MŽP navrhuje oslabiť odstraňovanie nelegálnych skládok a triedený zber

Košice, 21.05.2008

Ministerstvo životného prostredia SR vytvorilo nekoncepčný a nesystémový návrh zákona o odpadoch. Zlá situácia v odpadovom hospodárstve, spôsobená najmä narastajúcim množstvom odpadov, nevhodným nakladaním s nimi a nedostatočnou štátnou kontrolou, sa tak môže ešte zhoršiť. Priatelia Zeme-SPZ upozorňujú na viaceré závažné nedostatky návrhu zákona o odpadoch. Medzi najvážnejšie z nich patrí ustanovenie, ktoré zhorší proces odstraňovania nelegálnych skládok odpadov, pretože prenáša povinnosť ich odstránenie z vinníka (v prípade neidentifikovania štátu, u komunálnych odpadov zo samospráv) na majiteľa pozemku, na ktorom sa táto skládka nachádza. Veľká časť súkromných vlastníkov však nedisponuje dostatočnými finančnými prostriedkami, preto možno očakávať zhoršenie stavu – dlhodobé pretrvávanie, či dokonca nárast množstva nelegálnych skládok odpadov. Takýto návrh je zároveň nespravodlivý, pretože v drvivej väčšine prípadov vlastník nehyzdí nelegálnou skládkou svoj majetok (odpad tam dovážajú iné osoby), no odstrániť ju musí na vlastné náklady. „Voľba, ako nakladať s komunálnymi odpadmi, je v kompetencii obce a ak tá zvolí zlý systém, ktorý prispeje k tvorbe nelegálnych skládok, nie je zrejmé, prečo za to má platiť vlastník pozemku, ktorý je tým iba poškodzovaný,“ upozorňuje Ladislav Hegyi, predseda Priateľov Zeme-SPZ. Ohrození sú však nielen súkromní vlastníci pozemkov, ale aj obce, rozpočtové a príspevkové organizácie a právnické osoby, ako sú vlastníci lesov či poľnohospodárske družstvá.

Navrhovaná úprava zároveň odoberie obciam finančné prostriedky na triedený zber, ktoré dnes poskytuje priemysel, pretože presúva právomoc vydávať „potvrdenky“ o recyklácii z prevádzkovateľov triedeného zberu výlučne na recyklačné spoločnosti. Naviac, naďalej umožní “falšovať potvrdenky” o recyklácii. To môže vážne poškodiť už aj tak finančne poddimenzovaný triedený zber odpadov v obciach a znížiť mieru recyklácie v SR.

Priatelia Zeme navrhujú upraviť časť zákona o Recyklačnom fonde tak, aby bola zavedená právna zodpovednosť Recyklačného fondu za plnenie cieľov recyklácie za povinné osoby z priemyslu, ktoré do neho platia príspevky. Zároveň žiadajú zúžiť možnosti použitia prostriedkov Recyklačného fondu výhradne na podporu triedeného zberu odpadov a vzdelávania priamo spojeného s triedeným zberom. „Je potrebné vylúčiť plytvanie prostriedkami na aktivity typu filmových festivalov, či nikým nečítaných časopisov, namiesto triedeného zberu,“ vysvetľuje Ladislav Hegyi.

Návrh Priateľov Zeme-SPZ hovorí aj o potrebe zvýšiť výšku poplatkov za skládkovanie a zaviesť nový poplatok za spaľovanie odpadov. Nejedná sa však o “cenu”, ktorú platia občania za odpad, ale o osobitný environmentálny poplatok, ktorý zohľadní negatívne vplyvy zneškodňovania v cene a ekonomicky zvýhodní triedený zber a recykláciu. Tieto poplatky žiadajú účelovo viazať na prevenciu a recykláciu odpadov.

Priatelia Zeme-SPZ požadujú aj odstránenie neodôvodnených byrokratických bariér triedenia a úpravy odpadov v Zákone o posudzovaní vplyvov. V súčasnosti jedno z ustanovení požaduje nákladný a zdĺhavý proces posudzovania vplyvov na životné prostredie aj pre tak malé, neškodné zariadenia a aktivity, ako sú napríklad záhradné drviče konárov či malé dotrieďovacie linky v obciach. Tie sú pre ochranu životného prostredie žiadúce, preto je potrebné nebrániť im zbytočnou a drahou byrokratickou požiadavkou, ktorá nemá vo svete obdobu. Podľa zákona totiž aj pri kúpe drviča konárov je potrebné vypracovať odbornú dokumentáciu za minimálne 100.000 Sk a následne rok vypisovať potrebné dokumenty, aby MŽP vydalo odporúčacie stanovisko.

„Slovensko trpí jednou z najvyšších mier skládkovania komunálnych odpadov (KO) v EÚ a jednou z najnižších mier recyklácie – v roku 2004 bolo 2. od konca v EÚ. Jednou z hlavných príčin je nízka cena skládkovania, ktoré je stále najjednoduchším a najlacnejším spôsobom nakladania s KO. Následkom toho končí 78% tuhých KO na skládkach, hoci je to environmentálne najnevhodnejší legálny spôsob nakladania s odpadmi. V EÚ sa pre zníženie skládkovania a zvýšenie recyklácie okrem iného osvedčilo využívanie internalizácie externalít v podobe zavedenia skládkovacej ekologickej dane resp. „environmentáneho poplatku“. Slovenský Zákon o poplatkoch za ukladanie odpadov však stanovil tieto poplatky také nízke, že svoju úlohu neplnia,“ uzatvára Ladislav Hegyi.

Na základe odborných výhrad žiadajú Priatelia Zeme-SPZ pripravovaný zákon o odpadoch stiahnuť a zásadne prepracovať. Viac informáciíLadislav Hegyi, predseda Priateľov Zeme-SPZ, Tel.: 0903 628 503, hegyi@priateliazeme.sk

Katarína Vráblová, koordinátorka, Priatelia Zeme - SPZ, Tel.:0908 656 799 vrablova@priateliazeme.sk
Kľúčové slová: legislatíva
Témy: odpady