Priatelia Zeme upozorňujú na nezákonnosť domáceho spaľovania „zeleného“ odpadu

Košice, 04.09.2008

Spaľovanie lístia, konárov, zvyškov rastlín po zbere úrody a ostatného odpadu zo záhrad a domácnosti, je zakázané. Napriek tomu dochádza k neustálemu porušovaniu viacerých zákonov.

Osobitne v tomto období, kedy sa zbiera úroda, ľudia hromadne pália odpad zo záhrad, trávu, konáre či vňate. Nad dedinami, ale aj mimo nich, sa vznášajú mračná bieleho zapáchajúceho a škodlivého dymu. Dochádza tak k porušovaniu Občianskeho zákonníka, podľa ktorého nikto nesmie nad mieru prípustnú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami a podobne. Spaľovanie odpadu predstavuje aj porušovanie zákona o odpadoch, v zmysle ktorého je zakázané zneškodňovať (spaľovať, skládkovať) odpad inde ako v zariadeniach na to určených, teda v spaľovniach alebo na skládkach odpadov.“

Navyše od 1. januára 2006 platí aj zákaz zneškodňovať odpad zo záhrad, parkov, cintorínov či verejnej zelene. Tento odpad sa teda nesmie ani spaľovať ani ukladať na skládky odpadov. Zákon o ochrane pred požiarmi zas hovorí, že sa nesmie zakladať oheň tam, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu a že sa nesmú vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,“ vysvetľuje Branislav Moňok, koordinátor kampane Priateľov Zeme-SPZ.

Pri spaľovaní odpadov na záhradách sa uvoľňujú toxické látky, ako napr. oxid uhoľnatý, dráždivý čpavok, uhľovodíky, dechtové látky a mnohé ďalšie zdraviu škodlivé látky. „Pri spaľovaní odpadov doma sa uvoľňujú škodlivé látky v ešte vyšších koncentráciách, než je to v mnohých priemyselných závodoch. Dôvodom je horenie za nízkych teplôt a nedostatočného okysličovania,“ hovorí Katarína Vrábľová, koordinátorka toxickej kampane Priateľov Zeme-SPZ.

Spálením organického odpadu teda doslova vypúšťame do vzduchu organické hnojivo a meníme ho na škodlivé plyny. Priatelia Zeme-SPZ preto apelujú na obce, aby vo výraznejšej miere dohliadali na dodržiavanie zákonov a upozorňovali občanov, že ich konanie je protiprávne. Rovnako polícia by mala kontrolovať a napomínať občanov, resp. ukladať pokuty v prípade opakovaného spaľovania bioodpadu. Zákony umožňujú „zelený“ odpad len zhodnocovať. Jedným z možných a najjednoduchším riešením je jeho kompostovanie. Lístie, trávu a drevnú hmotu môžeme spoločne s bioodpadom z kuchyne (zvyšky z jedál, odpad z čistenia ovocia a zeleniny) použiť na výrobu kompostu. Viaceré obce navyše od občanov tento odpad zbierajú, alebo im ho umožňujú nosiť na obecné kompostoviská.

Podrobný návod ako kompostovať či už v domácnostiach alebo obciach, ako aj ďalšie informácie o kompostovaní, nájdete na: http://www.priateliazeme.sk/spz/?q=sk/informacie/biologicky-odpad

Ku kompostovaniu nás nepriamo zaväzuje aj Európska smernica 1999/31/EC o skládkach odpadu, ktorá stanovila všetkým členským štátom Európskej únie povinnosť postupne znižovať množstvo skládkovaného komunálneho bioodpadu. „Do roku 2010 musíme znížiť množstvo bioodpadu ukladaného na skládkach o 25% oproti roku 1995, do roku 2013 o 50% a do roku 2020 až o 65%,“ uzatvára Branislav Moňok.

Viac informácií

Mgr.Katarína Vrábľová, koordinátorka, Priatelia Zeme-SPZ, Tel.:0908 656 799, vrablova@priateliazeme.sk Branislav Moňok, koordinátor, Priatelia Zeme-SPZ, Tel.: 0904 124 726, monok@priateliazeme.sk