Otvorený list poslancom mestského zastupiteľstva v Košiciach

Košice, 25.06.2007

Vážený pán poslanec, vážená pani poslankyňa, dovoľujeme si Vás požiadať a poprosiť, aby ste nepodporili „priemyselný plán spoločnosti Kosit“, ktorý predloží táto spoločnosť už na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Spoločnosť Kosit nám po nezvládaní základných prvkov manažmentu odpadového hospodárstva (napr. opakované veľké nekontrolované požiare v jej priestoroch; úpadok triedeného zberu – znižovanie počtu kontajnerov na zber papiera ...) predkladá plán, ktorý je veľmi nevýhodný pre obyvateľov mesta. Ekonomicky, environmentálne, v rozpore s účelom legislatívy EÚ a SR o odpadoch.

1. Chce Kosit odobrenie na veľmi rizikovú miliardovú investíciu ?
Zásadný argument proti podpore „priemyselného plánu spol. Kosit“ v predloženej podobe je nedostatok základných informácií (a v dostatočnom predstihu) pre hlasovanie o stovkách miliónov, možno vyše miliardy slovenských korún. Pre takú obrovskú investíciu predkladá poslancom spol. Kosit 1 a štvrť strany bez tak základných informácií ako napríklad celková výška investície, analýza návratnosti, dopady na prostredie ... Podľa listu spol. Kosit má prvá etapa stáť cca 398 miliónov Sk. Pri popise budovania druhej a tretej etapy však akoby „zázrakom“ už o výške nutných investícií nepíšu ... ide o vybudovanie novej linky pre spaľovanie až 120 000 ton odpadov , v tretej etape zariadenia na predúpravu odpadov, triedenie odpadov ... Ako si Kosit vôbec dovoľuje žiadať o podporu investične nebývalo náročného projektu bez toho, aby poslanci presne vedeli o podpore akých nákladov, s akou návratnosťou, rizikami ... Majú poslanci hádať či to bude 1,2 miliardy, alebo 0,7 miliardy ?
Avšak aj z toho minima informácií, ktoré Kosit zverejnil v liste, vyplýva ekonomická rizikovosť až nevýhodnosť pre obyvateľov a podnikateľov Košíc, pretože tak obrovskú investíciu do predimenzovanej spaľovne bude možné splatiť iba dvoma spôsobmi:
- Dovozom veľkého množstva odpadov zo zahraničia. Dovoz zo širokého regiónu východného Slovenska je nereálny, spaľovne majú zvyčajne najvyššie ceny a Košice či Kosit nemajú ako donútiť okolité mestá, aby vozili svoje odpady do drahšej spaľovne a nie do lacnejších alternatív. Koniec koncov, Kosit dlhodobo verejne deklaruje vo svojich vlastných materiáloch i médiách záujem o dovoz odpadov zo zahraničia. Pre západné subjekty je lacnejšie zaplatiť zvýšenú dopravu odpadov na Slovensko, do Českej rep., pretože cena za zneškodnenie odpadov je výrazne nižšia než v ich krajinách ... Okrem negatíva pre naše životné prostredie to však obnáša ekonomické riziko. Tento zámer je v súčasnosti v rozpore s legislatívou SR i EÚ. Spoliehanie sa na zmenu ustanovení v Smernici EÚ o odpadoch, ktorá by umožnili takúto činnosť, sa môže vypomstiť. Tento proces naša organizácia sleduje a pravdepodobne predmetná zmena nebude v EÚ schválená.
- Ak nebude možné splácať obrovské investície zneškodňovaním veľkého množstva odpadov, ostane už iba možnosť vysokých poplatkov pre miestnych občanov a podnikateľov, tak ako je tomu v iných mestách, ktoré vybudovali predimenzované spaľovne.

2. Extrémna predimenzovanosť spaľovne: K súčasnej výkonnej kapacite jedného kotla (cca 75 000 ton odpadov ročne) sa plánuje v rámci „prvej etapy priemyselného plánu“ sprevádzkovať druhý kotol (ďalších 75 000 ton) a v druhej etape to má byť tretí kotol s kapacitou ďalších 120 000 ton! Spolu to predstavuje 270 000 ton odpadov ročne – pre informáciu, maximálna kapacita Bratislavskej spaľovne je 135 000 ton ročne. Väčšiu spaľovňu nenájdeme ani v Českej republike (Brno má menšiu a tiež nevyťaženú kapacitu), iba v Prahe - oficiálna kapacita cca 310 000 ton, avšak naplnená je iba z 2/3...
V roku 2006 spálila spaľovňa z Košíc 58 524 ton odpadov... A to triedime a recyklujeme stále veľmi málo – iba niekoľko % z komunálnych odpadov, pričom iné mestá v strednej Európe dnes dokážu triediť a recyklovať desiatky %. Košice taktiež musia v najbližších rokoch výrazne zvýšiť mieru triedenia a recyklácie, nielen pre vlastné životné prostredie, ale aj pre splnenie % kvót recyklácie mnohých druhov odpadov, ktorými je Slovensko viazané. Takže je namieste kalkulovať s ubúdaním množstva odpadov plynúceho do spaľovne vďaka rastúcej miere recyklácie.
Na otázku odkiaľ by teda Kosit chcel získať toľko odpadov, alebo akým iným spôsobom by chcel splatiť takéto obrovské investície, odpovedáme v predošlom odstavci.

