Ekologizácia zdravotníctva - Aktivity Priateľov Zeme - SPZ

Spolupracujeme s nemocnicami a naďalej ponúkame bezplatnú pomoc a poradenstvo pri zlepšení ich odpadového hospodárstva a znížení výdavkov na nakladanie s odpadmi. Každoročne usporadúvame odborný seminár pre zdravotnícke zariadenia a štátnu správu, o najnovších poznatkoch a možnostiach riešenia týchto problémov.

Rozbiehame pilotné projekty separovaného zberu v nemocniciach a náhrady PVC pomôcok na rizikových oddeleniach.

Vydávame a bezplatne distribuujeme odborné informačné materiály a príručky zdravotníckym zariadeniam.

Pracujeme na legislatívnych zmenách, ktoré povedú k eliminácii používania ortute v zdravotnej starostlivosti.