6. OBEC PALÁRIKOVO

6.1. Základné údaje
 

Separovaný zber prebieha od: roku 2002
Rozloha: 5 129 ha
Štruktúra zástavby: prevažne mestský typ zástavby s KBV, okrajovo mestské časti s charakterom vidieka
Počet obyvateľov: 4 438
Počet domácností: 1 428, z toho v IBV 1 223 a v KBV 205
Ročná produkcia komunálneho odpadu za 2009 celkom: 1 729,79 ton
Ročná produkcia komunálneho odpadu za 2009 na obyvateľa: 389,77 kg / obyv. / rok
Ročná produkcia vyseparovaného komunálneho odpadu vrátane biologicky rozložiteľného odpadu za 2009 celkom: 1 127,73 ton
Ročná produkcia vyseparovaného komunálneho odpadu vrátane biologicky rozložiteľného odpadu za 2009 na obyvateľa: 254,11 kg / obyv. / rok
Zvláštnosti: Je prvou z obcí na Slovensku, ktorá sa oficiálne prihlásila ku Koncepcii smerovania k nulovému odpadu a úspešne sa jej darí napĺňať jej ciele, t. z. že sa snaží urobiť všetko preto, aby sa znižovalo množstvo zneškodňovaných odpadov.

6.2. Systém separovaného zberu odpadov na území obce a vízia do budúcnosti

6.2.1. Systém separovaného zberu odpadov na území obce

Do systému separovaného zberu odpadov sú v obci Palárikovo zapojení všetci pôvodcovia odpadu - domácnosti v komplexnej i individuálnej bytovej zástavbe, obcou zriadené inštitúcie (kultúrny dom, cintorín, knižnica, telovýchovná jednota), základná a materská škola, obchodné prevádzky a podnikatelia.

Nakladanie s komunálnymi odpadmi si obec vykonáva samostatne pomocou obecných technických služieb. Zabezpečuje tieto činnosti:

 • Aktivity spojené so separovaným zberom odpadov. Jedná sa hlavne o organizačné a technické zabezpečenie separovania, dotrieďovanie, lisovanie a skladovanie separovaných zložiek odpadu na Zbernom dvore, prevádzkovanie regionálneho zberného dvora, odovzdanie vyseparovaného odpadu zhodnotiteľom.
 • Aktivity spojené so zberom zmesových odpadov, objemných odpadov, drobných stavebných odpadov, čistením obce...

V súčasnosti sa na území obce Palárikovo zbiera zmesový komunálny odpad do zberných nádob s objemom 110 l.

V rámci separovaného zberu odpadov sa v obci zbierajú:

 • odpady z viacvrstvových kombinovaných materiálov (tetrapakové obaly)
 • elektronický šrot
 • odpady z polyetyléntereftalátu (PET)
 • odpady z polyetylénu (PE)
 • odpady z polypropylénu (PP)
 • odpady z polystyrénu (PS)
 • odpady z polyvinylchloridu (PVC)
 • odpady z papiera a lepenky (PAP)
 • odpady zo skla (GL)
 • opotrebované batérie a akumulátory
 • opotrebované pneumatiky
 • kovy
 • kovové obaly železné a hliníkové (FE a AL)
 • plasty a guma

Separovaný zber odpadov prebieha na území obce dvoma systémami – lokálnym a donáškovým.

a. Lokálny systém

Tento systém sa vyznačuje tým, že sa vyseparovaný odpad
odváža priamo od pôvodcov odpadu. K tomuto účelu dostali
pôvodcovia odpadu priesvitné plastové vrecia, v množstve podľa potreby, do ktorých majú vyseparované zložky ukladať. Odpady, ktoré do vriec nevojdú, môžu vyložiť v deň zvozu k vreciam.

V podstate platí to, že v čase zvozu vyseparovaných zložiek, ktorý je vždy vopred vyhlásený miestnym rozhlasom, môžu domácnosti vyložiť pred svoj dom akékoľvek z vyššie vymenovaných odpadov, ktoré sú im bezplatne odvezené. Jedinou podmienkou je, že musia byť vytriedené podľa druhu.

Takto vyseparované odpady obec odváža na Zberný dvor, kde sa dotrieďujú a upravujú podľa požiadaviek odberateľov, dočasne skladujú a nakoniec odvážajú na zhodnotenie do recyklačných závodov.

Vytriedené suroviny sú od pôvodcov odpadov odvážané 1x za mesiac.

b. Donáškový systém

Tento systém sa vyznačuje tým, že vyseparovaný odpad pôvodcovia odpadov nosia alebo vozia na vlastné náklady na obcou určené miesto.

Obec k tomuto účelu zriadila Zberný dvor, kde môžu v prípade potreby pôvodcovia odpadu bezplatne odovzdať určené druhy odpadov. Pôvodcovia to využívajú napr. v prípadoch, kedy nie sú v deň zvozu vytriedených zložiek odpadu doma, alebo im vznikne jednorázovo väčšie množstvo odpadov atď. Viac informácií o zbernom dvore je v samostatnej kapitole.

Donáškový systém sa využíva aj v prípade biologických odpadov, ktoré môžu pôvodcovia odpadu voziť na obecnú kompostáreň zriadenú v priestoroch Poľnohospodárskeho družstva.

6.2.2. Nakladanie s biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi

Biologicky rozložiteľné komunálne odpady sú separované v mieste jeho vzniku tzn. napr. priamo v domácnostiach, kde sa prednostne zhodnocujú domácim kompostovaním.

K tomuto účelu obec vedie už od roku 2000 cielenú informačnú kampaň na podporu domáceho a komunitného kompostovania, ktorej cieľom je v maximálnej miere zvyšovať množstvo samostatne kompostujúcich domácností. Pre obyvateľov sa vyrábali aj drevené kompostovacie zásobníky, rozdávali sa letáky, navštevovali sa jednotlivé domácnosti, robili sa prednášky atď. Obec ponúka aj možnosť služby drvenia biologického odpadu priamo v domácnostiach.

Pri bytových domoch zriadila obec komunitné kompostoviská, ktoré sú vyrobené z dreva alebo plastu. V prípade, že kapacitne nepostačujú a naplnia sa, tak obec zabezpečí ich vývoz na obecné kompostovisko.

Okrem toho je v obci, v priestoroch poľnohospodárskeho družstva, zriadené obecné kompostovisko. Kompostuje sa tam vyseparovaný biologický odpad z verejnej zelene, cintorína, ale aj od obyvateľov, ktorí ho z akéhokoľvek dôvodu nedokážu sami doma skompostovať.

V prípade väčšieho množstva biologického odpadu ponúka obec možnosť pomoci jeho odvozu.

6.2.3. Vízia nakladania s odpadmi do budúcnosti

Obec Palárikovo je prvá obec na Slovensku, ktorá sa oficiálne prihlásila ku Koncepcii smerovania k nulovému odpadu. Jej vízia je teda jasná – urobiť všetko preto, aby sa znižovalo množstvo zneškodňovaných odpadov.

Toto sa dá dosiahnuť jedine aktivitami na:

 • predchádzanie vzniku odpadu,
 • opätovné využívanie odpadov,
 • zvýšenie množstva vyseparovaných zložiek odpadov, ktorých zber už je v obci zabezpečovaný a ich zhodnocovania (materiálového alebo energetického),
 • rozšírenie separovaného zberu odpadov na zložky, ktoré v súčasnosti nie sú v obci uspokojivo riešené (napr. textil a drobný stavebný odpad),
 • udržanie záujmu pôvodcov odpadov pre separovaný zber a domáce kompostovanie,
 • zvyšovanie informovanosti pôvodcov odpadov...

