Priatelia Zeme-SPZ pomáhajú obciam s triedeným zberom a využívaním bioodpadov

Košice, 03.08.2005

Na Slovensku nebude od 1. januára 2006 možné skládkovať a spaľovať bioodpad zo záhrad, parkov, cintorínov a z ďalšej zelene, tzv. zelený bioodpad. Pre obce to znamená povinnosť zabezpečiť jeho zhodnotenie, ak je súčasťou komunálnych odpadov. Ide o prvý krok smerom k naplneniu legislatívy EÚ, ktorá členským štátom ukladá povinnosť znižovať podiel biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov (BRKO). Slovensko na základe smernice EÚ o skládkach odpadov musí do roku 2010 znížiť množstvo BRKO o 25% oproti stavu z roku 1995, do roku 2013 o 50% a do roku 2020 až o 65%. "Keďže triedenie a zhodnocovanie zeleného bioodpadu je najjednoduchšie a najlacnejšie, je ideálne začať znižovanie práve pri ňom," uviedol predseda Priateľov Zeme-SPZ Ladislav Hegyi.

Organizácia oceňuje, že nová legislatívna úprava obmedzí zmiešavanie bioodpadov s inými druhmi komunálneho odpadu. "Zmiešavanie na skládkach vedie k tvorbe nebezpečných plynov, výluhov zo skládok. Pri spaľovaní môžu prispievať k tvorbe toxických dioxínov," upozorňuje Branislav Moňok z Priateľov Zeme-SPZ. Zákaz skládkovania a spaľovania bioodpadu je výhodný aj pre hospodárstvo obcí. "Dubnica nad Váhom zhodnocuje zelený bioodpad od jari 2004. Len v prvom polroku 2005 sme vďaka tomu znížili množstvo odpadov o 642,7 ton a ušetrili tak 590-tisíc SK na odvoze a skládkovaní," uviedol poslanec Mestského zastupiteľstva v Dubnici Marek Kurinec.

V snahe pomôcť obciam ich Priatelia Zeme-SPZ od prijatia novely zákona o odpadoch v marci 2004 informovali o možnostiach jednoduchého a lacného spôsobu zhodnotenia zeleného bioodpadu na 42 seminároch a vyše 300 vzdelávacích akciách pre širšiu verejnosť. Mnohým obciam pomohli vybudovať kompostoviská a vyrobili a rozdistribuovali 100 domácich kompostovacích zásobníkov. Kompostoviská vybudovalo vďaka Priateľom Zeme-SPZ takmer 30 škôl a až 67 zaviedlo triedený zber.

Počas augusta organizácia obciam bezplatne rozdistribuuje informačný balík. Obsahuje publikáciu Koncepcia smerovania k nulovému odpadu a multimediálne CD s informáciami o jednoduchých a lacných spôsoboch nakladania so zeleným bioodpadom, ktorý od budúceho roka nebude možné zneškodňovať.

Obce získajú všetky potrebné informácie o znižovaní a triedení odpadov

Materiál Priateľov Zeme-SPZ je výsledkom niekoľkoročnej práce. Mimovládna organizácia prostredníctvom neho poskytuje obciam množstvo praktických informácií. Multimediálne CD neobsahuje len informácie o zhodnocovaní zelených bioodpadov, ale aj komplexné informácie o znižovaní vzniku a triedenom zbere. Samosprávy získajú návod na rozvoj ekonomicky efektívneho triedeného zberu pre recykláciu, kompostovanie. CD je zdrojom množstva informácií vrátane kontaktov na firmy vyrábajúce technické zariadenia pre jeho spracovanie, zoznam odberateľov vytriedených surovín, či návody na vybudovanie lacných obecných kompostovísk. Pre obce je tak k dispozícii príručka s množstvom konkrétnych rád a informácií aj počítačové programy pre kompostovanie, filmy a fotografie.

"Od leta 2005 už žiadne mesto, obec na Slovensku nebude môcť povedať, že jej pre znižovanie a triedenie odpadov chýbali informácie. CD, ktoré im distribuujeme, obsahuje všetky potrebné údaje pre zavedenie a rozvíjanie predchádzania vzniku odpadov a triedeného zberu pre recykláciu, kompostovanie," poznamenal Ladislav Hegyi.

Príloha:

1. Text zákazu zneškodňovania zeleného bioodpadu v novele zákona o odpadoch:
Čl. I (bod 43. § 18 ods. 3 písm. n) a Čl. VI. zákona č. 24/2004 Z.z, ktorým sa mení a dopĺňa Zákon o odpadoch:
(3) Zakazuje sa
n) zneškodňovať biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov vrátane odpadu z cintorínov a z ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení, ak sú súčasťou komunálneho odpadu,
Účinnosť nadobudne 1.1. 2006.

2. Text Vyhlášky MŽP SR, ktorým Slovenská republika prevzala povinnosti Smernice EÚ 1999/31/ES, o znižovaní biologicky rozložiteľných odpadov na skládkach:
§ 5 ods. 1 písm. d) Vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch:
- Do r. 2010 znížiť množstvo skládkovaných biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov (BRKO) na 75% (o 25% pozn. SPZ) z celkového množstva (hmotnosti) BRKO vzniknutých v roku 1995.
- Do r. 2013 znížiť množstvo skládkovaných biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov (BRKO) na 50% (o 50%) z celkového množstva (hmotnosti) BRKO vzniknutých v roku 1995.
- Do r. 2020 znížiť množstvo skládkovaných biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov (BRKO) na 35% (o 65%) z celkového množstva (hmotnosti) BRKO vzniknutých v roku 1995.