Perzistentné organické polutanty (POP)

Najnebezpečnejšími toxickými chemikáliami, ktoré znečisťujú životné prostredie, sú tie, ktoré - okrem ich škodlivých účinkov - sa dlhodobo nerozkladajú a hromadia sa v živých organizmoch.  Pretrvávajú v prostredí, prenášajú sa na dlhé vzdialenosti. Dôsledky nachádzame na každom kroku – POP látky sa našli v telách ľadových medveďov na póle, aj keď znečisťujúce prevádzky sú vzdialené tisícky kilometrov. Naša rieka Laborec je kontaminovaná PCB látkami natoľko, že miestni obyvatelia nesmú chytať a konzumovať ryby z bezpečnostných dôvodov - napriek tomu, že ich výroba je u nás zakázaná vyše 20 rokov ...

Najznámejšie POP, ktoré sú aj predmetom medzinárodných dohovorov pre ich elimináciu, sú:
  • nechcené vedľajšie produkty spaľovania odpadov, chemickej (a časti metalurgickej) výroby s prítomnosťou chlórových zlúčenín - dioxíny, furány;
  • priemyselné chemikálie - PCB (polychlórované bifenyly), hexachlórbenzén;
  • pesticídy - mirex, chlordan, DDT, aldrin, dieldrin, endrin, toxaphene, heptachlor.
Zväčša sú perzistentné organické polutanty spojené s  chlórovou chémiou. Ku kľúčovým  krokom pre udržateľné riešenie patrí postupná náhrada produktov chlórovej chémie (napr. PVC, chlórom bielený papier) bezpečnými alternatívami. K ďalším krokom pre elimináciu toxického znečisťovania POP látkami patrí náhrada zdrojov uvoľňovania POP (napríklad spaľovní odpadov) čistejšími technológiami (napríklad recyklácia). Alternatívou pre chlórované pecticídy sú rôzne spôsoby ekologického, organického  poľnohospodárstva.

Priatelia Zeme - SPZ realizujú pre elimináciu znečisťovania POP látkami rôzne informačné, vzdelávacie akcie, výstavy, pracujú s médiami, na zmenách legislatívy na národnej i medzinárodnej úrovni. Realizujeme občasný monitoring zložiek životného prostredia, potravín kde sledujeme mieru znečistenia týmito škodlivými chemikáliami. Pomáhame rozvíjať alternatívy k produktom a technológiám ktoré sú zdrojom POP (rozvoj triedenia a recyklácie odpadov, náhrada PVC v zdravotníctve a podobne). Naopak bránime projektom, ktoré chcú budovať zastaralé technológie uvoľňujúce POP - napr. zlé projekty spaľovní odpadov.