Pomoc občanom Mesta Svit proti zámeru pyrolýzy plastov

01.01.2024

V mesiaci október 2022 sa Priatelia Zeme – SPZ prihlásili do konania EIA (posudzovanie vplyvov na životné prostredie) zámeru na pyrolýzu plastov v areáli spoločnosti Chemosvit v meste Svit. Podľa navrhovateľa má ísť len o vývoj a testovanie, a preto svoje navrhované zariadenie nazval: „Vývoj a testovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov“. Podľa nášho posúdenia, vychádzajúc z legislatívy týkajúcej sa ochrany ovzdušia, by takéto zariadenie na vývoj a testovanie mohlo spracovať len 50 ton plastového odpadu ročne. Navrhovateľ však uvažuje s množstvom 1 000 – 1 250 ton ročne.

Priatelia Zeme – SPZ nechcú pripustiť, aby experimentálne zariadenie termickej depolymerizácie (pyrolýzy) spracovávalo navrhované množstvo plastových odpadov od 1 000 – 1 250 ton. Nepreverená technológia termickej depolymerizácie plastov môže byť ohrozením pre zdravé životné prostredie a zdravie ľudí.

Aktivity Priateľov Zeme  SPZ v danej veci

  1. K uvedenému zámeru sme vypracovali a zaslali pripomienkyna OÚ Poprad a žiadali, aby v prípade povolenia realizácie tohto navrhovaného zariadenia na vývoj a testovanie, bola povolená maximálna kapacita – 50 ton vstupných plastových odpadov ročne.
  2. V januári 2023 bolo vydané záverečné stanovisko OÚ Poprad, ktoré odsúhlasilo spracovanie navrhovaného množstva 1 000 – 1 250 ton plastových odpadov ročne. Proti uvedenému rozhodnutiu sme sa odvolali.
  3. Na základe nášho odvolania bola vec vrátená na nové konanie na OÚ Poprad, ktorý však opäť vydal rozhodnutie, že nie je potrebné posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Po našom opätovnom odvolaní už odvolací orgán OÚ Prešov vydal konečné rozhodnutie, ktorým však rozhodnutie OÚ Poprad potvrdil a naše odvolanie zamietol.
  4. Následne sme sa v decembri 2023 odvolali aj proti súhlasu OÚ Poprad na prevádzkovanie tohto zariadenia na zhodnocovanie odpadov, pretože súhlas vôbec nerieši ako sa bude ďalej nakladať s pyrolýznym olejov a pyrolýzny tuhý zvyšok chce odovzdávať na energetické využitie. Takýto prístup OÚ Poprad ohrozuje nielen životné prostredie, ale aj zdravie občanov.
 
 
Kľúčové slová: pyrolýza