3. Vymýšľanie nerealistického dôvodu pre zväčšenie kapacity spaľovne.
V liste, ktorý Vám predložila spoločnosť Kosit, sa uvádza ako dôvod pre zväčšenie kapacity spaľovne odpadov úsmevne prehnanú predpoveď nárastu množstva odpadov. Dnes produkujú podľa samotného listu Košice 215 kg na obyvateľa ročne, do roku 2014 – iba za 6 a pol roka - už bude údajne každý obyvateľ mesta produkovať 560 kg za rok ... ! Nikde vo svete sa nezaznamenal tak obrovský nárast množstva odpadov v tak krátkom čase. Naopak, podľa Správy o stave životného prostredia SR a údajov Štatistického úradu množstvo komunálnych odpadov v SR v poslednom roku kleslo z 5 kg na obyvateľa / rok. V skutočnosti odborníci zväčša odhadujú nárast množstva komunálnych odpadov v pomere cca 0,5% k nárastu HDP o 1% - ak sa v danom meste / regióne nerealizujú žiadne opatrenia pre predchádzanie vzniku odpadov. Porovnajte si predpoklad nárastu HDP o niekoľko % počas 6 a pol roka a predpoveďou spol. Kosit ... Nehovoriac o tom, že Kosit by sa mal, tak ako píše v úvode svojho listu, ako prvý usilovať o znižovanie produkcie komunálnych odpadov a nie cynicky predpovedať nárast množstva odpadov aký nemá vo svete obdobu ...

4. Nepravdivé prikrášľovanie spaľovania odpadov ako údajného zdroja „alternatívnej energie“.
Kosit sa, podobne ako niektoré lobbistické spaľovniarske skupiny, snaží prezentovať túto činnosť ako „alternatívny“ zdroj výroby energie oproti fosílnym zdrojom, a tým údajne pomáha znižovať dopady produkcie energie na zmeny klímy. Posledné odborné štúdie (viď príloha) však preukázali, že spaľovne odpadov produkujú na jednotku približne také množstvo skleníkotvorných plynov ako fosílne zdroje a časom sa ich dopad bude ešte zhoršovať pre narastajúci podiel plastov v odpade ...

5. „Priemyselný plán spoločnosti Kosit“ ide proti účelu legislatívy EÚ a SR o odpadoch. Tej, ktorú sami uvádzajú v úvode svojho listu ... Správne citujú, že na prvom mieste je prevencia – znižovanie vzniku odpadov, následne opätovné používanie. Spoločnosť Kosit ani doposiaľ v praxi, ani vo svojom „priemyselnom pláne“ nepočíta s vynaložením jedinej koruny na tieto aktivity ! Do tretieho opatrenia v poradí - triedeného zberu pre materiálové zhodnocovanie – plánuje investovať iba výrazne menší podiel než do spaľovania odpadov, ktoré však má byť až predposlednou možnosťou. Dôkazom, že Kosit neberie prevenciu, triedenie a recykláciu vážne je aj skutočnosť, že vo svojom pláne vôbec nepočíta s poklesom odpadov pre spaľovanie. Naopak, predpovedá obrovský nárast množstva odpadov.

Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec,

na základe vyššie uvedených skutočností a nedostupnosti základných ekonomických a environmentálnych informácií Vás žiadame, aby ste nepodporili „priemyselný plán spoločnosti Kosit“. Naopak, dozrel čas na zavedenie trhového hospodárstva aj do odpadového hospodárstva mesta Košice – postupné vystúpenie mesta zo spaľovne odpadov a vyberanie si partnerov pre odpadové hospodárstvo na základe ekonomicky a environmentálne najvýhodnejších ponúk. Je preukázateľné, že v takom prípade by spoločnosť vlastniaca spaľovňu vyhrala v transparentnej trhovej súťaži len veľmi ťažko ...


S úctou


Ladislav Hegyi                                    Paulína Urdová                                             Ing. Štefan Szabó
Priatelia Zeme - SPZ                       o.z. Abovská OSA                                                    o.z. Sosna
Príloha: