Priatelia Zeme hodnotia zmeny v prístupe EÚ k nakladaniu s odpadom

Bratislava, 11.04.2008

Poslanci Európskeho parlamentu hlasovali v prospech recyklácie a prevencie vzniku odpadov, ale zároveň dali väčší priestor spaľovaniu odpadov. Priatelia Zeme-SPZ vítajú hlasovanie Výboru Európskeho parlamentu pre životné prostredie o potrebe zaviesť jasné ciele pre prevenciu a recykláciu odpadov v rámci novely Rámcovej smernice o odpadoch, sú však sklamaní z rozhodnutia, ktoré nadmerne podporuje spaľovanie odpadov a dovoz odpadov z bohatších krajín do spaľovní chudobnejších.

Drvivá väčšina členov výboru podporila ciele pre členské štáty EÚ pre stabilizáciu produkcie odpadov do roku 2012 a zavedenie cieľov recyklácie na 50% pre komunálny odpad a 70% pre odpad z priemyslu do roku 2020. Výbor hlasoval aj pre podporu separovaného zberu odpadu vrátane bioodpadu a pre uprednostnenie recyklácie bioodpadu a odpadových olejov pred inými metódami nakladania s nimi.

Je to aj zásluhou dlhotrvajúcej kampane európskych Priateľov Zeme (FOE Europe), v ktorej aktívne pôsobili aj Priatelia Zeme zo Slovenska, a Európskej environmentálnej agentúry (EEB). Kampaňou sa podarilo dosiahnuť prísne, ale dosiahnuteľné ciele v prevencii vzniku odpadov a recyklácii. Ciele stanovené Európskou úniou budú udávať smerovanie členských štátov a posilnia investovanie do účinnejších systémov nakladania s odpadmi. Hlasovanie Výboru ŽP zároveň bude veľmi dôležité pri ďalšej fáze legislatívneho procesu – rokovaní medzi Európskym parlamentom a Radou ministrov ŽP.

EEB a FOE Europe si dali začiatkom roka vypracovať štúdiu, ktorá preukázala jednoznačný prospech zavedenia cieľov prevencie a recyklácie pre klímu. Napríklad 50 % cieľ pre recykláciu komunálneho odpadu do roku 2020 môže ušetriť emisie zodpovedajúce viac ako 89 miliónom ton CO2 za rok, čo možno prirovnať aj k úbytku 31 miliónov áut z našich ciest. Michael Warhurst z európskych Priateľov Zeme: „Klíma a šetrenie prírodných zdrojov sú podstatné – teraz je čas pre členské štáty akceptovať ich dôležitosť prijatím príslušnej legislatívy. Občania môžu pomôcť tak, že prostredníctvom stránky www.loverecycling.eu budú kontaktovať ich ministrov životného prostredia a žiadať o prijatie týchto cieľov.“

Priatelia Zeme spolu s ďalšími európskymi environmentálnymi organizáciami Health Care Without Harm a GAIA však zároveň kritizujú rozhodnutie preklasifikovať spaľovne odpadov zo zariadení na zneškodňovanie na zariadenia na energetické zhodnocovanie. Rozhodnutie o preklasifikovaní spaľovní prešlo len s rozdielom piatich hlasov.

„Zámena slovíčok zneškodňovanie za zhodnocovanie v legislatíve EÚ bude znamenať viac spaľovaného odpadu namiesto toho, aby toto množstvo klesalo. Uprednostnenie spaľovania odpadov je veľkým krokom späť od cieľov EÚ stať sa zdravou, trvalo udržateľnou spoločnosťou,“ hovorí Katarína Vrábľová z Priateľov Zeme-SPZ a vysvetľuje: „preklasifikovanie spaľovní zároveň znamená vytvorenie legálnej cesty pre dovoz odpadov zo zahraničia do chudobnejších členských štátov, z dôvodu neporovnateľne nižších cien za ich spaľovanie.“  V súčasnosti cezhraničný prevoz odpadov za účelom zneškodnenia v zásade nie je v EÚ možný, avšak transport za účelom zhodnotenia už možný bude. „Po prijatí novely tejto smernice  bude mať Slovensko veľmi obmedzené možnosti pre zabránenie dovozu odpadov, vrátane nebezpečných. V 21. storočí spaľovne stále znamenajú značné riziko pre zdravie ľudí. Spoločnosť by sa preto radšej mala snažiť o maximálnu recykláciu odpadov a minimalizovať produkciu odpadov a ich spaľovanie,“ uzatvára Katarína Vrábľová.

Viac informáciíMgr.Katarína Vrábľová, koordinátorka, Priatelia Zeme - SPZ, Tel.:0908 656 799, vrablova@priateliazeme.sk
Kľúčové slová: recyklácia | spaľovanie odpadu | Spaľovne