Vďaka 2% z daní pomohli zvýšiť recykláciu a znížiť toxické znečistenie

Košice, 13.03.2006

Priatelia Zeme-SPZ v roku 2004 získali z 2% z daní prostriedky v hodnote 108-tisíc Sk. Aj vďaka týmto peniazom mohli pokračovať vo svojom úsilí o minimalizáciu odpadu a toxického znečistenia. Organizácia ich využila aj na pomoc a poradenstvo pre obce a mestá pri zavádzaní separovaného zberu a kompostovania odpadu. Pomoc využilo 2800 obcí, pričom 117 aj vďaka nej výrazne zvýšilo mieru triedenia a recyklácie odpadov. Výsledkom je zníženie objemu odpadu o viac ako 1600 ton v jedenástich obciach.
V lete 2005 dostali všetky obce na Slovensku bezplatne multimadiálne CD a publikácie s informáciami o zhodnocovaní zelených bioodpadov a komplexnými informáciami o znižovaní vzniku a triedenom zbere. Seminárov o odpadovom hospodárstve pre obce sa zúčastnilo vyše 700 zástupcov miest a obcí, prednášok pre školy takmer 2400 žiakov a študentov.

V uplynulom roku sa organizácia usilovala pomôcť zdravotníckym zariadeniam riešiť problém s odpadom, ktorý sami produkujú. Od decembra 2005 totiž nemocničné spaľovne musia spĺňať emisné limity EÚ pre ovzdušie, vrátane limitu pre obávané dioxíny. Priatelia Zeme-SPZ preto v decembri 2005 zorganizovali seminár o alternatívach pri nakladaní s odpadom v zdravotníctve a o možnostiach znižovať množstvo odpadu. V Poľsku nemocnica Sv. Anny v Miechove intenzívnym triedeným zberom odpadov ročne ušetrí 27 000 eur.

Organizácia mohla vďaka podpore darcov naďalej pomáhať občanom, ktorí sa chcú brániť pred zámermi vedúcimi k znečisťovaniu životného prostredia. V lete 2005 vypracovala environmentálny posudok k projektu spaľovne nebezpečného odpadu v Šali. Proti projektu sa postavili poslanci mestského zastupiteľstva v Šali a tisícky dotknutých občanov. Ministerstvo životného prostredia napokon zohľadnilo upozornenia na hrubé chyby a nedostatky v návrhu a predložený projekt odmietlo.

V marci 2005 Priatelia Zeme-SPZ odhalili, že vzorky slepačích vajec z okolia košickej spaľovne obsahujú štyrikrát viac jedovatých dioxínov, ako povoľujú limity EÚ. Poukázali tak na problém znečistenia prostredia odolnými jedovatými látkami, tzv. POPs (1). Výsledky boli spolu so zisteniami z ďalších krajín zverejnené krátko pred prvou konferenciou krajín, ktoré pristúpili k Štokholmskému dohovoru o POPs. Spolu s ďalšími mimovládnymi organizáciami tak politikom pripomenuli, že je potrebné skutočne zaviesť do praxe dohovor o ochrane pred jedovatými látkami.

Prostriedky z 2% z daní Priatelia Zeme-SPZ aj v tomto roku využijú na praktickú pomoc samosprávam pri triedení odpadu pre recykláciu, prácu na zastavovaní znečisťovania prostredia jedovatými látkami, presadzovanie čistejších foriem nakladania s odpadmi a na pomoc občanom, ktorých zdravie a životné prostredie ohrozujú škodlivé projekty. Viac informáciíLadislav Hegyi, Tel.: 0909 628 503, hegyi@priateliazeme.sk
Ivana Machová, Tel.: 0903 772 323, machova@priateliazeme.sk
(1) POPs - perzistentné organické polutanty: toxické zlúčeniny, ktoré dlhodobo odolávajú rozkladu, pretrvávajú v prostredí a hromadia sa v tukových tkanivách živých organizmoch. Prijímame ich hlavne potravou , najviac sa vyskytujú v mäse, rybách, mliečnych výrobkoch.