Spaľovňu nebezpečných odpadov odmietli v Šali aj v Tornali

Košice, 04.07.2005

Výstavbu spaľovní nebezpečného odpadu minulý týždeň odmietli v dvoch slovenských mestách - Šali a Tornali. Priatelia Zeme-SPZ to považujú za signál pre úrady aj priemyselné podniky, aby sa zamerali na čistejšie spôsoby nakladania s nebezpečným odpadom. Poslanci mestského zastupiteľstva v Šali vo štvrtok jednohlasne odmietli výstavbu spaľovne nebezpečných odpadov, ktorú presadzuje VÚC Nitra. Proti projektu sa doteraz postavilo viac ako 5-tisíc občanov, ktorí podpísali petíciu. V miestnom referende sa proti nemu vyjadrila aj drvivá väčšina obyvateľov ďalšej dotknutej obce Trnovec nad Váhom. Občanom, ktorí sa chcú brániť pred zámermi vedúcimi k znečisťovaniu životného prostredia, pomáhajú expertízami Priatelia Zeme-SPZ. Pre Miestny úrad Śaľa vypracovali odborný posudok spaľovne. Upozornili v ňom, že projekt neobsahuje potrebné bezpečnostné opatrenia, ktoré by eliminovali vážne riziká pre občanov a životné prostredie.

Organizácia tiež varovala, že projekt, ktorý pripravila nitrianska firma Niska, obsahuje zámer skládkovať toxický popolček na skládke, ktorá nie je dostatočne zabezpečená proti úniku toxických látok do okolia. "Návrh smeruje proti environmentálne šetrnejšiemu nakladaniu s nebezpečným odpadom. Počíta napríklad so spaľovaním druhov nebezpečných odpadov, pre ktoré existujú lacnejšie a ekologickejšie spôsoby zneškodňovania*. Investičný zámer nebol ani porovnaný s alternatívnymi spôsobmi nakladania s týmto druhom odpadu, napriek tomu, že to vyžaduje zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie," uviedol predseda Priateľov Zeme-SPZ Ladislav Hegyi.

O výstavbu spaľovne nebezpečného odpadu sa dlhšiu dobu usiluje aj VÚC Banská Bystrica. Návrh však už odmietli v Nemeckej, Hliníku nad Hronom a najnovšie aj v Tornali. Spaľovňa, o ktorej výstavbu má záujem Petrochema Dubová, by mala mať kapacitu 25-tisíc ton a očakávané investičné náklady predstavujú 1,5 miliardy, ktoré chce bystrický, podobne ako nitriansky, VÚC získať aj z Kohézneho fondu EÚ. Po odpore, ktorý návrh výstavby vyvolal v marci v Hliníku nad Hronom, mienil banskobystrický kraj presunúť projekt do Tornale.

Na Priateľov Zeme-SPZ sa v júni obrátili niektorí poslanci miestneho zastupiteľstva v Tornali so žiadosťou o zaslanie informácií o dopadoch spaľovne na životné prostredie. "Spaľovanie nebezpečného odpadu nie je prioritou environmentálnej politiky SR ani EÚ. Prvé miesto v zákonom stanovenej hierarchii nakladania s odpadmi patrí minimalizácii vzniku a škodlivosti odpadov. K jeho spaľovaniu by sa malo pristúpiť až vtedy, ako ho nebude možné recyklovať," konštatuje Ladislav Hegyi. Priatelia Zeme považujú stanovisko poslancov a občanov za vážny signál pre oba kraje aj podniky, aby nezvyšovali ekologickú záťaž dotknutých obcí a hľadali skôr čistejšie spôsoby nakladania s týmto druhom odpadu. Viac informáciíLadislav Hegyi, predseda Priateľov Zeme-SPZ, 0903 628 503, hegyi@priateliazeme.sk
Barbora Černušáková, mediálna koordinátorka. Tel: 02/5542 2101, cernusakova@changenet.sk
* Odpadové oleje a väčšiu časť odpadu zo zdravotníckych zariadení možno recyklovať, pre infekčný odpad sú k dispozícii autoklávy a mikrovlnné technológie. Nebezpečný odpad s obsahom vysokotoxických látok je možné zneškodňovať pomocou využitia nových technológií ako napríklad: chemická redukcia v plynnej fáze, elektrochemická oxidácia, katalytická hydrogenácia či pyrolýza taveného kovu.