3. OBEC IMEĽ

3.1. Základné údaje
 

Separovaný zber prebieha od: roku 2005
Rozloha: 2 319 ha
Štruktúra zástavby: výrazne prevažuje vidiecky typ zástavby s IBV
Počet obyvateľov: 2 063
Počet domácností: 680, z toho v IBV 640 a v KBV 40
Ročná produkcia komunálneho odpadu za 2009 celkom: 620,19 ton
Ročná produkcia komunálneho odpadu za 2009 na obyvateľa: 300,63 kg / obyv. / rok
Ročná produkcia vyseparovaného komunálneho odpadu vrátane biologicky rozložiteľného odpadu za 2009 celkom: 390,45 ton
Ročná produkcia vyseparovaného komunálneho odpadu vrátane biologicky rozložiteľného odpadu za 2009 na obyvateľa: 189,26 kg / obyv. / rok

3.2. Systém separovaného zberu odpadov na území obce a vízia do budúcnosti

3.2.1. Systém separovaného zberu odpadov na území obce

Obec Imeľ vykonáva časť činností spojených s nakladaním s komunálnymi odpadmi na území obce prostredníctvom zmluvných firiem BRANTNER Nové Zámky s.r.o.; Mach Trade, s.r.o., Sereď; poľnohospodárskeho podniku Agrocoop Imeľ a.s. a Bioprodukt Dunajský Klátov s.r.o.

V súčasnosti sa na území obce Imeľ zbiera zmesový komunálny odpad do zberných nádob s objemom 110 l, 120 l, 140 l a 240 l a do kontajnerov 1 100 l s frekvenciou zvozu 1x za 2 týždne.

Do systému separovaného zberu odpadov sú zapojené všetky domácnosti v individuálnej i komplexnej zástavbe na území obce Imeľ a Základná škola v Imeli.

Separovaný zber odpadov prebieha na území obce nasledovne:

 • papier a lepenka sa zbiera do modrých plastových vriec priamo z domácností a je ich možné odniesť do Základnej školy v Imeli,
 • plasty sa zbierajú do žltých plastových vriec priamo z domácností,
 • plastové fólie môžu obyvatelia odovzdať do big bag-ov na určené miesto na území obce - na hone Vršky v čase otváracích hodín,
 • nápojové kartónové obaly – tetrapaky sa zbierajú do vreca umiestneného na dvore Základnej školy v Imeli,
 • sklo sa zbiera do kontajnera umiestneného pri obchodnom dome Jednota v Imeli,
 • biologicky rozložiteľné odpady zo zelene môžu obyvatelia odovzdať na určené miesto na území obce - na hone Vršky,
 • batérie a akumulátory môžu obyvatelia odniesť na vyhradené miesto pri obecnom úrade,
 • monočlánky môžu obyvatelia odovzdať do špeciálnych zberných nádob umiestnených v Obecnej knižnici, v Základnej škole v Imeli, v obchodnom dome Jednota v Imeli a v potravinách DOU,
 • elektroodpady z domácností môžu obyvatelia odovzdať v rámci vopred vyhláseného zberu na vyhradené miesto pri Obecnom úrade v Imeli,
 • opotrebované pneumatiky môžu obyvatelia odovzdať do pristaveného kontajnera pri obchodnom dome Jednota v čase vopred vyhláseného zberu.

Intervaly separovaného zberu odpadov sú nasledovné:

 • papier a lepenka, plasty 1x mesačne podľa schváleného časového harmonogramu na príslušný rok,
 • nápojové kartónové obaly podľa potreby minimálne 2x ročne,
 • sklo podľa potreby minimálne 4x ročne,
 • batérie, akumulátory a monočlánky podľa potreby minimálne 2x ročne,
 • elektroodpady z domácností 1x ročne,
 • objemné odpady minimálne 2x ročne.

Separovaný zber odpadov je zavedený i na miestnych cintorínoch. Oddelene sa zbierajú: biologický odpad, sklo, plastové obaly, kovy.

Drobný stavebný odpad po vytriedení na jednotlivé zbierané separované zložky odpadu, ktoré musia byť zhodnotené, môžu obyvatelia v malých množstvách a objeme vkladať do zberných nádob na zmesový komunálny odpad. Ak vzniká vo väčších množstvách, môžu ho obyvatelia odovzdať pri vopred vyhlásenom zbere drobného stavebného odpadu alebo ho zhodnotiť prípadne zneškodniť na vlastné náklady.

