Ekologizácia zdravotníctva - riešenia

 • Správna klasifikácia nebezpečného odpadu a jeho triedenie.

  Je veľmi dôležité stanoviť presné pravidlá pre nakladanie s infekčným odpadom, čo možno a čo naopak vôbec nemožno považovať za infekčný odpad a patrične o tom informovať všetok personál nemocnice. Priatelia Zeme – SPZ vydali príručku schválenú Ministerstvom zdravotníctva SR, ktorá má zdravotníckym zariadeniam pomôcť presne klasifikovať druh a charakter odpadu, ktorý na pôde zariadenia vzniká.
  S materiálmi, ktoré nie sú kontaminované patogénmi, by sa malo nakladať ako s nie nebezpečným (komunálnym) odpadom. Medzi infekčný odpad by sa nemal zaraďovať taký, ktorý nebol v kontakte s infekčným pacientom napr. obaly od striekačiek, infúzií pred ich použitím, plienky, nekontaminované rukavice, fľaše a vaky od infúznych roztokov a pod.
  Infekčný a ďalší nebezpečný odpad nesmie byť zmiešaný s komunálnym!
 • Zavedenie efektívneho systému separovaného zberu komunálneho odpadu.

  Komunálny odpad tvorí až 70 % všetkého odpadu zo zdravotníckych zariadení. 70-80% komunálneho odpadu tvoria zložky, ktoré je po vyseparovaní možné recyklovať, čo znamená prínos pre zdravotnícke zariadenie ale najmä pre životné prostredie.
  Väčšinu komunálneho odpadu tvoria rôzne obaly, hlavne papier a plasty, ktoré by nemali skončiť ako súčasť zmesového odpadu. Prázdne obaly ako napr. kartónové krabice, plastové fľaše a bandasky, môžu byť použité na zber iných zložiek odpadu namiesto kupovaných odpadových nádob a kontajnerov.
  Zavedením efektívneho systému separovaného zberu odpadu pre jeho recykláciu môže zdravotnícke zariadenie ušetriť a aj získať finančné prostriedky.
 • Náhrada toxických materiálov (ortuť, PVC, chlór obsahujúce) bezpečnejšími alternatívami.

  Dnes sú už na trhu dostupné alternatívy k pomôckam a prístrojom obsahujúcim PVC a ortuť.  Aj Plenárne zasadnutie Európskeho parlamentu odporučilo úplný zákaz  používania pomôcok s obsahom ortute (teplomerov,  tlakomerov....) a obmedzenie použitia amalgámu v zubnom lekárstve.
  Náhrada PVC je nevyhnutná na najrizikovejších oddeleniach akými sú novorodenecké a detské jednotky intenzívnej starostlivosti či dialýza. Alternatívne materiály ako polyetylén, polypropylén, silikón, polyuretán sú síce drahšie, ale omnoho bezpečnejšie pre zdravie pacientov.
              Alternatívy PVC (doc, 60 kB)
 • Spaľovne nemocničného odpadu nahradiť alternatívnymi nespaľovacími technológiami.

  Tieto alternatívne technológie ako napr. autoklávy a mikrovlnné systémy neznečisťujú prostredie toxickými látkami a dokážu rizikový odpad spracovať na taký, ktorý už nepodlieha osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy, teda nie je nebezpečný pre ľudské zdravie. Zároveň zdravotníckemu zariadeniu ušetria finančné prostriedky na nakladanie s nebezpečným odpadom, pretože prevádzkové náklady na takéto technológie sú omnoho nižšie.