4. OBEC KOŠECA

4.1. Základné údaje
 

Separovaný zber prebieha od: roku 2008
Rozloha: 1 894,00 ha
Štruktúra zástavby: prevažne dedinský typ zástavby
Počet obyvateľov: 2 492
Počet domácností: 967, z toho v IBV 787 a v KBV 180
Ročná produkcia komunálneho odpadu za 2009 celkom: 604,43 ton
Ročná produkcia komunálneho odpadu za 2009 na obyvateľa: 242,55 kg / obyv. / rok
Ročná produkcia vyseparovaného komunálneho odpadu vrátane biologicky rozložiteľného odpadu za 2009 celkom: 65,95 ton
Ročná produkcia vyseparovaného komunálneho odpadu vrátane biologicky rozložiteľného odpadu za 2009 na obyvateľa: 26,46 kg / obyv. / rok
Zvláštnosti: výrazný pokrok v rozvoji odpadového hospodárstva počas 2 rokov smerom k separácii odpadov a ich zhodnocovaniu

4.2. Systém separovaného zberu odpadov na území obce a vízia do budúcnosti

4.2.1. Systém separovaného zberu odpadov na území obce

Obec Košeca vykonáva časť činností spojených so separovaním odpadu samostatne a časť činností súvisiacich s nakladaním so zmesovým komunálnym odpadom zabezpečuje prostredníctvom zmluvnej firmy oprávnenej nakladať s odpadmi.

Zberný dvor si Obec Košeca prevádzkuje svojpomocne. Ďalej sa stará o organizačné zabezpečenie separovania odpadov, o zber separovaných odpadov a ich skladovanie na Zbernom dvore. Následne odovzdáva vyseparované zložky odpadov vybraným zhodnotiteľom, s ktorými má uzatvorené zmluvy.

Zber zmesového komunálneho odpadu prebieha do zberných nádob s objemom 1 100 l a 110 l. Intervaly zvozu sú rozdelené podľa mesiacov v roku na:

 • intenzívne: v mesiacoch jún, júl a august, kedy je zber vykonávaný 1x za týždeň,
 • extenzívne: v mesiacoch január, február, marec, apríl, máj, september, október, november, december, kedy je zber vykonávaný 1x za 2 týždne.

Do separovaného zberu odpadov sú zapojené všetky domácnosti v obci, obecné organizácie, základná škola a materská škola, ako aj podnikateľské subjekty pôsobiace na území obce.

Separovaný zber odpadov prebieha na území obce Košeca nasledovne:

a. papier a lepenka a nápojové kartónové obaly sa zbierajú do plastového modrého vreca a na Zbernom dvore. Nápojové kartónové obaly môžu obyvatelia doniesť i do Základnej školy.

b. plasty sa zbierajú do plastového žltého vreca a na Zbernom dvore,

c. sklo sa zbiera do plastového zeleného vreca a na Zbernom dvore,

d. kovy sa zbierajú do plastového červeného vreca a na Zbernom dvore,

e. biologicky rozložiteľné odpady zo zelene si obyvatelia prednostne kompostujú priamo v domácnostiach svojpomocne. Za účelom podrvenia drevného odpadu si môžu bezplatne zapožičať od Obecného úradu drvič. Drť im zostáva na použitie do domáceho kompostoviska. Obyvatelia žijúci v komplexnej bytovej zástavbe si prednostne kompostujú svoje odpady v komunitnom kompostovisku.

f. textil sa zbiera v čase vyhláseného mobilného zberu spred rodinného domu. V prípade potreby ho môžu obyvatelia doniesť i na Zberný dvor.

g. elektroodpady z domácností sa zbierajú v čase vyhláseného mobilného zberu podľa kalendára zvozu spred rodinného domu. V prípade potreby ho môžu obyvatelia doniesť i na Zberný dvor. Ďalej ich môžu odniesť na miesta spätného odberu elektrozariadení.

h. opotrebované pneumatiky môžu obyvatelia odniesť na Zberný dvor,

i. batérie (monočlánky) môžu obyvatelia odniesť do špeciálnych zberných nádob umiestnených na Obecnom úrade a na Zberný dvor,

j. batérie, akumulátory a ostatný vybraný odpad s obsahom škodlivín môžu obyvatelia odovzdať v čase vyhláseného mobilného zberu,

k. opotrebované oleje môžu obyvatelia odniesť do špeciálnej zbernej nádoby na Zberný dvor.

Intervaly separovaného zberu sú v komplexnej i individuálnej bytovej zástavbe rovnaké a sú nasledovné:

 • papier a lepenka, plasty a nápojové kartónové obaly 1x za mesačne podľa kalendára zvozu,
 • sklo a kovy 1x za 2 mesiace podľa kalendára zvozu,
 • elektroodpady z domácností, batérie, akumulátory a ostatný vybraný odpad s obsahom škodlivín 2x ročne podľa kalendára zvozu.

Drobný stavebný odpad, po jeho vytriedení na zbierané separované zložky komunálnych odpadov, môžu obyvatelia vhodiť v malých množstvách do zberných nádob na zmesový komunálny odpad. Pri väčších množstvách týchto odpadov si môžu obyvatelia objednať odvoz na vlastné náklady.

Objemné odpady sa zbierajú do veľkoobjemových kontajnerov vopred vyhlásenou akciou 2x do roka, vždy na jar a jeseň.

Biologicky rozložiteľné odpady zo zelene, ktoré vznikajú pri údržbe obecných pozemkov, si obec svojpomocne kompostuje na viacerých obecných kompostoviskách formou tzv. „komunitného kompostovania“. Jedno z obecných kompostovísk je umiestnené i v areáli Základnej školy, kde sa oň starajú i žiaci. Ďalšie zasa na konci ulice rodinných domov, kde si obyvatelia spoločne kompostujú. Zaujímavosťou je umiestnenie obecného kompostoviska priamo na miestnom cintoríne. Obyvateľom neprekáža a poniektorí si ho isto ani nevšimli.

4.2.2. Vízia nakladania s odpadmi do budúcnosti

Obec Košeca má jasnú víziu nakladania s odpadmi vznikajúcimi na území obce. Má záujem v čo najbližšom období:

 • Vybudovať plne funkčný Zberný dvor.
 • Rozšíriť separovaný zber odpadov o zber nebezpečných odpadov i priamo na Zbernom dvore.
 • Udržať súčasný pozitívny vývoj v zapojení sa občanov do separovaného zberu odpadov.
 • Zaviesť množstvový zber odpadov.
 • Aktívne zapájať občanov obce do boja proti nelegálnemu nakladaniu s odpadmi, najmä proti nelegálnym skládkam odpadov.

4.3. Množstvá vznikajúcich komunálnych odpadov

Významnou súčasťou plánovania nového systému nakladania s komunálnymi odpadmi na území obce Košeca v roku 2007 bolo vykonanie rozboru zmesového komunálneho odpadu vznikajúceho priamo v domácnostiach. Rozbor najlepšie ukázal, aké druhy komunálnych odpadov v domácnostiach skutočne vznikajú a aký je ich podiel. Na základe jeho výsledkov bolo zrejmé, akými druhmi odpadov je potrebné sa v prvom rade zaoberať, aby došlo k čo najväčšiemu odkloneniu odpadov od skládkovania a naopak, aby boli v čo najväčšej miere zhodnotené recykláciou.

Graf č.1: Hmotnostné percentuálne zastúpenie jednotlivých zložiek komunálneho odpadu v obci Košeca

Graf jednoznačne ukazuje najvyššie percentuálne zastúpenie biologicky rozložiteľných odpadov vo výške až 48 %. Za nimi z odpadov, ktoré je možné zhodnotiť, nasledujú ostatné plasty, sklo a papier a lepenka.

