Priatelia Zeme vyhlasujú súťaž!

Košice, 17.09.2009

Prostredníctvom nej budú môcť obce i školy získať potrebnú medializáciu a prestíž, nemalou odmenou bude aj možnosť bezplatného odborného poradenstva v oblasti odpadového hospodárstva pre obce a zážitkovo-interaktívnej ekovýchovy pre školy.

Hlavným cieľom súťaže je však vyzdvihnutie a zviditeľnenie pracovných výsledkov ľudí, ktorí venujú svoj čas zhodnocovaniu odpadov. Ako uvádzajú Priatelia Zeme-SPZ aj na svojej webovej stránke: ,,Uvedomujeme si náročnosť práce v odpadovom hospodárstve a vážime si ľudí, ktorí jej venujú dostatok energie a času.“ Zámerom je i potreba poukázať na problémy s odpadmi, ktoré sa už snaží riešiť viacero samospráv aj pozitívnou cestou. Pod dobrými odpadovými riešeniami sa pritom nemusia rozumieť veľkokapacitné spaľovne, ako ich môžu chápať viacerí jednotlivci či subjekty. Ide o konštruktívne riešenia, pri ktorých slová ,,dopad“ a ,,odpad“ nebalansujú na tenkom ľade a svojím technologickým postupom nevytvárajú riziká ani príležitosti pre znečistenia iného typu.

Súťaž pod názvom ,,3Z“ (znižuj, znovupoužívaj a zrecykluj) teda o sebe dáva vedieť prostredníctvom prvého ročníka. Deje sa tak vďaka projektu ,,Viac recyklácie, menej znečistenia“, ktorý je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho spoločenstva. Projekt však podporil aj Nórsky finančný mechanizmus a štátny rozpočet Slovenskej republiky.

Do súťaže sa môžu prihlásiť obce i školy, pričom hodnotiť sa bude čo najväčší prínos v znižovaní odpadov. U obcí a samospráv sa preto budú zhodnocovať výsledky trojročného nakladania s odpadom, u škôl sa okrem spomínaného bude klásť dôraz aj na enviromentálnu výchovu, prostredníctvom ktorej škola vedie svojich žiakov k chápaniu ekologických problémov súčasnosti aj budúcnosti.

Súťaž ,,3Z“ však neposkytuje priestor len pre údaje a čísla, ktoré budú hovoriť o výsledkoch účastníkov. Priestor bude ponúknutý aj kreativite a možným alternatívam, ako pozitívne zefektívniť systém separácie a nakladania s odpadmi. Každá samospráva a škola má vlastné skúsenosti a výsledky. Porovnajme a odovzdajme si ich navzájom.
Odmenou budú aj symbolické remeselné výrobky, ktoré pripomenú, že najväčšou hodnotou akú človek má, je plnohodnotný zdravý život v čo najmenej, človekom, zaťaženej prírode.

Prejsť na stránku o súťaži

Viac informácií

Martin Valentovič, predseda, Priatelia Zeme–SPZ, 0903 279 817 valentovic@priateliazeme.sk

Kľúčové slová: školská súťaž