Prešovčania odmietajú rozšírenie spaľovne nebezpečných odpadov

Košice, 29.05.2008

Už 4 500 občanov podpísalo petíciu proti 21 násobnému zväčšeniu spaľovne nebezpečných odpadov, ktoré chce zrealizovať súkromná spoločnosť Fecupral v Prešove. Priatelia Zeme-SPZ pred mesiacom informovali o spustení petičnej akcie proti enormnému rozšíreniu spaľovne nebezpečných odpadov v Prešove. Tento projekt má rad závažných negatív a odborných nedostatkov, na ktoré poukázali v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie. Medzi najvážnejšie z nich patrí absencia zvozovej štúdie, ktorá by zdôvodňovala potrebu takej veľkej spaľovne nebezpečných odpadov, obzvlášť v kraji, kde sa ich vyprodukuje najmenej. Projekt sa taktiež dostatočne nevenuje posúdeniu havarijných rizík, hodnoteniu vplyvov spaľovne na zdravie obyvateľstva a neuvádza ani predpokladané emisie do ovzdušia. Emisie do odpadových vôd boli v predložených dokumentoch už teraz vyššie, než požadoval správca vodného toku. Priatelia Zeme-SPZ, spolu s miestnymi občianskymi združeniami a dobrovoľníkmi v Prešove počas niekoľkých týždňov vyzbierali viac než 4 500 podpisov a petičná akcia stále pokračuje. Prvý júnový týždeň, v rámci Dní mesta Prešov, ju budú môcť podpísať aj ďalší občania. „Petíciou chceme Ministerstvu životného prostredia ukázať, že Prešovčania odmietajú najväčšiu spaľovňu nebezpečných odpadov priamo vo svojom meste, dokonca len 300 metrov od najbližších obytných zón. Už dnes je petícia k dispozícii v rôznych obchodoch a počas Dní mesta ju nájdu aj v informačnom stánku Priateľov Zeme-SPZ v centre mesta, na Mestskom úrade v Prešove či v knižnici. Okrem toho je možné ju stiahnuť aj z našej web stránky www.priateliazeme.sk/spz ,“ hovorí Mgr.Katarína Vrábľová z Priateľov Zeme-SPZ. Tlak občanov na prehodnotenie projektu rozšírenia spaľovne nebezpečných odpadov je v týchto dňoch ešte dôležitejší. Navrhovateľ predloženého projektu sa totiž doteraz nevysporiadal s odbornými pripomienkami Priateľov Zeme-SPZ ani s námietkami mesta Prešov. Dodatky k Správe o hodnotení činnosti, ktoré ministerstvu predložil, nepriniesli žiadne nové podstatné informácie, nezodpovedali otázky ani nepodali vysvetlenie pripomienok. Za takýchto okolností je namieste, aby bol celý projekt vrátený na zásadné prepracovanie alebo úplne zamietnutý. Projekt rozšírenia spaľovne v Prešove má viac negatív a nedostatkov, ako podobný projekt spaľovne v Šali, ktorý Ministerstvo životného prostredia SR v roku 2006 neodporučilo v Záverečnom stanovisku posudzovania vplyvov. „Znovu apelujeme na ministerstvo, aby pre závažné negatíva a absenciu základných informácií, bez ktorých nie je možné odborne posúdiť celý proces, vydalo negatívne stanovisko, tak ako v prípade spaľovne v Šali“, uzatvára Katarína Vrábľová. Viac informáciíKatarína Vrábľová, koordinátorka, Priatelia Zeme-SPZ, Tel.:0908 656 799 vrablova@priateliazeme.sk