Množstvá komunálnych odpadov vznikajúcich na území obce Košeca (podrobne uvedené v tabuľke č. 5) v rokoch 2007 až 2009 postupne klesajú s medziročnými poklesmi v roku 2008 o 18,66 % a v roku 2009 o 5,95 %.

V roku 2009 bol vznikajúci odpad z papiera a z plastov prevažne dočasne uskladnený, čo ovplyvnilo výšku účinnosti separovaného zberu odpadov v tomto roku. Stále vládla kríza v odpadovom hospodárstve na Slovensku a podmienky na odber spomínaných vyseparovaných zložiek odpadov boli pre obec nevyhovujúce.

Účinnosť (t. z. miera separácie) separovaného zberu odpadov (týka sa separovaných zbieraných zložiek komunálnych odpadov vrátane separovaných zložiek s nebezpečnými vlastnosťami a odpadov zo záhrad a parkov) a rovnako i miera zhodnotenia odpadov (predstavuje % odpadov, ktoré boli zhodnotené recykláciou) sa od roku 2008 významne zvyšuje, každoročne až o polovicu. V roku 2007 ešte nebol zavedený separovaný zber a v roku 2008 bola i tak dosiahnutá veľmi slušná úroveň účinnosti separovaného zberu odpadov až 5,44 %. V roku 2009 bola 10,91 %.

Najvýznamnejším zhodnocovaným odpadom je sklo. Podiel skla medzi zhodnotenými odpadmi predstavuje 39,40 % v roku 2008 a 43,94 % v roku 2009. Druhým najviac zhodnocovaným odpadom je papier s podielom 28,58 % v roku 2008 a 24,69 % v roku 2009. Až tretími najviac zhodnocovanými odpadmi sú biologicky rozložiteľné odpady zo zelene, ktoré v roku 2008 boli zastúpené podielom 20 % a 2009 podielom 10,64 %.

4.4. Zberný dvor

V súčasnosti sa Zberný dvor nachádza priamo pri Obecnom úrade v Košeci a jeho prevádzka začala v roku 2008. Dá sa povedať, že zatiaľ funguje v provizórnej forme, pokiaľ nebude vybudovaný nový Zberný dvor. Je oplotený, uzamknutý a označený informačnou tabuľou.

Nachádza sa tu veľkoobjemový kontajner na ostatný odpad, pričom väčšinou ide o objemný odpad a veľkoobjemový kontajner na sklo. V prístrešku je umiestnená zberná nádoba na použitý kuchynský olej.

Občania môžu prísť na Zberný dvor odovzdať zložky separovaného odpadu zbierané v rámci separovaného zberu v obci. Tieto sú ukladané do vriec a pravidelne odvážané do skladu v priestoroch bývalej tehelne, ktorá je vo vlastníctve obce. Odtiaľ sú potom priebežne odvážané zhodnocovateľmi. Rovnako je zbieraný i elektroodpad z domácností.

Zberný dvor je otvorený v pracovných dňoch počas úradných hodín Obecného úradu v Košeci: v pondelok, utorok a vo štvrtok v čase od 7.30 do 15.30 hod., v stredu od 7.30 do 17.00 hod. a v piatok od 7.30 do 14.00 hod. Ďalej je otvorený každú poslednú sobotu v mesiaci v čase od 8.00 do 12.00 hod.

Každý občan, ktorý na Zbernom dvore odovzdá odpad, sa zahlási u niektorého zo zamestnancov Obecného úradu, ktorý zaeviduje meno občana, druh a množstvo prineseného odpadu. Obec určila osobu zodpovednú za Zberný dvor, no pre jej vyťaženosť nie je možné, aby odpad preberala a kontrolovala len ona. Jej úlohou je následne zaevidovať do jedného zoznamu informácie od ostatných zamestnancov.

Budovanie nového Zberného dvora začne prebiehať v roku 2011, k čomu výrazne napomohlo, že Obec Košeca získala nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov Európskej únie.