Šatstvo a textílie môžu obyvatelia odovzdať do pristaveného kontajnera pri Obecnom úrade v čase vopred vyhláseného zberu.

Objemný odpad môžu obyvatelia odovzdať do pristavených kontajnerov na určených miestach na území obce Imeľ v čase vopred vyhláseného zberu.

Obec Imeľ má v pláne zriadiť Zberný dvor na území obce. V súčasnosti má Obec Imeľ podanú žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci štrukturálnych fondov Európskej únie.

Na podporu domáceho kompostovania v domácnostiach zabezpečila Obec Imeľ 72 ks kompostérov.

V roku 2009 udelilo Ministerstvo životného prostredia SR Čestné uznanie obci Imeľ za mimoriadne výsledky a dlhoročný prínos v starostlivosti o životné prostredie.

3.2.2. Vízia nakladania s odpadmi do budúcnosti

Obec Imeľ má svoju víziu nakladania s odpadmi do budúcnosti opísanú v Programe odpadového hospodárstva Obce Imeľ pre obdobie rokov 2006 – 2010, ktorá je záväzným dokumentom obce.

Pre Obec Imeľ je strategickým záujmom znižovať celkové množstvo odpadov, dôsledne separovať a uprednostňovať materiálové zhodnotenie pred zneškodňovaním.

Medzi základné opatrenia a navrhované riešenia patria nasledovné:

 • Zamerať sa na podporu separovaného zberu biologicky rozložiteľných odpadov z domácností, záhrad a cintorínov a následne ich kompostovanie.
 • Vybudovať kompostáreň na biologicky rozložiteľný odpad zo zelene s kapacitou do 10 ton kompostu ročne.
 • Zaviesť, rozšíriť a skvalitniť separovaný zber odpadov. Vybudovať Zberný dvor na území obce.
 • Zvýšiť zapojenie občanov do separovaného zberu odpadov zlepšením informovanosti a zvýšením ich environmentálneho povedomia.
 • Zaviesť jednotný systém kontroly zloženia komunálnych odpadov v obci a vytvoriť podmienky zabraňujúce znečisteniu odpadu.

3.3. Množstvá vznikajúcich komunálnych odpadov

Množstvá komunálnych odpadov vznikajúcich na území obce Imeľ (podrobne uvedené v tabuľke č. 3) striedavo narastajú. Medziročné nárasty sú v roku 2006 o 12,74 %, v roku 2008 o 1,53 %, v roku 2009 o 14,16 % a v roku 2007 bol zaznamenaný pokles o 5,63 %.

Účinnosť (t. z. miera separácie) separovaného zberu odpadov (týka sa separovaných zbieraných zložiek komunálnych odpadov vrátane separovaných zložiek s nebezpečnými vlastnosťami a odpadov zo záhrad a parkov) má od roku 2005 rastúci trend. V roku 2009 vystúpila až na 62,96 %.

Miera zhodnotenia odpadov (predstavuje % odpadov, ktoré boli zhodnotené recykláciou) je vysoká. V roku 2006 bola 54,78 % a v roku 2009 až 62,96 %.

Najvýznamnejším zhodnocovaným odpadom od roku 2005 je jednoznačne biologicky rozložiteľný odpad zo zelene. Jeho podiel sa striedavo menil a najvyšší bol v roku 2009 - až 51,60 %.

3.4. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Výška miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Imeľ je pre občanov 10,00 € na 1 rok a pre fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby 34,00 € na 1 zbernú nádobu.

3.5. Informačná kampaň

Obec Imeľ považuje zlepšenie informovanosti a zvýšenie environmentálneho povedomia občanov za jeden z najdôležitejších krokov v podpore separovaného zberu odpadov.

Obec Imeľ využíva nasledovné spôsoby osvety:

 • Tvorba a rozširovanie letákov pre verejnosť priebežne počas roka 1 až 2x.
 • Pravidelné informovanie verejnosti prostredníctvom miestneho rozhlasu.
 • Realizácia prednášok a seminárov v Základnej škole 1 až 2x do roka.

