Najväčšia spaľovňa nebezpečných odpadov v kraji s ich najnižšou produkciou je nezmysel

Košice, 17.04.2008

Spoločnost Fecupral plánuje vytvoriť v Prešove najväčšiu spaľovňu nebezpečných odpadov na Slovensku, zväčšením súčasnej kapacity – z 1.000 na 21.000 ton nebezpečných odpadov (NO) ročne. Projekt, ktorý je v etape zákonného posudzovania vplyvov na prostredie, vytvára hrozbu dovozu nebezpečných odpadov z bohatších krajín. Priatelia Zeme-SPZ odoslali na Ministerstvo životného prostredia SR v rámci prebiehajúceho posudzovania vplyvov odborné pripomienky poukazujúce na závažné nedostatky a negatíva projektu. Mgr.Katarína Vrábľová, koordinátorka toxického programu Priateľov Zeme-SPZ: “Nie sme striktne proti prešovskej spaľovni, ale sme zásadne proti jej predimenzovanému, až 20 násobnému rozšíreniu, pretože by zbytočne zvýšilo záťaž prostredia a negatívne vplyvy na zdravie ľudí. Prešovský kraj produkuje najmenej nebezpečných odpadov na Slovensku (iba 3,4%) a žiadne z predložených dokumentov k projektu nijako neodôvodňujú potrebu tak extrémneho rozšírenia kapacity. Obzvlášť, keď doteraz nebola naplnená ani súčasná kapacita spaľovne 1.000 ton za rok – za posledné 2 roky to bolo iba cca 550 ton ročne”. Na Slovensku nie sú plne vyťažné ani súčasné kapacity spaľovní NO a aj najväčšia spaľovňa NO v Českej republike má menšiu kapacitu (18.400 ton ročne).

Keďže fakty preukazujú nereálnosť naplnenia zamýšľanej kapacity zo slovenských zdrojov, ostáva plán naplniť ju dovozom nebezpečných odpadov z bohatších krajín EÚ, kde sú ceny spaľovní výrazne vyššie. V súčastnosti je takáto činnosť v zásade blokovaná legislatívou, tá sa však v krátkej dobe zmení. Onedlho bude Európsky parlament hlasovať o konečnej podobe novely Smernice o odpadoch EÚ, ktorá s najväčšou pravdepodobnosťou preklasifikuje spaľovne zo zariadení na zneškodňovanie na zariadenia pre zhodnocovanie odpadov. Cezhraničná preprava odpadov za účelom zneškodňovania je okrem výnimiek blokovaná, pre účely jej zhodnocovania sú však hranice otvorené. Tak sa výrazne oslabia možnosti chudobnejších štátov zabrániť dovozom odpadov, vrátane nebezpečných, z bohatších krajín do svojich spaľovní. Buď projekt počíta s týmto, alebo je nerealistický.

Priatelia Zeme-SPZ upozorňujú aj na vážne technické nedostatky zámeru rozšírenia spaľovne. Už teraz má plánovaná technológia problémy s prekračovaním limitov v odpadových vodách pri 6 zo 16 toxických látok (uvedené správcom vodného toku). Zamýšľaný typ technológie zvykne mať problémy aj s emisiami ortute. Ladislav Hegyi, predseda Priateľov Zeme-SPZ: “Napriek pokročilému štádiu zákonného procesu posudzovania vplyvov, investor doposiaľ nepredložil tak základné údaje, ako sú predpokladané emisie toxických látok do ovzdušia a tuhých odpadov. Chýba tiež kľúčový dokument – tzv. “zvozová štúdia”, ktorá mala preukázať opodstatnenosť lokalizácie takto veľkej spaľovne a zaoberať sa minimalizáciou prepravy NO a jej rizík. Preprava NO je vo vyspelých krajinách posudzovaná prísne, s cieľom minimalizovať množstvo ich prepravy, a tým aj riziko havárií so závažnými dopadmi. V projekte spoločnosti Fecupral by sa naopak zbytočne zvyšovala a smerovala aj cez obývané lokality”.

Nebola vykonaná ani riadna analýza vplyvu na zdravie obyvateľstva. Projekt v niektorých prípadoch ide aj proti ekologicky a ekonomicky výhodnejším spôsobom nakladania s viacerými druhmi nebezpečných odpadov, napríklad recyklácie a alternatívnych technológií.

Nesúhlasné stanovisko a pripomienky odoslalo aj Mesto Prešov, ktoré s rozšírením kapacity nesúhlasí z viacerých dôvodov. Jedným z nich je aj pripravovaná zmena danej lokality Prešova na polyfunkčnú zónu s bytovou zástavbou, ktorá by sa tak dostala do tesnej blízkosti spaľovne. Ing.Jozef Višňovský, prednosta Mestského úradu Prešov: “Spaľovňa nebezpečných odpadov v plánovanej kapacite, ktorú považujeme za absolútne predimenzovanú nielen v rámci mesta, ale aj Prešovského kraja a celého Slovenska, je nepotrebná. Nestotožňuje sa s ňou ani Koncepcia rozvoja mesta Prešov v oblasti energetiky, ktorá je jedným zo zásadných strategických dokumentov mesta. Absolútne nevhodná je lokalizácia spaľovne, pretože terajší areál úzko hraničí s obytnou zónou – cca 250m – a v pôvodnej priemyselnej zóne sa v súčasnosti rozvíja polyfunkčná zóna občianskej vybavenosti.”


Miestne občianske iniciatívy Táborisko, Kostitras a celoslovenská organizácia Priatelia Zeme preto spúšťajú voči predmetnému zámeru kampaň. Dušan Dajča, OZ Táborisko Prešov: „Vyzývame prešovčanov, aby sa do kampane aktívne zapojili a vyjadrili svoj negatívny postoj k tomuto projektu aspoň podpísaním petície.“ V týchto dňoch začína petičná akcia, nasledovať budú viaceré verejné a informačné akcie pre občanov Prešova a odborná oponentúra v rámci posudzujúcich a povoľujúcich konaní. Viac informáciíMgr.Katarína Vrábľová, koordinátorka toxického programu, Priatelia Zeme-SPZ, Tel.:0908 656 799, vrablova@priateliazeme.sk

Ladislav Hegyi, predseda Priateľov Zeme-SPZ, Tel.:0903 628 503, hegyi@priateliazeme.sk

 

Kraj
Produkcia NO (t) 2005
v %
Produkcia NO (t) 2006
v %
Bratislavský
63 458,60
11,3
101 017,54
18,9
Trnavský
127 935,29
22,8
84 830,89
15,9
Trenčiansky
47 481,94
8,5
57 772,85
10,8
Nitriansky
65 090,81
11,6
47 901,26
8,9
Žilinský
52 291,54
9,3
41 757,25
7,8
Banskobystrický
43 988,01
7,8
39 150,35
7,3
Prešovský
14 250,43
2,5
18 219,08
3,4
Košický
146 750,22
26,2
144 414,85
27
 Zdroj: Slovenská agentúra životného prostredia, apríl 2008.