4.5. Stručne k ekonomike separovaného zberu odpadov

4.5.1. Náklady a príjmy za odpadové hospodárstvo

Tabuľka č. 4: Vývoj nákladov a príjmov za nakladanie s komunálnymi odpadmi v obci Košeca v rokoch 2008 a 2009

Sledovaný parameter Náklady / príjmy v € za roky
  2008 2009
Celkové náklady na nakladanie s komunálnym odpadom 68 910,58 49 490,25
Príjmy od poplatníkov 29 177,75 33 751,34
Príjmy od odberateľov vyseparovaného odpadu 564,30 1 114,12
Rozdiel medzi nákladmi a príjmami pri nakladaní s komunálnym odpadom bol vykrytý z obecného rozpočtu vo výške 39 168,82 14 624,79

4.5.2. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Občanom obce Košeca bola Obecným úradom ponúknutá možnosť znížiť si miestne poplatky za komunálne odpady a drobné stavebné odpady aktívnym zapojením sa do separovania odpadu. Môžu tým výraznou mierou ovplyvniť množstvo odpadu vyvážaného na skládku odpadov a tým aj sumu, ktorú musí zaplatiť obec za vývoz a uloženie komunálneho odpadu. Týmto finančným stimulom sa obci v priebehu necelých dvoch rokov podarilo do separácie odpadu zapojiť 659 domácností, čo je cca 81 % z celkového počtu domácností v obci.

Vývoj výšky miestnych poplatkov za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre občanov:

 • v roku 2007: 13,94 €
 • v roku 2008: 13,94 €
 • v roku 2009 už boli miestne poplatky rozdelené podľa zapojenia obyvateľov do separovaného zberu nasledovne:
  - obyvatelia zapojení do separovaného zberu 13,- €
  - obyvatelia, ktorí sa nezapojili do separovaného zberu 26,- €
 • v roku 2010 boli miestne poplatky rozdelené podľa zapojenia obyvateľov do separovaného zberu a domáceho kompostovania nasledovne:
  - obyvatelia zapojení do separovaného zberu 13,- €
  - obyvatelia zapojení do separovaného zberu a do domáceho kompostovania 10,40 €
  - obyvatelia, ktorí sa nezapojili do separovaného zberu 29,- €

Obec Košeca plánuje prechod na množstvový zber odpadov, nakoľko miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pri množstvovom zbere považuje za spravodlivejší t. z. každý platí len za toľko odpadov, koľko vyprodukuje.

4.6. Optimalizačné kroky v odpadovom hospodárstve

V roku 2007 sa začala Obec Košeca starostlivo pripravovať na zavedenie separovaného zberu odpadov. Zhodnotila stav odpadového hospodárstva v obci, preskúmala možnosti rozvoja odpadového hospodárstva v podmienkach obce a zrealizovala rozbor zmesového komunálneho odpadu vznikajúceho priamo v domácnostiach. Ten ukázal, aké druhy komunálnych odpadov v domácnostiach vznikajú a aký je ich skutočný podiel v zmesovom odpade. Na základe týchto výsledkov bol vypracovaný systém nakladania so zmesovým komunálnym odpadom, separovaným odpadom a tiež biologicky rozložiteľným odpadom zo zelene.

V roku 2008 bol spomínaný systém nakladania s komunálnymi odpadmi zavedený do praxe, vrátane separovaného zberu odpadov do vriec. V prvom rade boli odstránené stanovištia veľkoobjemových kontajnerov na odpad a začalo sa s masívnou informačnou kampaňou o novom systéme nakladania s komunálnymi odpadmi a predovšetkým o správnej separácii odpadov. Začalo sa podporovať domáce kompostovanie. I vďaka dotácii z Environmentálneho fondu bola zakúpená technika na podporu domáceho a komunitného kompostovania v obci: traktor, náves a drvič záhradného odpadu. Práve drvič začal byť zapožičiavaný bezplatne obyvateľom obce na podrvenie drevného odpadu, čím získali nielen kvalitnú drť do kompostu, ale i vhodnejšiu alternatívu spracovania drevného odpadu, ako bolo dovtedy pomerne časté spaľovanie na záhradách. Obec začala prevádzkovať viaceré obecné kompostoviská na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov vznikajúcich pri údržbe obecnej zelene, cintorínov a parku.