3.6. Na záver - posolstvo pre ostatných

Najosvedčenejšou aktivitou pri podpore separovaného zberu odpadov je informačná kampaň: Na základe letákov a reláciou do miestneho rozhlasu vyzývame občanov, aby triedili odpad v domácnostiach a tým znížili množstvo komunálneho odpadu.
V základnej škole organizujeme prednášky a semináre pre žiakov ohľadom separovania odpadu a ochrany životného prostredia
“, povedala Bc. Aurelia Fábryová, referentka, Obecný úrad v Imeli.

Tabuľka č. 3: Množstvá vznikajúcich odpadov na území obce Imeľ za roky 2005 až 2009

DRUH ODPADU Katalógové číslo odpadu, kategória Množstvá odpadov v tonách za roky
    2005 2006 2007 2008 2009
   
INÉ KOMUNÁLNE ODPADY a INÉ ODPADY
Zmesový komunálny odpad 20 03 01 216,00 209,53 207,71 198,46 209,44
Odpad z cintorínov 20 02 03 56,90 42,25 34,26 29,07 20,30
   
ODPADY ZO ZÁHRAD A PARKOV (VRÁTANE ODPADU Z CINTORÍNOV)  
Biologicky rozložiteľný odpad 20 02 01 210,00 210,10 210,10 200,00 320,00
   
SEPAROVANÉ ZBIERANÉ ZLOŽKY KOMUNÁLNYCH ODPADOV
Papier a lepenka 20 01 01 1,87 22,84 43,83 53,07 16,37
Plasty 20 01 39 10,50 39,41 28,01 35,26 28,76
Sklo 20 01 02 5,37 21,50 10,92 21,72 24,90
Textílie 20 01 11 - - - 1,40 -
   
z toho SEPAROVANÉ ZBIERANÉ ZLOŽKY KOMUNÁLNYCH ODPADOV S NEBEZPEČNÝMI VLASTNOSŤAMI
Batérie a akumulátory uvedené v … 20 01 33 0,52 0,27 0,25 0,23 0,42
Vyradené elektrické a elektronické zariadenia... 20 01 35 1,80 - - 4,07 -
   
INÉ KOMUNÁLNE ODPADY SPOLU 272,90 ton / 54,26 % 251,78 ton / 44,40 % 241,97 ton / 45,22 % 227,53 ton / 41,88 % 229,74 ton / 37,04 %
SEPAROVANÉ ZBIERANÉ ZLOŽKY KOMUNÁLNYCH ODPADOV a ODPADY ZO ZÁHRAD A PARKOV SPOLU 230,06 ton / 45,74 % 315,25 ton / 55,60 % 293,11 ton / 54,78 % 315,75 ton / 58,12 % 390,45 ton / 62,96 %
Z TOHO SEPAROVANÉ ZBIERANÉ ZLOŽKY KOMUNÁLNYCH ODPADOV S NEBEZPEČNÝMI VLASTNOSŤAMI 2,32 ton / 0,46 % 0,27 ton / 0,05 % 0,25 ton / 0,05 % 4,30 ton / 0,79 % 0,42 ton / 0,07 %
   
ZNEŠKODNENÉ SPOLU - 251,78 ton / 44,40 % 241,97 ton / 45,22 % 227,53 ton / 41,88 % 229,74 ton / 37,04 %
ZHODNOTENÉ SPOLU - 315,25 ton / 55,60 % 293,11 ton / 54,78 % 315,75 ton / 58,12 % 390,45 ton / 62,96 %
 
CELKOM 502,96 ton 567,03 ton 535,08 ton 543,28 ton 620,19 ton

 

Vrecový zber papiera z rodinných domov (Zdroj: archív Obecného úradu v Imeli)Zber papiera v Základnej škole (Zdroj: archív Obecného úradu v Imeli)3. OBEC IMEĽ3. OBEC IMEĽSeparovaný zber odpadov na cintoríne
Citácie:
BEZNÁKOVÁ, Lenka; MOŇOK, Branislav. Priatelia Zeme - SPZ. Separovaný zber v mestách a obciach - príklady z praxe [online]. 2010-12-11 [cit. 2024-07-23]. URL: <http://www.priateliazeme.sk/spz/node/7833>.
Táto podstránka bola vytvorená: 7. február 2012 - 10:58, naposledy bola upravená: 29. marec 2012 - 1:59.