Centrum pomoci občanom

Rozširovanie skládky odpadov v nevhodnej lokalite, kde môže dôjsť k havárii, ohrozeniu okolitých obyvateľov. Vybudovanie novej spaľovne komunálnych odpadov, ktorá by potlačila rozvoj triedenia a recyklácie odpadov, negatívne vplývala na ovzdušia a klímu. Projekt na zhodnocovanie odpadov, ktorý v konečnom dôsledku odpady nezhodnocuje ale len spaľuje alebo zámer na výrobu paliva zo zmesových plastov obsahujúce  nebezpečné látky....
 
 
Našim cieľom je pomôcť chrániť práva dotknutých občanov na zdravé a kvalitné životné prostredie, dôsledne posúdiť vplyvy takýchto projektov resp. zámerov na prostredie a občanov. Následne dosiahnuť minimalizáciu negatívnych vplyvov, v prípade závažných negatív projektu jeho zastavenie. Pomáhame odborným a právnym poradenstvom, zabezpečujeme pomoc čiastočne alebo v plnom rozsahu v závislosti od okolností a našich kapacít. Jedinou podmienkou pomoci je aktivita dotknutých občanov na miestnej úrovni.

Máte problém s podobným zámerom či už rozbehnutým projektom aj vo Vašom meste či obci? Kontaktujte nás!

 
Začať konať je možné aj bez našej pomoci
 
 1. Vždy používajte len overené a čo najúplnejšie informácie a fakty. Vyhýbajte sa informáciám typu „jedna pani povedala“ či „v tom má prsty starosta“, pretože nemusia byť pravdivé. Inak sa môže stať, že zbytočne vyplytváte energiu na nevhodné riešenie problému. 
   
 2. Navštívte Obecný či Mestský úrad, starostu alebo kompetentných pracovníkov, poslancov zastupiteľstva a spýtajte sa na postoj obce k danému problému. Ak je obec za, bude Vaša práca o niečo ťažšia. Záväzné stanovisko obce je však možné na základe vôle občanov zmeniť.
   
 3. Základom celej činnosti proti škodlivému projektu je písomná komunikácia s úradmi. Všetko je nutné „mať na papieri“. Iba tak možno podľa potreby do celého procesu zapojiť aj právnika. Vo väčšine procesov nevyhráva právo na zdravé prostredie a nesúhlas občanov, ale len procesná chyba. Podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám si vyžiadajte od Obecného úradu všetky vydané dokumenty k danému problému vrátane oficiálneho stanoviska obce.
   
 4. Pravidelne, aspoň raz týždenne kontrolujte úradnú tabuľu obce, či sa tam nenachádza úradný oznam týkajúci sa Vášho problému. Pravidelne kontrolujte oznámenia o zámeroch navrhovanej činnosti a o ich zmenách na stránke https://www.enviroportal.sk/sk/eia. Nachádza sa tam úplné znenie zámerov v rámci celého Slovenska aj s príslušnou dokumentáciou. 
   
 5. Úradný záznam obce resp. mesta alebo zámer EIA spolu s jeho dokumentáciou si preštudujte, skontrolujte či fakty súhlasia (napr. popis miesta, dopravná situácia, okolité chránené územia...) a ak je to možné, pošlite na príslušný úrad pripomienky, vyjadrite nesúhlas. Je dobré do týchto aktivít zapojiť aj právnika, ktorý skontroluje právne náležitosti. (Odporúčame tiež preštudovať si zákon č. 24/2006 Z.z., ktorý sa týka procesu EIA). Požiadajte o odborné stanovisko príslušné štátne či mimovládne organizácie pre ochranu životného prostredia. Kontaktujte Centrum pomoci občanom Priateľov Zeme – SPZ pre odborné stanovisko.
   
 6. Ak sa to dá, zorganizujte petíciu, ktorú odovzdáte starostovi/primátorovi. Zúčastnite sa zasadnutia obecného/mestského zastupiteľstva a pýtajte sa „prečo?“. Oslovte širokú verejnosť, miestnych poslancov, osobnosti obce, získajte ich hlas – častokrát má práve to väčšiu šancu na úspech ako samotné odborné pripomienky.