V roku 2009 obec podporila zapojenie obyvateľov do separovaného zberu odpadov zavedením diferencovaného miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Výraznú zľavu na poplatku získali tí obyvatelia, ktorí sa pravidelne zapájali do separovaného zberu odpadov. Pokračovala bohatá informačná kampaň. Pri bytových domoch v obci bolo zavedené komunitné kompostovanie zelene z ich okolia.

V roku 2010 obec rozšírila podporu zapojenia sa obyvateľov nielen do separovaného zberu odpadov, ale i do domáceho kompostovania novou zľavou za domáce kompostovanie svojho biologického odpadu z domácností a záhrad.

V roku 2011 sa Obec Košeca plánuje pripraviť na zavedenie množstvového zberu odpadov, ktorý by chcela realizovať od roku 2012.

4.7. Informačná kampaň

Ešte pred zavedením separovaného zberu odpadov sa rozbehla rozsiahla informačná kampaň o správnej separácii odpadov, ktorá trvá doteraz. Koncom roka 2007 bola do každej domácnosti doručená informačná brožúra o separácii odpadov. Bola roznesená prostredníctvom Obecných novín spolu s článkom o separovaní odpadov.

Medzi aktivity informačnej kampane v Košeci patria:

 • Pravidelné uverejňovanie článkov a oznamov v Obecných novinách, ktoré vychádzajú 4x do roka. Články sa venujú tematike separovania odpadov, ekonomických výsledkov po zavedení separovania a pod. V novinách je pravidelne uverejňovaný kalendár vývozov odpadov.
 • Tvorba a rozširovanie rôznych letákov, brožúr, kalendára zvozu odpadov priebežne počas roka.
 • Informovanie o aktuálnych podujatiach k odpadom napr. o prednáškach pre obyvateľov, o vývozoch odpadu, o rozmiestnení veľkoobjemových kontajnerov k zberu objemných odpadov a pod. prostredníctvom obecného rozhlasu a internetovej stránky obce.
 • Informovanie občanov o ich právach a povinnostiach vo vzťahu k nelegálnemu nakladaniu s odpadmi a o tom, ako si môžu sami aktívne chrániť svoje životné prostredie a podieľať sa na pozitívnom smerovaní odpadového hospodárstva v obci.
 • Organizovanie prednášok o odpadoch a o kompostovaní pre širokú verejnosť s obľúbenými tombolami pre účastníkov na záver. Obyvatelia si z prednášok odnášajú praktické veci, ktoré môžu využiť pri kompostovaní alebo triedení odpadov.
 • Každoročné organizovanie súťaží v separovanom zbere pre žiakov základnej školy a materskej školy.
 • Organizovanie akcií pre žiakov základnej školy a deti materskej školy, kde sa deti hravou formou učia o význame separácie odpadov a kompostovania.