Medzi ciele na najbližšie obdobie patrí:

 • rozbehnúť ďalšiu vlnu intenzívnej informačnej kampane s Priateľmi Zeme - SPZ,
 • vyriešiť problém so zberom textilu,
 • doriešiť neuspokojivé nakladanie s drobnými stavebnými odpadmi,
 • nájsť komplexný, stabilný a ekonomicky udržateľný systém nakladania s biologicky rozložiteľnými odpadmi.
   

6.3. Množstvá vznikajúcich komunálnych odpadov

Množstvá komunálnych odpadov vznikajúcich na území obce Palárikovo (podrobne uvedené v tabuľke č. 8) v rokoch 2005 až 2009 postupne narastali s medziročnými nárastmi v roku 2006 o 7,52 % (1 400,36 ton), v roku 2007 o 13,79 % (1 593,52 ton), v roku 2008 o 0,79 % (1 606,14 ton) a v roku 2009 o 7,20 % (1 721,81 ton).

Účinnosť (t. z. miera separácie) separovaného zberu odpadov (týka sa separovaných zbieraných zložiek komunálnych odpadov vrátane separovaných zložiek s nebezpečnými vlastnosťami a odpadov zo záhrad a parkov) od roku 2005, kedy dosahovala hodnotu 70,32 % kolíše. V roku 2006 medziročne poklesla o 1,47 %, potom v roku 2007 medziročne narástla o 6,20 %, v roku 2008 opäť poklesla o 3,08 % a v roku 2009 je zaznamenaný najväčší pokles až o 8,17 %.

Miera zhodnotenia odpadov (predstavuje % odpadov, ktoré boli zhodnotené recykláciou) je aj napriek kolísaniu účinnosti separovaného zberu v posledných rokoch na slovenské (ale aj európske) pomery vysoká. V sledovanom období rokov 2005 až 2009 sa pohybovala na hodnotách 65,50 % až 73,59 % z celkového množstva vyprodukovaných odpadov.

Najvýznamnejším zhodnocovaným odpadom je počas celého sledovaného obdobia biologicky rozložiteľný odpad (BRO) z údržby obecnej zelene a zo záhrad rodinných domov. Ich množstvo neustále mierne narastá. V roku 2005 sa ho zhodnotilo 545 ton. V roku 2006 bol zaznamenaný medziročný nárast o 0,92 %, v roku 2007 o 4,55 %, v roku 2008 o 2,61 % a v roku 2009 o 5,12 %, čo predstavuje 620,20 ton. Druhým najviac zhodnocovaným odpadom papier a lepenka s medziročným nárastom v rozmedzí od 2,27 % až po 16,07 %. Je zaujímavé, že spoločne s BRO, papierom a lepenkou je počas sledovaného obdobia zaznamenávaný každoročný medziročný nárast zhodnocovaných odpadov aj pri kovových obaloch, kompozitných obaloch a opotrebovaných pneumatikách. Pri ostatných komoditách množstvo zhodnocovaných odpadov viac alebo menej kolíše.

6.4. Zberný dvor

V Palárikove je vybudovaný jeden zberný dvor. Kontinuálny pohyb vyseparovaných odpadov a udržiavanie poriadku zaručujú dostatočnú hygienu, aj keď sa nachádza v centre obce.

Má regionálny charakter. Zvážajú sa do neho komodity na ďalšie dotrieďovanie a mechanickú úpravu z 28 obcí regiónu v rámci Združenia obcí pre trvalo udržateľné nakladanie s komunálnymi odpadmi.

Je členený nasledovne:

 • administratívna časť, kde sa nachádza kancelária prevádzkovateľa a centrum na predaj žetónov s identifikačnými kódmi na zvoz zmesového odpadu,
 • osvetové centrum, ktoré slúži pre potreby informačných kampaní, výučby a školení,
 • sociálne zariadenia a zázemie pre pracovníkov zberného dvora,
 • zastrešené boxy na dočasné uloženie vyseparovaných komodít pred ich ďalšou úpravou, ktoré sú vybudované po obvode zberného dvora,
 • triediareň so separačnou linkou a lisom,
 • priestor s drvičom plastovej frakcie,
 • uzamykateľný sklad na dočasné uskladnenie elektroodpadov,
 • zastrešený sektor so špeciálnymi kontajnermi na zber tlejiviek, žiariviek a akumulátorov, motorového a jedlého oleja,
 • plocha s veľkokapacitnými kontajnermi na zber farebného a bieleho skla, kartónov a papiera,
 • po obvode zberného dvora je prístupová komunikácia pre prechod zvozových áut s vyseparovaným odpadom.

