Na Poľane začína regionálny prieskum o nakladaní s bioodpadmi

Ponická Huta, 04.11.2009

Priatelia Zeme-CEPA organizujú v štyroch mikroregiónoch okolo Poľany výskum zameraný na získanie údajov o nakladaní s bioodpadmi v domácnostiach.

Do výskumu je zapojených viac než 20 dobrovoľníkov a aktivistov, ktorí navštívia domácnosti v 41 obciach a dvoch mestách 4 mikroregiónov (MR Severné Podpoľanie, MR Čierny Hron, MR Rentár a MR Podpoľanie).

Prostredníctvom dotazníkov a rozhovorov získavajú údaje o tom, ako ľudia nakladajú s bioodpadom zo svojich záhrad a domácností. Dobrovoľníci zároveň zisťujú prekážky, ktoré ľuďom bránia efektívne zhodnocovať biologicky rozložiteľné odpady. „Predbežné výsledky prieskumu ukazujú na to, že vačšiina ľudí nemá správne poznatky o kompostovaní. Odpad zo záhrad spaľujú, vyhadzujú na čierne skládky a častokrát hádžu do potokov, kde sa im rýchlo stratí z očí. Je to škoda, lebo takto zbytočne prichádzajú nielen o hodnotné hnojvo, ale znečisťujú prostredie, v ktorom žijú,“ hovorí Peter Halaj, terénny pracovník projektu.

Prieskum Priatelov Zeme-CEPA je prvý takého rozsahu na Slovensku. Získané údaje budú slúžiť ako podklad pre prípravu koncepcií nakladania s kompostovateľnými odpadmi. Priatelia Zeme-CEPA pomôžu vybraným obciam a mnohým majiteľom rodinných domov so záhradami navrhnúť a vybudovať kompostoviská. Ľudia tam budú môcť ukladať biologické odpady zo záhrad, kuchýň a verejných priestranstiev a vyrábať tak cenné hnojivo. To bude jeden z praktických výstupov projektu „Zhodnocovanie biologických komunálnych odpadov na Poľane“, ktorý má zlepšiť podmienky pre hospodárenie s biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi v obciach a domácnostiach v celom regióne Poľana.

„Chceme ľudí motivovať pozitívnymi príkladmi. Už teraz vieme povedať, že ak sa verejnosť aj obce dostanú k správnym informáciám, majú aj záujem pridať sa k správnym riešeniam. Veríme, že o niekoľko rokov bude situácia okolo Poľany vyzerať inak,“ dodáva Peter Coch, ktorý koordinuje prácu dobrovoľníkov zapojených do prieskumu.

Viac informácií

Peter Halaj, Ponická Huta 65, 976 33 Poniky, tel.č.: 0904522362; 0917 269711, halaj@priateliazeme.sk

Kľúčové slová: Biologický odpad