Priatelia Zeme-CEPA zapájajú aktivistov na Poľane

Ponická Huta, 17.08.2009

Priatelia Zeme-CEPA začiatkom leta zahájili projekt „Zhodnocovanie biologických komunálnych odpadov na Poľane“. Podporia ním nielen systémový prístup k hospodáreniu s biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi v obciach a domácnostiach, ale zároveň povzbudia občianske iniciatívy v regióne. Do projektu chcú v 4 mikroregiónoch okolo Poľany zapojiť aktívnych mladých ľudí, ktorým nie je ľahostajné v akom prostredí žijú. Priatelia Zeme-CEPA plánujú zapojiť 20 komunikatívnych a aktívnych dobrovoľníkov, ktorí budú spolupracovať pri získavaní údajov o nakladaní s kompostovateľným odpadom v domácnostiach štyroch mikroregiónov. Po dôkladnom zaškolení budú aktivisti zbierať informácie prostredníctvom dotazníka a v osobných rozhovoroch s obyvateľmi. V ďalšej fáze projektu sa predpokladá ich spolupráca na budovaní vzorových obecných i domácich kompostovísk. „Stále hľadáme nových ľudí, ktorí majú chuť prispieť svojou aktivitou ku zmysluplnému rozvoju svojej obce a regiónu. Odmenou im bude skúsenosť s dobrovoľníckou prácou a zberom údajov, stanú sa „odborníkmi“ v téme kompostovania a výstavby kompostovísk, čo môžu v budúcnosti využiť v študijnom a pracovnom živote. Za prácu im ponúkame aj finančné ohodnotenie a preplatenie cestovného,“ hovorí Peter Coch, ktorý na projekte spolupracuje. Priatelia Zeme-CEPA vyberú v každom mikroregióne jednu obec, v ktorej vybudujú a vybavia vzorové obecné kompostovisko a vyškolia obslužný personál. V týchto obciach postavia aj 10 domácich kompostovísk, ktoré odovzdajú najaktívnejším majiteľom rodinných domov a záhrad. Okrem toho spropagujú myšlienku hospodárneho nakladania s biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi medzi verejnosťou a na školách. V napĺňaní týchto zámeroch by im mali pomáhať mladí ľudia z regiónov pod Poľanou. „Veríme, že vďaka spolupráci s aktívnymi občanmi vzniknú v regiónoch nové občianske iniciatívy, ktoré sa budú podieľať sa spolu s nami a samosprávami na rozvoji regiónov aj po skončení projektu“, dodáva Peter Coch. Viac informáciíPeter Coch, Ponická Huta 65, 976 33 Poniky, 0911 644 899, 048 419 37 18, coch@priateliazeme.sk
Priatelia Zeme-CEPA zapájajú aktivistov na PoľanePriatelia Zeme-CEPA zapájajú aktivistov na Poľane
Kľúčové slová: Biologický odpad