Technika, ktorá sa používa na Zbernom dvore, je nasledovná:

 • vozidlo zn. AVIA s prívesom,
 • 30 t dvojkomorový paketovací lis,
 • drvič plastovej frakcie,
 • triediaca linka,
 • vozidlo s lineárnym stlačovaním,
 • výkonný traktor,
 • štiepkovač drevnej hmoty,
 • Allu lopata (triediaca a drviaca lyžica).

Zberný dvor je otvorený 6 dní v týždni, počas pracovných dní od 7.00 – 15.00 hod. a v sobotu od 8.00 – 13.00 hod.

Na Zberný dvor môžu pôvodcovia odpadu z Palárikova doniesť bezplatne všetky druhy odpadov:

 • všetky zložky odpadu, ktoré sú zbierané v rámci separovaného zberu v obci,
 • objemné odpady,
 • nebezpečné odpady,

Odovzdanie dovezených surovín a odpadov vykonáva obyvateľ / pôvodca odpadov na základe pokynov obsluhy Zberného dvora.

6.5. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Na podporu separovaného zberu odpadov a domáceho kompostovania zaviedla obec Palárikovo v januári 2005 množstvový zber zmesových komunálnych odpadov od všetkých pôvodcov odpadu. Tento poplatok považujú za spravodlivejší a ukázalo sa, že je pre pôvodcov odpadov aj dostatočne motivačný, aby separovali a kompostovali svoje odpady.

Za separovaný zber odpadov sa totiž v obci neplatí. Platí sa iba za množstvo vyprodukovaného zmesového odpadu, ktorý musí byť odvezený na skládku odpadov.

Sadzba poplatku je 0,0136 € (0,409 Sk) za liter (dm³) komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, t.j. sadzba za jednu 110 litrovú odpadovú nádobu používanú na zber zmesových komunálnych odpadov je 1,50 € (45,- Sk).

Žetóny sa môžu kupovať priebežne v pracovné dni v určenej pokladni obecného úradu. Ak poplatník neuplatní všetky kúpené žetóny v danom kalendárnom roku, bude ich môcť uplatniť v nasledujúcom roku.

Platí však aj pravidlo, že ak sa zistí, že poplatník nerealizuje množstvový zber v priebehu prvého štvrťroka kalendárneho roka obec má právo poplatníkovi vyrubiť paušálny poplatok. V prípade, že sa domácnosť zapája do separovaného zberu odpadov je poplatok stanovený vo výške 0,0165 € (0,50 Sk) na člena domácnosti a kalendárny deň (6,02 € t.j. 181,35 Sk na člena domácnosti a rok). V prípade, ak sa nezapája do separovaného zberu vo výške 0,0332 € (1,- Sk) na člena domácnosti a kalendárny rok (12,12 € t.j. 365,- Sk na člena domácnosti a rok).

6.6. Optimalizačné kroky v odpadovom hospodárstve

Do roku 1999 sa všetky komunálne odpady vznikajúce v obci zneškodňovali na skládke odpadov. Pre obec to bolo lacné a jednoduché riešenie.

Podnetom k zmene prístupu v nakladaní s komunálnymi odpadmi bola nutnosť uzavrieť starú obecnú skládku odpadov.

