Prečo Kosit tají pred občanmi informácie?

Košice, 25.01.2005

Kosit a.s.* piaty mesiac odmieta poskytnúť informácie o ekonomických a ekologických dopadoch rekonštrukcie spaľovne komunálneho odpadu (TKO) pri Košiciach občianskym združeniam. Okrem nekorektného prejavu voči občanom, ktorí svojimi poplatkami za odpad financujú jej činnosť, tak porušuje Zákon č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Ten stanovuje spoločnostiam nakladajúcim s majetkom mesta, povinnosť poskytnúť všetky informácie, ktoré nie sú predmetom štátneho alebo obchodného tajomstva.

Priatelia Zeme od stretnutia s gen. riaditeľom Kosit-u v septembri 2004, na ktorom im sľúbil poskytnutie týchto informácií, žiadali 4 krát. Neskôr už na základe Zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Piaty krát už boli nútení zaslať podnet príslušnému štátnemu úradu – Obvodnému úradu Košice - na priestupkové konanie za porušovanie tohoto zákona. Priatelia Zeme žiadajú uloženie pokuty (vo výške hornej hranice 50 000,- Sk) a zákaz činnosti generálneho riaditeľa spoločnosti Kosit a.s. G.G. Giuntu na dva roky, pretože v plnej miere zodpovedá za nerešpektovanie týchto povinností.

Priatelia Zeme kladú otázku, prečo tieto informácie odmieta poskytnúť. Čo sú to za informácie, že stoja Kosit-u za porušovanie zákona ? Dlhodobo upozorňujú na medzinárodné skúsenosti a odborné štúdie preukazujúce  negatívne ekonomické a ekologické dopady investícií do spaľovní komunálnych odpadov.

Kosit a.s. v súčasnosti investuje do rekonštrukcie spaľovne TKO pri Košiciach značné prostriedky bez toho, aby uskutočnil ekonomickú analýzu porovnávajúcu tento zámer s inými systémami nakladania s komunálnym odpadom. Napríklad väčším zameraním sa na recykláciu, bez spaľovne TKO. Takúto ekonomickú analýzu nerealizovalo ani mesto Košice. Mnohé skúsenosti, ale aj ekonomické štúdie napríklad z Českej rep. preukázali, že ekonomicky najhorším variantom je práve model aplikovaný v súčasnosti v Košiciach. Model kde prevažuje spaľovanie TKO v spaľovni a miera triedeného zberu je nižšia. To je nepríjemný signál pre občanov Košíc, keďže všetky náklady na odpadové hospodárstvo – vrátane rekonštrukcie spaľovne – nakoniec zaplatia v poplatkoch za komunálny odpad.

Investovanie väčšiny prostriedkov do spaľovne TKO namiesto recyklácie je negatívne aj z hľadiska životného prostredia. Podľa legislatívy SR a EÚ má prevencia a recyklácia prednosť pre spaľovaním. Kosit a.s. a mesto Košice im však venujú nepomerne menej investícií. Smutným výsledkom je nízka miera triedeného zberu pre recykláciu v Košiciach – len 3,7% (materiálové zhodnocovanie celkovo - 11%). Väčšina komunálneho odpadu – 67,4% sa v Košiciach iba spaľuje, 17,9% skládkuje. Spolu sa zneškodňuje až 85,3% komunálneho odpadu. Viac informáciíLadislav Hegyi,
predseda organizácie
* Kosit a.s. je akciová spoločnosť pre odpadové hospodárstvo, v ktorej má 51% podiel talianske konzorcium firiem Four Italy (s účasťou miest Verona, Ferrara, Modena a Benátky), 34% podiel mesto Košice a 15% firma Hooch. V Košiciach vlastní a prevádzkuje spaľovňu odpadov a zabezpečuje činnosti spojené s odpadovým hospodárstvom.

Chronológia odmietania poskytovania informácií SPZ zo strany Kosit a.s.

Zástupca Spoločnosti priateľov Zeme sa stretol s riaditeľom Kosit-u 20. 9. 2004. Účelom stretnutia boli otázky Priateľov Zeme okrem iného o
- nákladoch na plánovanú a prebiehajúcu rekonštrukciu spaľovne TKO a ich porovnanie s nákladmi na triedený zber pre recykláciu,
- plánovanej technológii pre zachytávanie škodlivých emisií,
- uvoľňovaných škodlivých emisiách z košickej spaľovne, vrátane dioxínov...

Pýtali sa aj na to, či KOSIT alebo mesto Košice alebo iný subjekt zrealizoval ekonomicko- environmentálnu štúdiu, ktorá by preukázala výhodnosť súčasného smerovania - teda rekonštrukcie  spaľovne TKO s nízkou mierou triedeného zberu.

Generálny riaditeľ Kosit-u G. Giunta neodpovedal na takmer žiadnu z nich s odôvodnením, že ide o technické a ekonomické otázky, na ktoré nevie odpovedať. Prisľúbil však skoré sprostredkovanie dialógu s ich odborníkmi ktorí tieto informácie poskytnú. Požiadal zástupcu Priateľov Zeme o písomné zaslanie týchto otázok.

Dňa 1.10.2004 požiadala občianska organizácia Spoločnosť priateľov Zeme riaditeľa spoločnosti Kosit o vyššie uvedené informácie.
Spoločnosť Kosit neodpovedala.

Preto Priatelia Zeme znovu požiadali Kosit dňa 28.10. 2004 o tie isté informácie, avšak už na základe Zákona č. 211 / 2000 o slobodnom prístupe k informáciám. Podľa neho je Kosit a.s. povinná tieto informácie poskytnúť do 10 dní.
Kosit znovu neodpovedal.

Priatelia Zeme preto zaslali 22. 11. 2004 list s upozornením, že Kosit porušuje zákon o slobodnom prístupe k informáciám a o sankciách, ktoré z toho vyplývajú. Opätovne požiadali o vyššie uvedené informácie, už 4 krát.

23. 11. 2004 riaditeľ Kosit-u G. Giunta listom opätovne odmietol poskytnúť akúkoľvek so žiadaných informácií. Tvrdil, že je súkromnou právnickou osobou, ktorá nespadá pod zákon o slobodnom prístupe k informáciám. O dobrovoľnom poskytnutí informácií, alebo „dialógu s odborníkmi Kosit a.s.  sa ani nezmienil...

Spoločnosť priateľov Zeme si vyžiadala od Magistrátu mesta Košice zmluvu medzi mestom a talianskym investorom, z ktorej vyplýva, že Kosit a.s. nakladá s verejnými financiami a preto JE povinnou osobou podľa Zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Ako taká MUSÍ poskytovať občanom všetky informácie týkajúce sa životného prostredia, na požiadanie. Priatelia Zeme preto zaslali podnet príslušnému štátnemu úradu na porušovanie Zákona o slobodnom prístupe k informáciám spoločnosťou Kosit v tejto veci so žiadosťou o nápravu, pokutu pre riaditeľa Kosit-u G. Giunta a zákaz jeho činnosti na 2 roky.
Kľúčové slová: spaľovanie odpadu | Spaľovne