4.8. Na záver - posolstvo pre ostatných

„Pri riešení odpadového hospodárstva v obci musí byť človek trpezlivý, hlboko presvedčený o správnosti krokov, ktoré podniká. Sám svojím prirodzeným konaním pri nakladaní s odpadom ísť príkladom a v neposlednom rade nesmie „vodu kázať a víno piť“. Ak nesplníte čo i len jednu z daných zásad, nepodarí sa Vám zaujať, presvedčiť, ani nadchnúť občanov, aby boli aktívni a pomohli Vám presadiť nové veci. Ideálne je osobnou komunikáciou trpezlivo vysvetľovať, prečo sú potrebné radikálne zmeny v odpadovom hospodárstve. Čo prinesú tieto zmeny pozitívneho pre prírodu, čo pre človeka (dôležitá je i motivačná ekonomická zložka). Musíte vyslať všetkým občanom jasný signál, že priestupky voči životnému prostrediu nezostanú nepovšimnuté, nerobiť výnimky, kompromisy, ale zásadne používať jeden meter na všetkých previnilcov. Občan v konečnom dôsledku rozhoduje, preto je potrebné svojím konaním presvedčiť ho a nesklamať jeho dôveru“, povedal Radomír Brtáň, starosta obce Košeca.

Tabuľka č. 5: Množstvá vznikajúcich odpadov na území obce Košeca za roky 2007 až 2009

DRUH ODPADU Katalógové číslo odpadu, kategória Množstvá odpadov v tonách za roky
    2007 2008 2009
 
INÉ KOMUNÁLNE ODPADY a INÉ ODPADY
Zmesový komunálny odpad 20 03 01 790,10 567,58 526,46
Zmesi betónu, tehál, obkladačiek… (drobný stavebný odpad) 17 01 07 - 40,10 12,02
 
ODPADY ZO ZÁHRAD A PARKOV (VRÁTANE ODPADU Z CINTORÍNOV)
Biologicky rozložiteľný odpad 20 02 01 - 7,00 7,00
 
SEPAROVANÉ ZBIERANÉ ZLOŽKY KOMUNÁLNYCH ODPADOV
Papier a lepenka 20 01 01 - 10,00 16,28
Plasty 20 01 39 - 3,70 12,54
Sklo 20 01 02 - 13,78 28,98
Kovy 20 01 40 - 0,50 1,10
Jedlé oleje a tuky 20 01 25 - - 0,05
 
z toho SEPAROVANÉ ZBIERANÉ ZLOŽKY KOMUNÁLNYCH ODPADOV S NEBEZPEČNÝMI VLASTNOSŤAMI
    - - -
 
INÉ KOMUNÁLNE ODPADY SPOLU 790,10 ton / 100,00 % 607,68 ton / 94,56 % 538,48 ton / 89,09 %
SEPAROVANÉ ZBIERANÉ ZLOŽKY KOMUNÁLNYCH ODPADOV a ODPADY ZO ZÁHRAD A PARKOV SPOLU 0,00 ton / 0,00 % 34,98 ton / 5,44 % 65,95 ton / 10,91 %
Z TOHO SEPAROVANÉ ZBIERANÉ ZLOŽKY KOMUNÁLNYCH ODPADOV S NEBEZPEČNÝMI VLASTNOSŤAMI 0,00 ton / 0,00 % 0,00 ton / 0,00 % 0,00 ton / 0,00 %
 
ZNEŠKODNENÉ SPOLU 790,10 ton / 100,00 % 607,68 ton / 94,56 % 538,48 ton / 89,09 %
ZHODNOTENÉ SPOLU 0,00 ton / 0,00 % 34,98 ton / 5,44 % 65,95 ton / 10,91 %
CELKOM 790,10 ton 642,66 ton 604,43 ton
4. OBEC KOŠECAKomunitné kompostovanie biologického odpadu na cintorínePrednášku pre verejnosť o odpadoch dopĺňa obľúbená tombola na záverŠikovné umiestnenie vriec na separovaný odpad na dvore rodinného domu (Zdroj: archív Ladislava Brtáňa)
Citácie:
BEZNÁKOVÁ, Lenka; MOŇOK, Branislav. Priatelia Zeme - SPZ. Separovaný zber v mestách a obciach - príklady z praxe [online]. 2010-12-11 [cit. 2024-07-25]. URL: <http://www.priateliazeme.sk/spz/node/7832>.
Táto podstránka bola vytvorená: 7. február 2012 - 4:15, naposledy bola upravená: 29. marec 2012 - 2:00.