Pomoc občanom Mesta Svit proti zámeru pyrolýzy plastov

01.01.2023

V mesiaci október 2022 sme sa (Priatelia Zeme – SPZ) prihlásili do konania EIA zámeru na pyrolýzu plastov v meste Svit. Podľa navrhovateľa má ísť len o vývoj a testovanie, a preto svoje navrhované zariadenie nazval: „Vývoj a testovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov“, ktoré chce prevádzkovať v areáli spoločnosti Chemosvit. Podľa nášho úsudku, ako aj legislatívy týkajúcej sa ochrany ovzdušia, by takéto zariadenie na vývoj a testovanie mohlo spracovať len 50 ton plastového odpadu ročne. Navrhovateľ však uvažuje s množstvom 1 000 – 1 250 ton ročne.
 
K uvedenému zámeru sme vypracovali a zaslali pripomienky na MŽP SR a žiadali, aby v prípade povolenia realizácie tohto navrhovaného zariadenia na vývoj a testovanie, bola povolená kapacita zariadenia maximálne na množstvo do 50 ton vstupných odpadov ročne. 
 
Výsledok:
Proces posudzovania vplyvov na životné prostredie ešte nie je ukončený, ďalší priebeh konania budeme monitorovať. Veríme, že v prípade povolenia experimentálneho zariadenia, toto bude spracovávať maximálne do 50 ton vstupných plastových odpadov. Nepreverená technológia termickej depolymerizácie plastov môže byť ohrozením pre zdravé životné prostredie a zdravie ľudí.
 
Priatelia Zeme – SPZ nechcú pripustiť, aby experimentálne zariadenie termickej depolymerizácie (pyrolýzy) spracovávalo navrhované množstvo odpadov od 1 000 – 1 250 ton a tým ohrozovalo zdravie občanov mesta Svit. 
 
 
Kľúčové slová: pyrolýza