Prvým krokom bola analýza súčasného stavu. Obec urobila rozbor komunálnych odpadov, čím zistila, aké je zloženie produkovaného odpadu. Ukázalo sa, že objemovo najväčšou zložkou sú biologické odpady, ktoré boli zastúpené až 30-timi %. Nasledovali PET fľaše - 25 %, papier - 15 %, sklo - 5 %, ostatné plasty - 5 %… Potvrdilo sa tiež, že iba malá časť ľudí nosí vytriedené suroviny do miestnych zberných surovín. A to i napriek pravidelnej 17-ročnej propagácii Obecným úradom.

Na základe analýzy dospela obec k nasledujúcim záverom:

 • Je ekonomicky neúnosné a neefektívne voziť využiteľné suroviny na skládku odpadov. Navyše ak vzdialenosť k najbližšej skládke odpadov a ceny za uloženie odpadu sú niekoľkonásobne vyššie ako boli doteraz.
 • Je nutné zaviesť taký systém zberu odpadov, ktorý by bol pre ľudí maximálne pohodlný a zároveň pre obec ekonomicky únosný.

V roku 2000 začali propagačné akcie na podporu domáceho a komunitného kompostovania. Využili sa obecné noviny, pravidelné vysielanie miestneho rozhlasu, letáky, prednášky a besedy na školách. Na podporu kompostovania zakúpila obec štiepkovač a v dobe orezávania stromov zaisťuje štiepkovanie konárov. Táto kampaň sa doteraz pravidelne každoročne opakuje a je neustále dopĺňaná o nové aktivity, akými sú napr. výroba kompostovacích zásobníkov, ktoré sú umiestňované do domácností, premietanie inštruktážnych videofilmov, praktické ukážky zakladania kompostu, osveta od domu k domu, poradenstvo, ale aj zriadenie telefónnej „zelenej“ linky a prevádzanie kontroly.

V roku 2002 obec zaviedla vysoko účinný systém zberu odpadov. Počas 4-roch rokov bol zavedený separovaný zber papiera a lepenky, nápojových kartónových obalov, skla, plastov, kovových obalov, elektronického odpadu, pneumatík, autobatérií, káblov, veľkoobjemových odpadov, nebezpečných odpadov, drobných stavebných odpadov... Na všetky tieto suroviny má obec zmluvných odberateľov.

Nový systém nakladania s komunálnymi odpadmi bol odštartovaný pri minimálnych vstupoch. Materiálno-technické zabezpečenie predstavovalo: 1 vlastný traktor s vlečkou a vozidlo LIAZ s prívesom. Dotrieďovalo sa v provizórnych, až bojových podmienkach. Vrecia boli získavané veľmi lacno už použité od miestnej firmy. Vozový park bol zastaraný a náklady na PHM a jeho údržbu boli vysoké.

Pre domácnosti bol zavedený vrecový systém separovaného zberu odpadov. Každá domácnosť dostáva toľko vriec, koľko potrebuje. V čase zvozu vyseparovaných zložiek, ktorý je vždy vopred vyhlásený miestnym rozhlasom, môžu domácnosti vyložiť pred svoj dom odpady, ktoré sú im bezplatne odvezené. Jedinou podmienkou je, že musia byť vyseparované podľa druhu. Vytriedené suroviny sú odvážané jedenkrát za mesiac.

V roku 2003 obec získala dotáciu z Recyklačného fondu vo výške 395 tisíc SK, za ktoré zakúpila dvojkomorový lis (10 ton) a začala budovať nový zberný dvor.

Na podporu separovaného zberu odpadov bol v obci zo začiatku zavedený diferencovaný paušálny poplatok. Obyvatelia, ktorí separovali odpad dostali zľavu 100 Sk z poplatku. Takto sa podarilo zapojiť do separovaného zberu cca 80 % obyvateľov. Nad túto hranicu sa však už nedokázali dostať a tak bol v roku 2005 zavedený množstvový zber zmesového odpadu (viac informácií v predchádzajúcej kapitole). Pomocou neho sa dosiahla zapojenosť do separovaného zberu u 98 % pôvodcov odpadov.

Separovaný zber bol postupne zavádzaný do všetkých inštitúcií v obci: na Obecný úrad, ZŠ a MŠ, poštu, poľnohospodárske družstvo, lesný závod…, ale tiež do predajní, reštaurácií a dokonca je zavedený aj na miestnom cintoríne, čo je pravdepodobne stredoeurópska rarita.

V roku 2004 obec znovu získala z Recyklačného fondu príspevok vo výške 5 808 tisíc Sk (193 tisíc €), za ktoré dobudovala regionálny zberný dvor, opravila zvozové vozidlo, zakúpila príves a vysokozdvižný vozík. V obci tak vznikol nový zberný dvor, kam môžu pôvodcovia odpadu podľa potreby nosiť vyseparované zložky komunálneho odpadu.

V roku 2004 obec zriadila aj 2 obecné kompostoviská a v roku 2005 malú obecnú kompostáreň v silážnom žľabe na poľnohospodárskom družstve. Kompostuje sa tam biologický odpad z verejnej zelene, cintorína, ale aj od obyvateľov, ktorí ho z akéhokoľvek dôvodu nedokážu sami doma skompostovať.

V rámci rozširovania dobrej myšlienky vypracovala obec projekt integrovaného regionálneho systému nakladania s odpadmi. Do systému, ktorý sa začal realizovať od februára 2004, je zmluvne zapojených celkom 28 obcí s 50 000 obyvateľmi.

V roku 2006 získala obec príspevok zo štrukturálnych fondov vo výške 9 400 tisíc Sk (cca 312 tisíc €), za ktoré kúpila vozidlo s prívesom a hydraulickou rukou, výkonnejší dvojkomorový lis (30 ton), vysokozdvižný vozík, drvič plastov, traktor s výkonným štiepkovačom a ALLU lopatu.

Poslednú finančnú podporu získala obec z Recyklačného fondu vo výške 6 644 tisíc Sk (cca 220 tisíc €), za ktoré kúpila vozidlo s lineárnym stlačovaním a kontajnery na zber skla, papiera, plastov a kovových obalov. Tie sa poskytli k bytovým domom v obciach, zapojených do spoločného systému separovaného zberu odpadov.

Veľký dôraz sa počas celého obdobia kládol na neustále sa opakujúce informačno-propagačné kampane zamerané na separovaný zber, kompostovanie, predchádzanie vzniku odpadov a opakované používanie. Prebiehajú prednášky, výchovné akcie na školách, motivačné súťaže, burza šatstva apod.

Pomocou týchto aktivít sa za obdobie piatich rokov podarilo znížiť množstvo zmesových odpadov, ktoré končili na skládke odpadov z 1 250 ton (rok 2000) na 330 ton (rok 2005). Na začiatku aktivity to bolo ročne na každého obyvateľa z obce 285 kg odpadu a v roku 2005 už iba 75 kg. Aj keď medzitým množstvo zneškodňovaných odpadov opäť trochu narástlo, obec Palárikovo má stále na európske podmienky výnimočné výsledky.

6.7. Informačná kampaň

Za rovnako dôležité ako materiálno-technické zabezpečenie nakladania s komunálnymi odpadmi považujú v Palárikove aj osvetové aktivity. Preto je veľký dôraz kladený aj na neustále sa opakujúce informačno-propagačné kampane zamerané na separovaný zber, kompostovanie, predchádzanie vzniku odpadov a opakované používanie. Tie sú nasmerované na všetky cieľové kategórie pôvodcov odpadu. V obci tvrdia, že ak by nemali kvalitnú a neustále sa opakujúcu osvetu, tak by mohli separovaný zber „zabaliť“.

