Znižovanie vzniku odpadov - Riešenia

Už aj samotný proces recyklácie prináša so sebou zaťaženie prostredia, preto samotná recklácia nestačí. Najlepší odpad je ten, ktorý vôbec nevznikne, preto by sme sa mali snažiť zamedziť jeho vznik už pri samotnom zdroji. Prevencia, čiže znižovanie vzniku a škodlivosti odpadov nie je len vecou občanov, ale aj vecou rôznych firiem a priemyslu, inštitúcií, obcí...

Prevencia zahŕňa 2 spôsoby:  

1. predchádzanie vzniku odpadov a ich škodlivosti
2. obmedzovanie množstva a toxicity produkovaného odpadu


V § 3 Zákona o obaloch č. 529/2002 je uvedená definícia prevencie, ktorú môžeme rovnako uplatniť na všetky druhy odpadov vo všetkých oblastiach jeho vzniku:
Prevenciou je
a) znižovanie množstva a škodlivosti materiálov a látok pre životné prostredie, ktoré obaly a odpady
z obalov obsahujú,
b) znižovanie množstva obalov a odpadov z obalov na úrovni výrobného procesu, predaja, distribúcie
alebo využitia, osobitne pri vývoji čistých výrobkov a technológií.

V obciach

Obce by preto mali svojich občanov motivovať k tomu, aby vytvárali čo najmenej odpadu:
 • spravodlivým systémom poplatkov za odpad podľa vzoru „plať za to, čo vyhadzuješ“- občania by tak boli motivovaní k znižovaniu množstva odpadu, lebo ich poplatok za odpad by bol úmerný reálnej produkcii odpadu
 • budovaním tzv. centier opätovného používania - stredísk pre zber výrobkov a materiálov odovzdávaných fyzickými a právnickými osobami (aj dnes fungujú v mestách charity, kam ľudia väčšinou nosia obnosené šatstvo, ktoré sa potom distribuuje sociálne slabším). V takýchto centrách sa môžu donesené veci (šatstvo, elektrospotrebiče, nábytok, knihy, hračky....) opravovať, vynovovať a ponúkať na predaj, či darovať sociálne slabším skupinám obyvateľstva.
 • vydávaním a kontrolou záväzných stanovísk podľa osobitného k investičnej činnosti v obci, k využitiu miestnych zdrojov, k začatiu podnikateľskej činnosti právnických a fyzických osôb podľa určitých podmienok, napr.  u predajcov preukázaním vykonania opatrení pre zníženia vzniku komunálnych odpadov z výrobkov a obalov, distribuovaných v rámci jeho obchodnej činnosti, či vylúčenie používania jednorazových riadov v stravovacích zariadeniach.
Mestá a obce nesmú zabúdať na osvetu, preto by mali aspoň raz ročne vydať a občanom distribuovať informačné materiály s konkrétnymi radami ako predísť zbytočnej nadmernej tvorbe odpadu.

V priemysle

Efektívne zníženie produkcie odpadu znamená nielen úsporu finančných prostriedkov na jeho zneškodňovanie či na zabezpečenie nápravných opatrení, ale môže viesť aj k zníženiu rizika ohrozenia zdravia zamestnancov.

Priemysel by mal myslieť na to, čo sa s daným výrobkom udeje aj po opustení výroby a zabezpečiť vhodný systém jeho údržby, opravy či spätného zberu a recyklácie:
 • obmedziť a nahradiť používanie toxických látok vo výrobe
 • vzniknuté odpady z výroby vhodným spôsobom využiť vo výrobe, či zabezpečiť ich využitie inými prevádzkami
 • racionalizovať balenie smerom k minimalizácii množstva spotrebovaného materiálu
 • zaviesť systém zberu použitých obalov a následne ich opätovného používania
 • usilovať o kvalitu a čo najdlhšiu životnosť výrobkov
O znižovaní vzniku odpadov v tejto oblasti pojednáva aj § 3 Zákona č. 223 / 2001 Z.z. o odpadoch:

Účelom odpadového hospodárstva je:
 • predchádzať vzniku odpadov a obmedzovať ich tvorbu najmä
  • rozvojom technológií šetriacich prírodné zdroje,
  • výrobou výrobkov, ktorá rovnako, ako výsledné výrobky, čo  možno najmenej zvyšuje množstvo odpadov a čo možno najviac znižuje znečisťovanie  životného prostredia,
  • vývojom vhodných metód zneškodňovania nebezpečných látok obsiahnutých v odpadoch určených na zhodnotenie,

Občania

Znižovať množstvo odpadov = konať tak, aby sme odpad vôbec nevytvorili = šetriť prírodné zdroje a naše peňaženky.

Konkrétne tipy a rady nájdete v sekcii Čo môžete urobiť Vy?