na tzv. „určenie dobývacieho priestoru“ (kľúčové konanie v procese schvaľovania takéhoto zámeru) na Obvodný banský úrad v Košiciach. 

Projekt ťažby uránu v lokalite Jahodná pri Košiciach obsahuje rad závažných negatív:
  1. Predstavovala by negatívny svetový primát - bola by najbližšie situovanou (iba cca 6 - 8 km) k tak veľkej obývanej aglomerácii (štvrť milióna obyvateľov). Uránové bane sú kvôli negatívnym vplyvom a pre nie zriedkavé prípady havárií vo svete odmietané verejnosťou, a ak sa už niekde vytvoria, tak zvyčajne v odľahlých oblastiach, ďaleko od obývaných území.
  2. Ohrozenie zdojov pitnej vody: Baňa by bola v ochrannom pásme vodného zdroja Čermeľský potok a zároveň cca 0,5 - 1 km  od jedného z najvýznamnejších zdrojov pitnej vody pre Košice – VN Bukovec.
  3. Z hľadiska životného prostredia a zdravia občanov najrizikovejšia činnosť - spracovanie uránovej rudy - by bolo situované tiež v tejto lokalite (najpravdepodobnejšie sú oblasti Nižného a Vyšného Klatova). Spracovanie uránovej rudy produkuje milióny litrov toxických a rádioaktívnych kalov, ktoré sa ukladajú do odkalísk. Tie sa môžu pretrhnúť, môžu zlyhať v prípade extrémnych zrážok a nebezpečné látky môžu kontaminovať okolité životné prostredie, ohrozovať obyvateľov... K takýmto haváriám dochádza stále, aj v tzv. „moderných“ baniach a priemyselných krajinách. Napriek tomu že ležali v odľahlých oblastiach mali nesmierne negatívne dopady. Môžme si predstaviť, aké následky by mala havária veľkého odkaliska rádioaktívnych a toxických odpadov v tesnej blízkosti štvrť miliónového mesta ...
  4. Plánovaná baňa by sa nachádzala a mohla poškodiť Chránené vtáčie územie európskeho významu Volovské vrchy a Chránené územie európskeho významu Natura 2000 – Stredné Pohornádie, ktoré leží v jej tesnej bízkosti.

Riešenie tohoto problému je jednoznačné - nepovoliť otvorenie uránovej bane v tak nevhodnej lokalite. Dôležité je zabezpečiť dôsledné posúdenie vplyvov na životné prostredie.

Priatelia Zeme - SPZ sa zapojili do spoločnej kampane spolu s Greenpeace a o.z. Sosna proti tomuto zámeru v novembri 2006. Organizujeme zber podpisov pod petíciu proti tomuto zámeru, pripravujeme rôzne akcie a zapájanie dotknutej verejnosti do procesu posudzovania vplyvov a rozhodovania o zámere. Taktiež odborné pripomienkovanie projektu v rámci zákonného procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie.  

Prečítajte si viac informácií o probléme na týchto stránkach Priateľov Zeme – SPZ, alebo na spoločnej stránke mimovládnych organizácií: www.stopuranu.sk