Priatelia Zeme-SPZ opäť pomôžu obciam zlepšiť nakladanie s odpadmi

Košice, 07.12.2005

V súvislosti s novými zákonnými povinnosťami a trendmi v oblasti odpadového hospodárstva organizujú Priatelia Zeme-SPZ v decembri odborné semináre. Ich cieľom je pomôcť samosprávam zorientovať sa v ich právach a povinnostiach a poskytnúť im praktické informácie. "Vzhľadom na nové legislatívne požiadavky, ktorých cieľom je ochrana životného prostredia, ale aj vzhľadom na narastajúce poplatky za zneškodňovanie odpadov, mnohé obce uvažujú o zmenách v doterajších systémoch nakladania s odpadmi. V súčasnosti už existujú nové technológie zberu a spracovania odpadov. Samosprávam však často chýbajú praktické informácie, ako realizovať pozitívne zmeny v ich odpadovom hospodárstve. Naším cieľom je oboznámiť ich s progresívnejšími spôsobmi nakladania s odpadom a poskytnúť im návod, ako ich zaviesť v praxi," uvádza Radoslav Plánička z Priateľov Zeme-SPZ.
Organizátori sa budú snažiť odpovedať na otázky, ako zavádzať systémy, ktoré budú ekonomicky prijateľné, environmentálne šetrné, budú spĺňať platnú legislatívu, napĺňať potreby obce a budú aj akceptované pôvodcami odpadu. Semináre sa uskutočnia v Nitre (Agroinštitút, 12.12.), Banskej Bystrici (Krajský úrad, 13.12.) a Prešove (Metodicko-pedagogické centrum, 14.12.).
"Budeme informovať o legislatíve, o systémoch oddeleného zberu tuhého komunálneho odpadu, o možnostiach zriaďovania zberných dvorov, kompostovania bioodpadov, ale aj o novom systéme zberu elektronického odpadu, realizácií informačných kampaní a spravodlivých poplatkoch za odpady," dodáva Plánička. Tieto informácie pomôžu samosprávam realizovať projekty smerujúce k šetrnejšiemu nakladaniu s odpadmi, ktoré bude chrániť prírodné zdroje.

Priatelia Zeme-SPZ organizujú semináre o odpadoch od roku 1998. V auguste tohto roku vydali multimediálne CD s komplexnými informáciami o znižovaní vzniku odpadu a triedenom zbere, ktoré poskytli zástupcom samosprávy aj štátnej správy. Ide o súčasť dlhoročnej práce, ktorej cieľom je dosiahnuť zmenu odpadového hospodárstva na úrovni miest a obcí.

Záštitu nad seminármi prevzal minister životného prostredia SR László Miklós a ich realizáciu finančne podporilo Veľvyslanectvo holandského kráľovstva. Viac informáciíRadoslav Plánička, projektový koordinátor, Tel: 0903 669 886, planicka@priateliazeme.sk
Barbora Černušáková, mediálna koordinátorka. Tel: 02/524 421 04, cernusakova@changenet.sk
Kľúčové slová: Biologický odpad | Kompostovanie