Výsledky medzinárodného výskumu znečistenia vajec toxickými látkami sú alarmujúce

Košice, 28.04.2005

Priatelia Zeme-SPZ v marci upozornili, že vzorky slepačích vajec z okolia košickej spaľovne obsahujú štyrikrát viac jedovatých dioxínov, ako povoľujú limity EÚ. Tento týždeň boli zverejnené výsledky analýz v ďalších šestnástich krajinách. Údaje, ktoré priniesli, sú alarmujúce. Mimovládne organizácie bojujúce za odstránenie škodlivých perzistentných organických polutantov (POPs) (1)  skúmali v sedemnástich krajinách prítomnosť týchto látok v slepačích vajciach. Zistili, že až 70 percent všetkých vzoriek prekročilo limit EÚ pre dioxíny (2) a 60 percent testovaných vajec prekročilo odporúčaný limit EÚ pre polychlorované bifenyly (PCB) (3) . Výsledky z Ruska, Egypta a Bulharska sa zaradili medzi historicky najvyššie koncentrácie dioxínov na svete .

Najviac polychlorovaných bifenylov obsahovali vajcia z Českej republiky, Slovenska a Ruska. Vysoké koncentrácie týchto toxických látok boli objavené v blízkostiach spaľovní a skládok odpadov, metalurgického priemyslu, cementární, chemických „chlórových“ podnikov.

Priatelia Zeme-SPZ na Slovensku analyzovali vajcia z obcí v okolí spaľovne komunálneho odpadu pri Košiciach (Valalíky, Kokšov- Bakša). Odhalili 4-násobné prekročenie limitov EÚ pre koncentráciu toxických dioxínov, a 2-násobné prekročenie limitov pre PCB. Vajíčka z okolia košickej spaľovne by kvôli vysokému obsahu dioxínov nebolo možné predávať napríklad v USA. Americká agentúra pre potraviny a liečivá odhaduje, že konzumácia vajec kontaminovaných 1 pg/g (I-TEQ) zvyšuje pravdepodobnosť možnosti vzniku rakoviny na 1 z 10 000 ľudí. Vzorky vajec z okolia košickej spaľovne túto hranicu prekračujú.

Do projektu boli zapojené najmä chudobnejšie krajiny ako napríklad Keňa, Senegal či Bulharsko (4) . Slovensko napriek tomu skončilo medzi krajinami s najhoršími výsledkami. Výskum je súčasťou medzinárodného projektu „Splňte sľuby - eliminujte škodlivé chemikálie”, ktorý zastrešuje koalícia mimovládnych organizácií a expertov IPEN. Koalícia sa usiluje o elimináciu POPs, presadzuje efektívnu podobu Štokholmského dohovoru (5) a jeho zavedenie do praxe. IPEN vznikla súbežne s počiatkom procesu príprav tohto medzinárodného dohovoru na jar 1998. Priatelia Zeme - SPZ sú jej členom takmer od začiatku.

Výsledky boli zverejnené krátko pred prvou konferenciou krajín, ktoré pristúpili k Štokholmského dohovoru o POPs. Konferencia sa uskutoční v Uruguaji, 2. - 6. mája a jej účastníci budú rokovať o záväzkoch obmedziť obsah týchto toxických látok v odpadoch. „Práve odpady sú jedným zo zdrojov kontaminácie vajec POP látkami. Priatelia Zeme - SPZ preto požiadali zástupcov MŽP SR, ktorí budú Slovensko na konferencii reprezentovať, aby presadzovali prijatie prísnych limitov pre obsah POP v odpadoch, opatrenia pre predchádzanie ich vzniku POP a ich účinnú elimináciu,“ uviedol Ladislav Hegyi z Priateľov Zeme-SPZ (6) . Viac informáciíLadislav Hegyi, predseda Priateľov Zeme – SPZ, Mobil: 0903 628 503, hegyi@priateliazeme.sk,
Barbora Černušáková, mediálna koordinátorka. Tel: 02/5542 2101, cernusakova@changenet.sk
Poznámky:
(1) POP - perzistentné organické polutanty: toxické zlúčeniny, ktoré dlhodobo odolávajú rozkladu, pretrvávajú v prostredí a hromadia sa v tukových tkanivách živých organizmoch. Prijímame ich hlavne potravou , najviac sa vyskytujú v mäse, rybách, mliečnych výrobkoch.