V tejto oblasti zohrávali v minulosti veľkú úlohu aj mladí dobrovoľníci zo Spoločnosti pre rozvoj ekologického vedomia z Palárikova, ktorí svojou vytrvalosťou a ochotou nielen zlepšovali povedomie o správnych spôsoboch nakladania s odpadmi, ale boli aj pozitívnym osobným príkladom pre ostatných.Obec Palárikovo využíva nasledovné spôsoby osvety:

 • Tvorba a rozširovanie rôznych letákov a informačných materiálov priebežne počas roka.
 • Tvorba násteniek a vývesných tabúľ s tematikou z oblasti odpadového hospodárstva.
 • Informovanie o aktuálnych akciách a vývozoch odpadu prostredníctvom pravidelnej rubriky o separovanom zbere v miestnych novinách a obecným rozhlasom.
 • Každoročne je vyhlásená súťaž v zbere papiera, tetrapakových obalov a malých tužkových bateriek na základnej škole.
 • Pre potreby osvety je na zbernom dvore zriadené malé osvetové stredisko, ktoré žiaci navštevujú počas školského roka. Žiakom sa premietajú motivačné filmy s problematikou trvalo udržateľného nakladania s odpadmi.
 • Osobný príklad – na všetkých obcou zriadených inštitúciách je zavedený separovaný zber.
 • Prednášky, besedy a praktické ukážky na základnej škole.
 • Prednášky a praktické ukážky pre verejnosť o separovanom zbere a domácom kompostovaní.
 • Osveta od domu k domu.
 • Zelená telefonická linka, na ktorú môžu obyvatelia obce telefonovať a dozvedieť sa informácie o odpadovom hospodárstve.

„Našim cieľom je pomocou informačných kampaní zvyšovať mieru separácie a znižovať percento nevyužiteľných zložiek odpadu, ktoré sú zneškodňované skládkovaním“, povedala Ing. Iveta Markusková.

Kvalitnou prácou sa v Palárikove dosiahol stav, kedy ľudia pochopili nevyhnutnosť separovania odpadov. Do separácie sa pravidelne zapája 98 % domácností. Porovnateľné výsledky sa podarilo dosiahnuť aj v prípade domáceho a komunitného kompostovania. Podľa posledných prieskumov svoje biologické odpady kompostuje cca 90 % zo všetkých domácností.

6.8. Na záver - posolstvo pre ostatných

„Práca na úseku odpadového hospodárstva v zmysle krokov trvalej udržateľnosti je v súčasnosti nevyhnutnosťou. Separácia odpadov za účelom ich recyklácie predstavuje minimum čo môžeme urobiť pre zmiernenie negatívnych dopadov ľudskej činnosti na životné prostredie. Dôležité je systém riadiť optimálne pri minimálnych nákladoch. I keď sme počas vlaňajšieho roka prekonávali ekonomickú záťaž pri krízovom režime, systém sa nám podarilo udržať. Konajme v uvedomení starej indiánskej múdrosti: „Zem nepatrí nám, ale my patríme Zemi“, povedala Ing. Iveta Markusková, referentka, Obecný úrad v Palárikove.

Tabuľka č. 8: Množstvá vznikajúcich odpadov na území obce Palárikovo za roky 2005 až 2009.

DRUH ODPADU Katalógové číslo odpadu, kategória Množstvá odpadov v tonách za roky
    2005 2006 2007 2008 2009
 
INÉ KOMUNÁLNE ODPADY a INÉ ODPADY
Zmesový komunálny odpad 20 03 01 330,00 385,00 380,00 410,00 530,24
Odpad z čistenia ulíc 20 03 03 5,00 2,50 2,00 2,40 4,18
Odpad z trhovísk 20 03 02 6,50 3,50 3,90 4,20 4,52
Zmesi betónu, tehál, obkladačiek…(drobný stavebný odpad) 17 01 07 45,00 39,00 35,00 44,00 55,12
 
ODPADY ZO ZÁHRAD A PARKOV (VRÁTANE ODPADU Z CINTORÍNOV)  
Biologicky rozložiteľný odpad 20 02 01 545,00 550,00 575,00 590,00 620,20
 
