Obaly - problémy

EÚ čelí problému neustáleho rastu množstva odpadov z obalov. Čísla ukazujú, že na Slovensku žiaľ tomu nie je inak - ročne vyhodíme (podľa rôznych zdrojov) 380 000 - 450 000 ton odpadov z obalov. Obaly tvoria najväčší objem komunálneho odpadu - až 45% objemu, 30% váhy. S rastúcou spotrebou obalov sa zvyšujú aj ďalšie negatívne dopady: 
  • Nadmerná ťažba prírodných zdrojov, problémy pri získavaní energie

    Na výrobu každého obalu je potrebná surovina (ropa pre výrobu plastových obalov, ruda či bauxit pre výrobu plechoviek ...) a energia, ktorú získavame prevažne z neobnoviteľných zdrojov (uhlie, urán...). Pri ťažbe surovín vzniká často najväčšie množstvo odpadov, nenávratne vyčerpávame neobnoviteľné zdroje, nezriedka prekračujeme limity únosnosti ťažby obnoviteľných.
  • Znečisťovanie z priemyselnej výroby

    Po získaní suroviny nasleduje priemyselná výroba, ktorá znečisťuje prostredie škodlivými látkami uvoľňovanými do ovzdušia, vôd, pôdy...
  • Doprava

    Základné suroviny aj obaly sú dopravované na stále väčšie vzdialenosti pokiaľ sa dostanú ku konečnému spotrebiteľovi. Medzi negatívne vplyvy dopravy (najmä cestnej) na prírodu a zdravie ľudí patrí najmä záber voľnej krajiny, znečisťovanie ovzdušia, hluk, priame ohrozenie zdravia osôb pri dopravných nehodách.
Až komplexný pohľad na dnešný spôsob výroby produktov, vrátane obalov, poskytne reálny dopadu obalu na prírodu a ľudí – pozri článok Plechovka koly a "racionálnosť" súčasného ekonomického myslenia v Ekolistoch 1/2005.

Predpokladaný nárast odpadov z obalov v EÚ (EEA, v 1000 ton)


Nárast množstva odpadov z obalov v SR:
(zdroj: Slicpen/Envipak)
  2000 2004
Sklo 67 000 t - údaj z priemyslu: 110 000 t
- údaj zaslaný Európskej komisii (EK): 100 000 t
Plasty 50 000 t

- údaj z priemyslu: 70 000 t
- údaj zaslaný EK: 50 000 t

Papier 168 000 t - údaj z priemyslu: 230 00 t
- údaj zaslaný EK: 200 000 t
Viacvrstvové 16 000 t - údaj z priemyslu: 16 000 t
Kovy ? - údaj z priemyslu: 12 000 t
- údaj zaslaný EK: 10 800 t
Drevo 20 000 t - údaj zaslaný EK: 9 567 t
     
Celkom 321 000 ton
(bez započítania kovových obalov)
- podľa dát z priemyslu: 447 567 ton
- podľa dát zaslaných EK: 370 367 ton