Prešľap na ministerstve je otázkou ekológie i morálky

Košice, 24.11.2009

Ministerstvo životného prostredia označuje projekt spaľovania odpadov za environmentálny skôr, ako stihlo ukončiť posudzovanie jeho vplyvu na životné prostredie. V liste ktorý ministerstvo adresovalo obci Hencovce tento nechcený zámer pochválilo a vzápätí obci navrhlo prehodnotenie svojho zamietavého stanoviska.

Zámer spoločnosti Bukocel a.s., nazvaný ,,Zmena palivovej základne“, je pritom stále v procese posudzovania. Projekt, v ktorom sa jedná o zmenu paliva z koksu a uhlia na drevenú štiepku a ostatný a nebezpečný odpad je zatiaľ v rukách odboru ministerstva - EIA (Environmental Impact Assessment), ktorý v rámci povinného legislatívneho procesu posudzuje jeho budúci vplyv na životné prostredie.

Bývalý riaditeľ príslušnej sekcie životného prostredia, Pavol Tehlár, však už v liste pre obec, zaslaný koncom augusta 2009, hodnotí plán veľmi pozitívne: ,,Zámer je veľmi dobre pripravený a obsahuje a spĺňa všetky atribúty environmentálneho projektu.“ Domnieva sa tiež, že plán zhodnocovať rôzne typy odpadov spaľovaním je významným prínosom aj z dôvodu, že do júla 2009 ukončilo v SR svoju činnosť takmer 50 skládok komunálneho odpadu. Na základe stručných hodnotení tak Tehlár dopredu odporučil projekt spaľovne, pričom dotknutú obec vyzval k prehodnoteniu svojho doterajšieho stanoviska, ako to už pred ňou urobili obce Kučín či Nižný Hrabovec.

Na zámer spoločnosti Bukocel však upozorňujú ekológovia. Aj napriek tomu že bol predčasne pochválený Ministerstvom životného prostredia, Martin Valentovič z Priateľov Zeme – SPZ upozorňuje: ,,Zámer neobsahuje ani základné údaje potrebné na zodpovedné posúdenie
prevádzky spaľujúcej odpady." Nesúhlasí tak s vyjadrením bývalého úradníka ministerstva, ktorý v liste adresovanom obci hovorí o ,,podrobne vyjasnených podmienkach“, ktoré však ešte stále vyjasnené nie sú.

,,Každý podobný projekt sa tvári ako super-environmentálny a prínosný", tvrdí Valentovič. Priatelia Zeme - SPZ zastávajú názor, že k otázkam spaľovania odpadov treba pristupovať opatrne. ,,Vypracované zámery často obsahujú závažné nedostatky, ktoré treba najprv odstrániť alebo doplniť a následne aj zodpovedne posúdiť z hľadiska ich vplyvu na životné prostredie, ale aj zdravie ľudí. Existuje totiž množstvo štúdií ukazujúcich na negatívny vplyv spaľovania odpadov práve na ľudské zdravie. Preto považujem za vysoko neetické, aby sa ministerstvo vyjadrovalo pochvalne o zámere skôr, než je hodnotenie vplyvu zámeru na životné prostredie v rámci procesu EIA ukončené", doplnil Valentovič.

Sledovanie problematických projektov na zhodnocovanie odpadov je možné vďaka projektu ,,Viac recyklácie, menej znečistenia“, ktorý je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho spoločenstva, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Viac informácií

Martin Valentovič, predseda organizácie, 0903 279 817, valentovic@priateliazeme.sk

PrílohaVeľkosť
Tlačová správa na stiahnutie48.5 KB
Kľúčové slová: spaľovanie odpadu | Spaľovne