SEPAROVANÉ ZBIERANÉ ZLOŽKY KOMUNÁLNYCH ODPADOV  
Papier a lepenka 20 01 01 168,00 195,00 220,00 225,00 230,35
Plasty 20 01 39 95,00 65,00 179,00 110,00 24,75
Sklo 20 01 02 38,00 66,00 75,00 68,00 74,95
Kovy 20 01 40 9,00 9,50 7,20 7,80 9,22
Obaly z kovov 15 01 04 - - 2,50 2,60 3,16
Kompozitné obaly 15 01 05 22,00 27,00 32,00 35,00 41,58
Opotrebované pneumatiky 16 01 03 - 20,60 39,50 60,50 79,56
 
z toho SEPAROVANÉ ZBIERANÉ ZLOŽKY KOMUNÁLNYCH ODPADOV S NEBEZPEČNÝMI VLASTNOSŤAMI
Batérie a akumulátory uvedené v … 20 01 33 8,50 4,50 4,20 4,00 3,83
Vyradené elektrické a elektronické zariadenia... 20 01 35 30,40 32,76 38,22 42,64 40,15
 
INÉ KOMUNÁLNE ODPADY SPOLU 386,50 ton / 29,68 % 430,00 ton / 30,71 % 420,90 ton / 26,41 % 460,60 ton / 28,68 % 594,06 ton / 34,50 %
SEPAROVANÉ ZBIERANÉ ZLOŽKY KOMUNÁLNYCH ODPADOV a ODPADY ZO ZÁHRAD A PARKOV SPOLU 915,90 ton / 70,32 % 970,36 ton / 69,29 % 1 172,62 ton / 73,59 % 1 145,54 ton / 71,32 % 1 127,75 ton / 65,50 %
Z TOHO SEPAROVANÉ ZBIERANÉ ZLOŽKY KOMUNÁLNYCH ODPADOV S NEBEZPEČNÝMI VLASTNOSŤAMI 38,90 ton / 2,97 % 37,26 ton / 2,66 % 42,42 ton / 2,66 % 46,64 ton / 2,90 % 43,98 ton /
 
ZNEŠKODNENÉ SPOLU 386,50 ton / 29,68 % 430,00 ton / 30,71 % 420,90 ton / 26,41 % 460,60 ton / 28,68 % 594,06 ton / 34,50 %
ZHODNOTENÉ SPOLU 915,90 ton / 70,32 % 970,36 ton / 69,29 % 1 172,62 ton / 73,59 % 1 145,54 ton / 71,32 % 1 127,75 ton / 65,50 %
 
CELKOM 1 302,40 ton 1 400,36 ton 1 593,52 ton 1 606,14 ton 1 721,81 ton
6. OBEC PALÁRIKOVOZberný dvor6. OBEC PALÁRIKOVO6. OBEC PALÁRIKOVOTriedený zber na cintoríneNádoby na triedený zber na obecnom úradeAktivisti umiestňujú darované kompostoviskoDotrieďovanie plastov na Zbernom dvoreDvojkomorový lisKomunitné kompostovisko pri zástavbe KBVNástenka popisujúca systém separovaného zberu odpadov v obciPriestory na Zbernom dvore, kde sa dotrieďujú, lisujú a skladujú vyseparované odpadyTraktor s ALLU lopatou, ktorá dokáže spracovať biologický odpad, ale aj drobný stavebný odpadVrecia s vyseparovanými odpadmi vyložené v deň zvozuVynášanie krabíc s vyseparovanými odpadmi na ZŠAktivisti umiestňujú darované kompostoviskoŠtiepkovanie konárov z obecnej zelene štiepkovačom Junkkari
Citácie:
BEZNÁKOVÁ, Lenka; MOŇOK, Branislav. Priatelia Zeme - SPZ. Separovaný zber v mestách a obciach - príklady z praxe [online]. 2010-12-11 [cit. 2024-07-23]. URL: <http://www.priateliazeme.sk/spz/node/7868>.
Táto podstránka bola vytvorená: 28. marec 2012 - 23:22, naposledy bola upravená: 29. marec 2012 - 2:01.