Čo ponúkame

Čo ponúkame pre

Obce

  • odborné poradenstvo v oblasti odpadového hospodárstva
  • vypracovanie programov na znižovanie množstva zmesových komunálnych odpadov
  • vypracovanie programov na rozvoj domáceho a komunitného kompostovania
  • pomoc pri zriaďovaní obecných kompostovísk
  • pomoc pri vypracovaní alebo posúdenie projektov triedeného zberu, zberných dvorov, kompostovania a kompostární
  • pomoc pri výbere techniky a technológií na triedený zber a kompostovanie
  • posúdenie a optimalizácia systémov triedeného zberu a kompostovania
  • vypracovanie podkladových štúdií pre projektové dokumentácie
  • praktickú pomoc pri zavádzaní triedeného zberu odpadov a kompostovania
  • poradenstvo a pomoc v riešení nelegálneho nakladania s odpadmi
  • prednášky a školenia pre školy, verejnosť, samosprávy, odborných pracovníkov...
  • pomoc pri realizácii alebo plánovaní informačných kampaní
  • vypracovanie, tlač informačných materiálov / predaj už vytlačených materiálov
  • partnerskú spoluprácu na projektoch...

Školy

Verejnosť

v rámci Centra pomoci občanom

 

Kontaktujte nás, radi Vám pomôžeme.