(2) Dioxíny nie sú vyrábané zámerne, vznikajú ako „vedľajší“ produkt spaľovacích procesov a chemického priemyslu. Vznikajú v prítomnosti chlóru a organických látok, pričom vysoké teploty (horenie) ich tvorbu zásadne zvyšujú. Medzi najväčšie zdroje uvoľňovania dioxínov do prostredia patria spaľovne odpadov, domáce spaľovanie odpadov v peciach a na záhradách, chemické „chlórové” podniky, niektoré druhy výroby a spracovania kovov, palivovov - energetický sektor, produkcia pesticídov. Sú to vysoko toxické zlúčeniny. Poškodzujú imunitný a hormonálny systém, poškodzujú vyvýjajúci sa plod v tele matky, podporujú rast nádorov, poškodzujú nervový systém. ä

(3) Už v nízkych koncentráciách poškodzujú imunitný systém človeka. Menia metabolizmus cudzorodých látok v organizme, spôsobujú poškodenie pečene, predstavujú aj určité riziko genetickej poruchy. Môžu vyvolať poruchy krvného obehu, štruktúry a funkcie štítnej žľazy, predĺženie tehotenstva.

(4) Monitoring sa uskutočnil v Indii, Bielorusku, Pakistane, Turecku, Bulharsku, Keni, Senegale, Uruguaji, Českej republike, Mexiku, Slovensku, U.S.A., Egypte, Tanzánii, Rusku, Indii a na Filipínach.

(5) Štokholmský dohovor o perzistentných organických látkach bol prijatý 22. mája 2001. SR ho ratifikovala 5. augusta 2002. Doteraz ho podpísalo vyše 150 krajín. Dohovor zatiaľ upravuje 12 POP: aldrin, dieldrin, endrin, DDT, chlórdan, heptachlór, hexachlórbenzén, mirex, toxafén, PCB, dioxíny, furány. Dohovor zaväzuje členské štáty, vrátane SR, aby zakázali výrobu týchto POP látok a ukladá elimináciu neúmyselne produkovaných POP (dioxínov) všade tam kde je to možné. Celé znenie Štokholmského dohovoru nájdete v slovenskom jazyku na stránke: http://www.lifeenv.gov.sk/minis/ovzdusie/medz_zmluvy/stok.html , originál v angickom jazyku: www.chem.unep.ch/pops/default.html

(6) Mimovládne organizácie (IPEN, vrátane Priateľov Zeme - SPZ) sa na konferencii v Uruguaji snažia preto presadiť:
- predcházenie vzniku POP pri prevádzke konkrétnych priemyselných technológií (v dokumente BAT/BEP Guidelines)
- správne zostavenie príručky pre výpočet únikov POP, ktoré vznikajú ako vedľajšie produkty napríklad v chemickom priemysle, alebo pri spaľovaní odpadu; na jej kvalite závisí či sa bude v rámci Štokholmského dohovoru investovať do riešení skutočne najväčších zdrojov úniku týchto látok;
- doplnenie zoznamu POP látek podliehajúcich zákazu a obmedzeniam Štokholmského dohovoru o ďalšie látky, ktoré predstavujú vážnu hrozbu pre zdravie ľudí a životné prostredie (napríklad brómované spomaľovače horenia, pesticídy lindán a endosulfán, alebo polychlórované naftalény).
PrílohaVeľkosť
Príloha k tlačovej správe s podrobnými údajmi nameraných hodnôt toxických látok v jednotlivých krajinách35.5 KB