Priatelia Zeme upozorňujú na zmenu legislatívy EÚ v nakladaní s odpadom

Košice, 19.06.2008

Environmentálne mimovládne organizácie sú hlboko sklamané z hlasovania Európskeho Parlamentu (EP) zo dňa 17. júna 2008, ktorým bola schválená novela Rámcovej smernice o odpadoch. Politika EÚ v nakladaní s odpadom sa tak stáva neudržateľnou pre budúcnosť a neodráža ani nutnosť reagovať na klimatické hrozby. Parlament akceptoval navrhovanú zmenu, ktorá stanovuje neprimerané ciele pre recykláciu a žiadne ciele pre prevenciu vzniku odpadov. Viacero členov EP sa síce pokúsilo o návrat k pôvodným, dôraznejším cieľom, ale ich snaha bola zmarená. Teraz sa sú na rade členské štáty, aby ratifikovali dohodu, ktorá nadobudne právnu účinnosť koncom roka 2008. Ciele stanovené EÚ budú udávať smerovanie členských štátov a spôsoby nakladania s odpadom. Nathalie Cliquot, komisárka pre odpadovú politiku z Európskej environmentálnej agentúry (EEB) hovorí: „Každý chápe, že vzrastajúce množstvo odpadu a udržateľný rozvoj nejdú do hromady. Tlak národných vlád vedie k odďaľovaniu diskusie o spoločných cieľoch prevencie do roku 2014, no napriek tomu teraz musia implementovať záväzné národné programy na prevenciu vzniku odpadov v rámci svojich štátov. Európska Komisia (EK) má tak pred sebou náročnú úlohu zabezpečiť, aby to uskutočnili rýchlo.“ Dr. Michael Warhurst z európskych Priateľov Zeme ju dopĺňa: „Hlasovanie prinieslo EÚ jej prvé, všeobecne platné ciele pre recykláciu. Okrem toho, že sú príliš nízke na adresné a bezodkladné riešenie klimatických hrozieb, vylučujú aj viacero významných tendencií nakladania s odpadom a prinášajú i ťažkosti s ich vymožiteľnosťou. EK teraz musí tvrdo pracovať na zhromažďovaní potrebných informácií tak, aby keď bude v roku 2014 revidovať recyklačné ciele, boli tieto vytvorené ešte silnejšie a zohľadňujúce najlepšiu prax z Európy.“ Poslanci EP tiež súhlasili s návrhom preklasifikovať niektoré spaľovne zo zariadení zneškodňujúcich odpady na zariadenia zhodnocujúce odpady, pričom toto rozhodnutie úplne ignoruje dôkazy, ako deštruktívne prispievajú spaľovne ku klimatickým zmenám. „Toto rozhodnutie bude znamenať viac spaľovaného odpadu. Uprednostnenie spaľovania odpadov pred snahou o maximálnu recykláciu a minimalizáciu produkcie odpadov je výrazným krokom späť od cieľov EÚ, ktoré hovoria o trvalo udržateľnom rozvoji,“ hovorí Mgr. Katarína Vrábľová z Priateľov Zeme-SPZ. Spaľovne sú nepružné a drahé a môžu obmedziť mieru recyklácie, ako to odráža aj dánsky protest proti záväzku 50% miery recyklácie odpadu z domácností z dôvodu veľkého množstva spaľovní. Na to, aby EÚ dosiahla úspech – vyššie ciele recyklácie, nesmú členské štáty v budúcnosti poskytovať príliš veľký priestor takým technológiám spracovania odpadu, ako sú napríklad spaľovne. Dr. Michael Warhurst z európskych Priateľov Zeme konštatuje: „Vlády EÚ by mali plánovať zvyšovanie cieľov pre recykláciu a prevenciu, nie drahé spaľovne, plné odpadu.“ EEB a Priatelia Zeme sú veľmi znepokojení aj tým, že členovia EP podporili definíciu OBY – produktov, čo umožní mnohým materiálom, v súčasnosti klasifikovaným ako odpad, dostať sa spod bezpečnostnej kontroly. Nathalie Cliquot z EEB vysvetľuje: „Hrozí možnosť, že sa potenciálne rizikové materiály dostanú spod kontroly, štandardnej pre odpady. Naviac sa otvorila cesta ich vyvážaniu do rozvojového sveta, čo je podľa nás vážna chyba. EK sa predsa musí usilovať o zabezpečenie prísnej kontroly.“ Mgr.Katarína Vrábľová ju dopĺňa: „Preklasifikovanie spaľovní vytvorilo legálnu cestu aj pre dovoz odpadov zo zahraničia do chudobnejších členských štátov EÚ. Je reálne, že onedlho i Slovensko môže mať len veľmi obmedzené možnosti pre zabránenie dovozu odpadov, vrátane nebezpečných, na svoje územie.“ Viac informáciíMgr.Katarína Vrábľová, koordinátorka, Priatelia Zeme - SPZ, Tel.:0908 656 799, vrablova@priateliazeme.sk
Kľúčové slová: spaľovanie odpadu | Spaľovne