Výsledok monitoringu škodlivín vo vajíčkach v Šali je jedným z najhorších na Slovensku

Košice, 24.07.2006

Aktuálny monitoring škodlivín vo vajíčkach v okolí Šale preukázal ešte vyššiu mieru znečistenia prostredia, ako analýza, ktorú v máji zverejnili Priatelia Zeme-SPZ. Koncentrácie toxických karcinogénnych látok ako dioxíny a PCB (1) prekračujú povolené limity. V jednom prípade až dvadsaťnásobne. „Ide o jeden z najhorších výsledkov nameraných v Slovenskej republike,“ poznamenáva Ladislav Hegyi z Priateľov Zeme-SPZ. Monitoring financovalo Duslo Šaľa po tom, čo v máji Priatelia Zeme zistili dvojnásobné prekročenie limitu dioxínov vo vajíčkach z domácich chovov v okolí Šale.

Organizácia vtedy poukázala, že zdrojov znečistenia bude pravdepodobne viacero: stará spaľovňa nebezpečných odpadov v Dusle Šaľa, chlórová chémia v Dusle, nelegálne spaľovanie odpadov v domácich peciach a na záhradách. Miera prekročenia limitov dioxínov sa u jednotlivých drobnochovateľov líšila. Duslo Šaľa konštatuje, že tento rozptyl nekorešponduje s prevládajúcimi smermi vetrov v oblasti, z čoho je údajne zrejmé, že hlavným zdrojom znečistenia nie sú prevádzky Dusla, ale predovšetkým lokálne zdroje.
Stopa dioxínov nájdených vo vajíčkach sa však najviac podobá tej, ktorá je charakteristická pre spaľovne odpadov. V interpretácii monitoringu Priateľov Zeme to konštatujú zahraniční odborníci. Analýzu Dusla aj Priateľov Zeme realizovalo Národné referenčné centrum pre dioxíny.

Duslo Šaľa tiež tvrdí, že nemožno vylúčiť, že sa dioxíny v niektorých prípadoch dostávajú do drobnochovov z potravy, ktorá vôbec nepochádza z regiónu Šale. „Skutočnosť, či pochádzajú z regiónu Šale, mal zistiť správne vykonaný monitoring. Ak boli vzorky odobraté od chovateľov, ktorí kŕmia nosnice len lokálnou stravou a s dostatočným výbehom, výsledky jednoznačne vypovedajú iba o zaťažení regiónu Šale. Ak sa vajíčka odoberali aj od chovateľov, ktorí kŕmia nosnice dovážaným krmivom, bez dostatočného výbehu, tak sa monitoring vykonal nesprávnym spôsobom,“ poznamenáva Hegyi.

Organizácia tiež upozorňuje na nie celkom presné vyjadrenie riaditeľa Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy v Šali, podľa ktorého sú výsledky monitoringu výrazne prekročené tam, kde ľudia priznali, že v záhradách spaľovali odpad a PET fľaše. „Dioxíny a im podobné PCB vznikajú pri vysokých teplotách za účasti chlóru. Kde nie je chlór, nemôžu dioxíny vzniknúť. Ten sa však v PET obaloch nenachádza. V domácom odpade môže byť len v materiáloch z PVC a kuchynskej soli,“ hovorí Hegyi.

Priatelia Zeme - SPZ zdôrazňujú, že riešením nie je zakazovať predaj, konzumáciu kontaminovaných vajíčok. Skutočným riešením je nekontaminovať ich a neznečisťovať prostredie toxickými látkami, ktoré prechádzajú do potravinového reťazca. Je naliehavo potrebné začať realizovať kroky pre elimináciu znečisťovania prostredia toxickými látkami ako dioxíny či PCB.

Organizácia preto prakticky pomáha obyvateľom Šale a okolia toto znečistenie znížiť. Na nasledujúce mesiace pripravuje informačnú kampaň proti nelegánemu spaľovaniu odpadov v domácnostiach, firmách, v záhradách. Pomôže pri zakladaní a práci ekohliadok, ktoré budú eliminovať nelegálne skládky a bude poskytovať poradenstvo pri zlepšení triedeného zberu odpadov. Priatelia Zeme-SPZ budú tiež čistiť nelegálne skládky odpadov s nebezpečným odpadom a zúčastnia sa pripomienkovania projektu rekonštrukcie spaľovne NO Dusla Šaľa. Viac informácií Ladislav Hegyi, predseda Priateľov Zeme-SPZ, Tel.: 0903 628 503, hegyi@priateliazeme.sk
Barbora Černušáková, mediálna koordinátorka. Tel: 02/524 421 04, cernusakova@changenet.sk
(1) Dioxíny a PCB patria medzi najtoxickejšie látky. Sú perzistentné: dlhodobo sa nerozkladajú, pretrvávajú v životnom prostredí a živých organizmoch. Prijímame ich potravou, najviac sa vyskytujú v mäse, rybách, mliečnych výrobkoch.