10 krokov pre zníženie množstva nemocničného odpadu

Nasledujúce otázky v desiatich krokoch môžu napomôcť utvoriť si predstavu čo je potrebné urobiť v konkrétnom zdravotníckom zariadení, aby sa docielil pozitívny efekt pri redukcii odpadu.


Stephanie C. Davis
Waste Reduction Remedies

1. Prezrite si váš odpad

• Boli urobené analýzy nákladov na odpadové hospodárstvo podľa váhy a objemu odpadu?
• Je určená nejaká osoba na rutinnú kontrolu množstva a zloženia odpadu v odpadových nádobách na jednotlivých oddeleniach? Čo je v nádobách a čo by tam malo byť?
• Sú umiestnené nádoby na bežný komunálny odpad všade tam, kde aj nádoby na odpad infekčný?
• Sú obidva typy nádob ľahko prístupné pre personál, ktorý ich využíva?
• Zabezpečuje zber odpadu každé oddelenie zvlášť?
• Aké zmeny by sa mohli spraviť v zmluvách s odberateľmi odpadu prihliadajúc na harmonogram odvozov, snahy o zníženie toxicity a množstva odpadu?

2. Odpadové nádoby a kontajnery sú dôležité

• Aké veľké nádoby sú k dispozícii – sú naozaj potrebné?
• Sú súčasné nádoby na infekčný odpad zatvárateľné alebo sú bez poklopu?
• Môžu byť nové zakúpené nádoby vyrobené z materiálu s čo najväčším podielom recyklovaného materiálu?
• Sú na zber tuhého komunálneho odpadu a recyklovateľných zložiek používané priesvitné vrecia?

3. Pozícia a rozmiestnenie odpadových nádob


• Má zdravotnícke zariadenie na každom oddelení urobený súpis odpadových nádob – ich veľkosť, rozmiestnenie, počet a určené dni na údržbu?
• Zlepší sa triedenie odpadu novým rozostavením odpadových nádob?
• Pri rozmiestňovaní nádob berte do úvahy aj názor zamestnancov – oni tie nádoby používajú. Pamätajte na to, že sa im zmeny nebudú pozdávať, ale trpezlivosť, vytrvalosť a školenie určite pomôžu.

4. Nakladanie s ostrými predmetmi (odpadmi)

• Je ostrý odpad zbieraný spolu s infekčným?
• Je takýto systém špecifikovaný súčasnou zmluvou alebo je to len zaužívaný systém?
• Môže byť program opätovného používania nádob na ostrý odpad súčasťou aktuálnej zmluvy alebo vyžadovaný pri zmluve budúcej?
• Kto sa stará o vyprázdňovanie nádob na ostrý odpad? Personál alebo zmluvná firma? Aké sú výhody a nevýhody stanovených zásad bezpečnosti vyplývajúcich zo zmluvy?
• Môžu byť nové zakúpené nádoby na ostrý odpad vyrobené z materiálu s čo najväčším podielom recyklovaného materiálu?

5. Kam putujú odsávacie súpravy (odsávačky)?

• Je s odsávacími súpravami manipulované ako s neinfekčným odpadom spolu s bežným tuhým odpadom?
• Je súčasťou zmluvy povinnosť zbierať odsávacie súpravy spolu s infekčným odpadom alebo je to len zaužívaný systém?

6. Bezpečný a účinný harmonogram zberu odpadu

• Potrebuje súčasný harmonogram a spôsob zberu odpadu úpravu alebo kompletnú zmenu?
• Ak je upratovaním poverená súkromná spoločnosť, sú jej zamestnanci oboznámení so zmenami a novými pravidlami vedúcimi k redukcii odpadu, ktoré by ovplyvňovali personál a prácu?
• Sú nejaké súvisiace otázky, ktoré si vyžadujú diskusiu s personálom?
• Je pri skúmaní zberu a zvozu odpadu braná do úvahy ergonómia pracoviska?

7. Komunikácia je kľúčová

• Sú požadované nariadenia opodstatnené?
• Sú značky a štítky dostupné aj v národnom jazyku okrem univerzálnych symbolov?
• Sú značky, štítky a nádoby pre jednotlivé zložky odpadu farebne označené?
• Je označenie „biohazard“ na určitých kontajneroch viditeľné?

8. Aké školenie v oblasti odpadov urobiť pre všetkých zamestnancov?

• Znalosti pomáhajú v spolupráci zamestnancov.
• Dobrá spolupráca pomôže zrýchliť celý proces a predíde nedorozumeniam.
• Školenia znižujú množstvo odpadov a zvyšujú bezpečnosť
• Menej odpadu a zvýšená bezpečnosť znamenajú ušetrenie prostriedkov
• Školenia a preškoľovanie je stále trvajúci proces v zdravotníckych zariadeniach kvôli nepretržitému kolobehu – personál, pomocníci, študenti, pacienti a verejnosť
• Poverená osoba by mala prechádzať oddelenia a kontrolovať situáciu na každom oddelení a zapájať personál do celého systému tak, aby sa stotožnili s novými opatreniami
• Pýtajte sa, pýtajte sa, pýtajte sa.....a trvajte na otázkach personálu v prípade akýchkoľvek nejasností


9. Prevencia, minimalizácia, znovupoužívanie, recyklácia

• Pokračujte v monitorovaní a vzdelávaní personálu, a znižujte odpad
• Komunikujte s oddelením zásobovania, dodávateľmi, predajcami a vyžadujte menej balené produkty, snažte sa obmedziť obaly na čo najnutnejšie minimum, nepreberajte zásielky spolu so zbytočnými obalmi, používajte znovu použiteľné nádoby namiesto kartónových škatúľ
• Učte sa zo skúseností z iných podobných programov znižovania odpadu
• Kedykoľvek je to možné, zavádzajte znovupoužiteľné materiály, výrobky a nakupujte recyklované produkty
• Začnite triediť lepenku, kancelársky a zmiešaný papier, kovové plechovky a sklenené fľaše. Zaveďte kompostovanie bioodpadu.
• Uzatvorte zmluvy na odber recyklovateľných komodít podľa trhových cien.

10. Ako definovať úspech programu?

• Čím menej infekčného odpadu, tým viac tuhého komunálneho odpadu. Čím menej komunálneho odpadu, tým viac recyklovateľných zložiek. Menej zbytočne nakupovaného materiálu znamená menej celkového odpadu.
Cieľová skupina: obce / firmy | školy
Kľúčové slová: Zdravotnícky odpad
Táto podstránka bola vytvorená: 7. jún 2007 - 12:38, naposledy bola upravená: 4. január 2011 - 0:39.