Vyjadrenie Priateľov Zeme-SPZ k požiaru v areáli spoločnosti Fecupral

Košice, 08.10.2008

Priatelia Zeme-SPZ v súvislosti s požiarom v areáli spaľovne nebezpečných odpadov Fecupral v Prešove opäť poukazujú na negatíva takýchto prevádzok. Hodnoverných informácií v súvislosti s požiarom v spoločnosti Fecupral je stále nedostatok, preto je ťažké zodpovedne sa vyjadriť k miere škodlivosti požiaru. Možno však uviesť, že takéto požiare, pri ktorých dochádza k tzv. nedokonalému horeniu (nedostatočné okysličovanie, nízke teploty), vytvárajú „optimálne“ podmienky pre zvýšenú tvorbu škodlivých látok. Práve spoločnosť Fecupral presadzuje už takmer rok projekt 21 násobného rozšírenia svojej spaľovne a presviedča verejnosť o jej neškodnosti a bezpečnosti. V skutočnosti však zámer projektu nespĺňal ani zákonné požiadavky a obsahoval a obsahuje rad chýb.

„Ak vedenie Fecupralu nevie zabezpečiť bezpečnosť malej spaľovne, ako môžu občania a povoľujúce úrady dôverovať, že bezpečne zvládne 21 násobne väčšiu spaľovňu ?“ pýta sa Katarína Vrábľová z Priateľov Zeme-SPZ. Časť o skladovaní odpadov pritom nebola dobre spracovaná ani v projektoch 21 násobného rozšírenia spaľovne nebezpečných odpadov spoločnosti Fecupral a odborné organizácie im vyčítali aj nedopracované havarijné plány. .

Priatelia Zeme-SPZ dlhodobo upozorňujú na negatíva spaľovní odpadov a skutočnosť, že ich havárie nie sú vôbec zriedkavé. Príkladom je spaľovňa odpadov v Kokšov Bakši pri Košiciach, v ktorej boli v posledných 4 rokoch 3 požiare. V Českej republike v spaľovni nebezpečných odpadov Ekotermex Vyškov boli zaznamenané dva rozsiahle požiare v apríli a máji 2005, rok pred tým bol v tej istej spaľovni požiar v sklade popolu a popolčeka, v júli 2005 zas požiar v spaľovni NO v Chropyni. Otázkou zostáva, aké druhy odpadov a materiálov horeli pri včerajšom požiari vo Fecuprale, pretože až na základe týchto informácií možno určiť úniky konkrétnych toxických látok do ovzdušia. K meraniam škodlivín, ktoré sa v takých prípadoch realizujú, treba poznamenať, že kvôli technickej a ekonomickej náročnosti sa nemonitorujú najtoxickejšie látky!

Preto chcú Priatelia Zeme-SPZ pomôcť miestnym občanom aj nezávislým monitoringom. Plánujú odobrať vzorky z okolia požiaru a odovzdať ich na analýzu najtoxickejších látok. Už dnes je však potrebné uviesť na pravú mieru niektoré vyhlásenia o tom, že do ovzdušia neunikli žiadne škodlivé látky (napr. vedúci CO Obvodného úradu v Prešove J. Čorba). „Môžeme diskutovať o miere škodlivosti, ktorá závisí od druhov odpadov, ktoré horeli. Avšak tvrdiť, že pri takomto type požiaru neunikli žiadne škodlivé látky, odporuje základom chémie. Médiá priniesli informácie o prítomnosti chemických látok v sklade a vybuchovaní chemikálií, ktoré údajne komplikovalo uhasenie požiaru. Podľa predbežných informácií Krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Prešove horeli chemikálie na báze chlóru.

Ak sa potvrdí informácia o horení týchto látok, možno konštatovať, že došlo k uvoľneniu nebezpečných látok ako chlorovodík a vysoko toxických karcinogénnych látok ako sú dioxíny, či polychlórované bifenyly, ktoré sa dlhodobo nerozkladajú a hromadia sa v živých organizmoch. Toxické vlastnosti týchto látok sa prejavujú už v minimálnych koncentráciách,“ hovorí Katarína Vrábľová.

Takmer rok Priatelia Zeme-SPZ pomáhajú odborne aj právne miestnym občanom brániť sa proti nevhodnému projektu 21 násobného zväčšenia spaľovne nebezpečného odpadu. Zároveň upozorňujú, že lepšie alternatívy spočívajú v prevencii vzniku a recyklácii nebezpečných odpadov a vo využívaní nových nespaľovacích technológií. Viac informáciíLadislav Hegyi, predseda Priateľov Zeme-SPZ, Tel.: 0903 628 503, hegyi@priateliazeme.sk Katarína Vráblová, koordinátorka, Priatelia Zeme-SPZ, Tel.:0908 656 799 vrablova@priateliazeme.sk

Príloha

Havárie súvisiace so spaľovaním nebezpečných odpadov v Českej republike
7. 3. 1997 - explózia a následne požiar v spaľovni nebezpečných odpadov Emseko Zlín, spaľovňa „ľahla popolom“ – dôvodom bola výbušná látka primiešaná neopatrnosťou do zdravotníckych odpadov
2. 11. 2000 - explózia, ktorá čiastočne zničila pec v spaľovni nebezpečných odpadov v Plzni, k explózii došlo v dôsledku pálenia kyseliny chloristej
14. 11. 2001 - v spaľovni Ekotermex Vyškov došlo pri prečerpávaní z cisterny k úniku rozpúšťadiel kanalizáciou do rieky Marchánky
30. 4. 2002 - z auta prevážajúceho sudy s hexachlórbenzénom k spáleniu v spaľovni nebezpečných odpadov v Aliachem – MCHZ Ostrava vytekala táto vysoko nebezpečná látka. Zistili to policajti pri kontrole na diaľnici u Nové Vsi na Mělnicku. Policajt, ktorý sa nadýchal výparov tejto látky, musel byť prevezený do nemocnice
21. 6. 2002 - požiar opotrebovaných olejov, ktoré sa vznietili od vysokozdvižného vozíka v spaľovni ELO HK (v Hradci Králové)
26. 5. 2004 – požiar skladu popola a popolčeka v spaľovni nebezpečných odpadov Ekotermex Vyškov
4.4.2005 – požiar odpadov a kontajnerov s práškovým sodíkom v spaľovni nebezpečných odpadov Ekotermex Vyškov
2.5.2005 – ďalší požiar v spaľovni nebezpečných odpadov Ekotermex Vyškov. Oheň zasiahol hliníkovú skladovaciu halu, v ktorej horeli riedidlá, farby, oleje a zbytky liečiv určených na likvidáciu. Časť nebezpečných látok unikla do Marchanického potoka a hasiči museli postaviť dve norné steny, aby zabránili znečisteniu rieky Hané
15.-16.7.2005 - v spaľovni nebezpečných odpadov v Chropyni došlo k rozsiahlemu požiaru v dôsledku vyšľahnutia ohňa z pece