9. PRIATELIA ZEME - SPZ

Priatelia Zeme - SPZ pôsobia od roku 1996 ako neziskové občianske združenie, chrániace životné prostredie a prírodu na Slovensku, aj v európskom kontexte.

Zameriavajú sa na 2 témy:

 • minimalizácia znečisťovania prostredia odpadmi
 • toxické látky.

Okrajovo sa venujú aj podpore udržateľných riešení ďalších ekologických problémov a ich ekonomickým a sociálnym súvislostiam.

Pracujú na zastavovaní činností škodlivých pre ľudí a prírodu, ale hlavne vytvárajú a realizujú pozitívne udržateľné riešenia v prospech budúcich generácií a ostatných foriem života.

Priatelia Zeme - SPZ sú nezávislí na akejkoľvek vláde, strane, politických či skupinových záujmoch.

Etické zásady

Priatelia Zeme - SPZ veria, že:

 • ľudské konanie by malo vychádzať z úcty k všetkému životu, ktorý by nemal byť zbytočne ničený
 • ľudská spoločnosť sa môže rozvíjať iba v rámci obmedzených prírodných zdrojov, čo dnes znamená potrebu znížiť spotrebu surovín a znečisťovanie
 • namiesto jednostranného zamerania na ekonomický rast, ktorý ignoruje ekologické a sociálne náklady, je potrebné zamerať sa na kvalitu života ľudí a ochranu života na Zemi. Ochrana životného prostredia a napĺňanie potrieb ľudí sú prepojené, idú „ruka v ruke“
 • každý má právo na primerané zabezpečenie potrieb a bezpečné, zdravé životné prostredie
 • každý má právo na prístup k rozhodovaniu a posudzovaniu vplyvov zámerov, činností z hľadiska životného prostredia a zdravia
   

Spôsoby práce

 • informovanie a vzdelávanie (informačné kampane, odborné semináre, školenia, prednášky...)
 • vedenie koncepčných kampaní pre zastavovanie škodlivých činností
 • pomoc obciam a mestám v znižovaní množstva odpadov, pri rozvoji triedeného zberu odpadov a ich zhodnocovaní
 • realizácia pilotných projektov, ktoré prezentujú trvalo udržateľné riešenia (napr. triedenie, kompostovanie, recyklácia, znižovanie množstva odpadov)
 • pomoc občanom a samosprávam dotknutým zámermi, ktoré by mohli znečisťovať ich životné prostredie, hájiť ich právo na zdravé prostredie
 • výskum, monitoring, vypracovanie odborných analýz
 • realizácia praktických environmentálnych akcií
 • práca na legislatívnych zmenách
   

Financovanie

Priatelia Zeme - SPZ majú striktné pravidlá pre zachovanie nezávislosti a etiky práce:

 • neprijímajú prostriedky od znečisťovateľov životného prostredia,
 • od spoločností poškodzujúcich prírodu, nerešpektujúcich ľudské práva,
 • ani od štátnych orgánov SR.

Aktívnu, materiálnu a finančnú podporu prijímajú od individuálnych podporovateľov - ľudí ako ste Vy. Taktiež od nezávislých nadácií, malých podnikateľov. Zdroje si v malej miere vytvárajú aj vlastnou činnosťou.

Medzinárodné aktivity

Najvýznamnejšie členstvo Priateľov Zeme - SPZ v medzinárodnej organizácii predstavuje práca v asociácii environmentálno-sociálnych organizácií Priatelia Zeme Slovensko. Prostredníctvom nej sme členom Friends of the Earth International (FoEI), najväčšej federácie ekologických organizácií na svete, pôsobiacej v 71 krajinách.

Tiež sme členom:

 • International POP´s Elimination Network (IPEN) - medzinárodná sieť 350 zdravotníckych, environmentálnych, spotrebiteľských organizácií a odborníkov zo 65 krajín, pre elimináciu toxických perzistentných organických chemikálií.
 • Health Care Without Harm (HCWH) - koalícia 443 organizácií, prevažne zdravotníckych pracovníkov, z 52 krajín, pracujúcej na ochrane zdravia ľudí prostredníctvom minimalizácie poškodzovania životného prostredia zo strany zdravotnej starostlivosti.
 • European Environmental Bureau (EEB) - federácia viac ako 140 občianskych organizácií v Európe na ochranu životného prostredia, zameraná na zlepšenie legislatívy a stratégií EÚ smerom k environmentálnej udržateľnosti.
 • Global alliance for incinerator alternatives (GAIA) - koalícia mimovládnych organizácií a expertov pre čistejšie alternatívy namiesto spaľovní odpadov.
   

Ponúkajú obciam a mestám odbornú pomoc

 • poradenstvo v oblasti odpadového hospodárstva
 • vypracovanie programov na znižovanie množstva zmesových komunálnych odpadov
 • vypracovanie programov na rozvoj domáceho a komunitného kompostovania
 • pomoc pri zriaďovaní obecných kompostovísk
 • pomoc pri vypracovaní alebo posúdenie projektov separovaného zberu, zberných dvorov, kompostovania a kompostární
 • pomoc pri výbere techniky a technológií na triedený zber a kompostovanie
 • posúdenie a optimalizácia systémov separovaného zberu a kompostovania
 • vypracovanie podkladových štúdií pre projektové dokumentácie
 • praktickú pomoc pri zavádzaní separovaného zberu odpadov a kompostovania
 • poradenstvo a pomoc v riešení nelegálneho nakladania s odpadmi
 • prednášky a školenia pre školy, verejnosť, samosprávy, odborných pracovníkov...
 • pomoc pri realizácii alebo plánovaní informačných kampaní
 • vypracovanie, tlač informačných materiálov / predaj už vytlačených materiálov partnerskú spoluprácu na projektoch...
   

Kontakt

Poštová adresa: Priatelia Zeme - SPZ, P. O. BOX H - 39, 40 01 Košice
Kancelária: Alžbetina 53, Košice
Tel. / Fax: 055 / 677 1 677
Mobil: 0903 77 23 23
E-mail: spz@priateliazeme.sk
Internet: www.priateliazeme.sk/spz
Bankové spojenie: 4350054728 / 3100, VOLKSBANK Slovensko, a. s., pobočka Košice
Právna forma: občianske združenie IČO: 355 29 261

O odpadoch Priatelia Zeme - SPZ informujú v uliciach miest a obcí po celom SlovenskuInfostánok na výstave PRO EKOPriatelia Zeme - SPZ organizujú prednášky, semináre pre verejnosť i zástupcov samosprávPriatelia Zeme - SPZ presadzujú pozitívne legislatívne zmeny
Citácie:
BEZNÁKOVÁ, Lenka; MOŇOK, Branislav. Priatelia Zeme - SPZ. Separovaný zber v mestách a obciach - príklady z praxe [online]. 2010-12-11 [cit. 2024-07-25]. URL: <http://www.priateliazeme.sk/spz/node/7871>.
Táto podstránka bola vytvorená: 28. marec 2012 - 23:24, naposledy bola upravená: 29. marec 2012 - 2:02.