Odborníci na MŽP SR uznali naše požiadavky v prípade škodlivého zámeru EIA chemickej recyklácie „GREEN PARK ŠTÚROVO“

12.06.2024

V máji 2022 sme sa prihlásili za účastníka konania v procese EIA - pri zámere chemickej recyklácie plastov „GREEN PARK ŠTÚROVO“. Na MŽP SR sme zaslali nesúhlasné stanovisko s realizáciou tejto činnosti, pretože sme ju posúdili ako rizikovú vo vzťahu k životnému prostrediu a zdraviu obyvateľstva. V novembri 2022  MŽP SR vydalo záverečné stanovisko, kde s uvedeným zámerom súhlasilo. Proti tomuto súhlasnému rozhodnutia sme na MŽP SR zaslali rozklad a trvali sme na našich predchádzajúcich pripomienkach. Odborníci v Rozkladovej komisii MŽP SR nakoniec zo 16-tich našich pripomienok posúdili 13 ako odôvodnené a vec navrhli ministrovi vrátiť na nové prejednanie a rozhodnutie. Minister MŽP SR na základe návrhu rozkladovej komisie dňa 30. 04. 2024 záverečné stanovisko zrušil a vec vrátil na nové prejednanie a rozhodnutie. Veríme, že táto škodlivá činnosť sa nebude realizovať.

Viac o zámere.

Kľúčové slová: nebezpečné chemikálie | pyrolýza
Cieľová skupina: verejnosť