Kríza v odpadovom hospodárstve je dôsledkom dlhodobého presadzovania nesprávnej hierarchie v nakladaní s odpadom

Košice, 04.03.2009

Priatelia Zeme – SPZ upozorňujú, že súčasná kríza v odpadovom hospodárstve je len sčasti spôsobená ekonomickou krízou. Veľký podiel na nej majú aj chyby z minulosti, kedy sa presadzovala nesprávna hierarchia v nakladaní s odpadom a neriešila sa dlhodobá udržateľnosť systému.

Na Slovensku v súčasnosti vládne v odpadovom hospodárstve kríza. Vznikla čiastočne ako dôsledok finančnej krízy, ale oveľa väčší vplyv má na ňu nedodržiavanie hierarchie odpadového hospodárstva stanovenej v zákone o odpadoch. Správna odpadová hierarchia má nasledovné poradie: 1. Predchádzanie vzniku a škodlivosti odpadov 2. Opätovné používanie 3. Recyklácia 4. Energetické zhodnocovanie 5. Spaľovanie a skládkovanie.

Priamo v praxi je však jej poradie dlhodobo opačné. Svedčí o tom fakt, že sa v súčasnosti 76 % odpadu skládkuje, 11 % sa spaľuje, 10 % sa recykluje alebo kompostuje a s 3 % odpadu sa nakladá iným spôsobom. Pritom napríklad v susednom Rakúsku sa skládkuje len približne 25 % odpadu, spaľuje 15 % odpadu a recykluje alebo kompostuje až 50 % odpadu.

Ako k tomu povedal expert na odpadové hospodárstvo Priateľov Zeme – SPZ Branislav Moňok: „Súčasný systém je zle nastavený už dlhé roky. Ekonomická kríza len umožnila, aby sa tieto problémy ukázali. Je škoda, že na Slovensku sa kríza v odpadovom hospodárstve nechápe ako príležitosť prijať potrebné zmeny, ktoré by takejto kríze pomohli predchádzať, ale hľadajú sa spôsoby, ktoré podporujú súčasný ekonomicky neudržateľný stav.“

Priatelia Zeme – SPZ preto pripravili návrh konkrétnych opatrení, ktoré podporia zmeny v odpadovom hospodárstve smerom k znižovaniu množstva zneškodňovaných odpadov na skládkach a v spaľovniach odpadu.

Hlavným cieľom navrhovaných opatrení je zavádzanie efektívnejších systémov zberu vybraných druhov odpadu z obalov, úprava starých a zavedenie nových ekonomických opatrení na podporu separovaného zberu v obciach a zberu a zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov.
Od dnešného dňa začínajú Priatelia Zeme – SPZ aj kampaň za ich prijatie, a snažia sa tak pokračovať vo svojich snahách o zlepšenie situácie v odpadovom hospodárstve, ako aj o zníženie negatívnych dopadov na životné prostredie.

Aktivita sa uskutočňuje vďaka projektu „Viac recyklácie, menej znečistenia“, ktorý je spolufinancovaný z finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Viac informácií

Branislav Moňok, monok@priateliazeme.sk, tel. 0904 124 726
Martin Valentovič, valentovic@priateliazeme.sk, tel. 0903 279 817


Návrhy riešenia krízy v odpadovom hospodárstve od OZ Priateľov Zeme – SPZ

OZ Priatelia Zeme – SPZ navrhujú riešenie krízy v odpadovom hospodárstve nasledovnými opatreniami:

1. S okamžitou platnosťou zabezpečiť výrazné zvýšenie nárokovateľného príspevku od Recyklačného fondu pre obce pri hodnovernom preukázaní odovzdania vyseparovaných zložiek odpadu na zhodnotenie.

2. Zaviesť povinnosť pre povinné osoby alebo nimi zriadené oprávnené organizácie, ktoré sú oslobodené od platenia príspevku do Recyklačného fondu podľa § 44, 44a, 46 a 48 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, vyplácať príspevok obciam pri hodnovernom preukázaní odovzdania vyseparovaných zložiek odpadu na zhodnotenie. Jednalo by sa o zavedenie nárokovateľného príspevku pre obce od povinných osôb a oprávnených organizácií.

Tieto dve opatrenia by mali v obciach ekonomicky podporiť systémy separovaného zberu odpadov a znížiť negatívny dopad zníženia výkupných cien za vyseparované zložky odpadu.


3. Zabezpečiť, aby sa z Recyklačného fondu podporovala výstavba iba takých zariadení na zhodnocovanie odpadov, ktorých kapacity v SR nie sú pokryté.

Toto opatrenie má zabezpečiť, aby Recyklačný fond mal väčšie množstvo finančných prostriedkov na zvýšenie nárokovateľného príspevku podľa § 64 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch.


4. Zabezpečiť prednostné využívanie domácich zdrojov vyseparovaných zložiek odpadov pri recyklácii. Dovoz vyseparovaných zložiek odpadov povoliť len v množstve, ktoré je nevyhnutné na vyrovnanie rozdielu medzi plánovanou spracovateľskou kapacitou a vyzbieranými množstvami v SR.

Toto opatrenie má zabezpečiť, aby pre domáce vyseparované zložky odpadu boli v SR dostatočné spracovateľské kapacity.


5. Zaviesť zvýšenie poplatkov za ukladanie komunálnych odpadov v zmysle zákona č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení zákona č. 587/2004 Z. z., konkrétne v Prílohe č. 1 z dnešných 9,96 Eur / 300,- Sk na 16,59 Eur / 500,-Sk a každým ďalším rokom vždy o 3,31 Eur / 100,- Sk naviac, až do výšky, ktorá by dostatočne zvýhodňovala separovaný zber odpadu a jeho zhodnocovanie v porovnaní so skládkovaním. Poplatok by sa rozdelil na 2 časti – 9,96 Eur / 300 Sk by šlo na účet obciam, v katastri ktorých sa nachádza skládka odpadov. Zvyšok by sa odvádzal do už existujúceho alebo vytvoreného fondu, kde budú finančné prostriedky zo začiatku účelovo viazané na rozvoj separovaného zberu biologicky rozložiteľných odpadov a vybudovanie zariadení na ich zhodnocovanie (je to najväčšia zložka komunálnych odpadov a zmenu nakladania s touto zložkou odpadu si vyžaduje aj legislatíva SR a EU). Ročne by sa takto mohlo vyzbierať vyše 8.298.479,71 Eur / 250.000.000,- Sk.

6. Zaviesť poplatky za spaľovanie odpadov v spaľovniach odpadov. Navrhujeme, aby všetky zariadenia na spaľovanie odpadov odvádzali do účelového fondu poplatok za každú tonu spáleného odpadu. Poplatok by mohol začať na sume 3,31 Eur / 100 Sk za 1 tonu spáleného odpadu a každý rok by bol automaticky zvýšený o 3,31 Eur / 100 Sk. , až do výšky, ktorá by dostatočne zvýhodňovala zber separovaného odpadu a jeho materiálové zhodnocovanie v porovnaní so spaľovaním. Vyzbieraná suma bude účelovo viazaná na rozvoj separovaného zberu biologicky rozložiteľných odpadov a vybudovanie zariadení na ich zhodnocovanie. Ročne by sa takto mohlo k tomuto účelu vyzbierať vyše 663.878,37 Eur / 20.000.000,- Sk.

Tieto dve opatrenia majú zabezpečiť chýbajúce finančné prostriedky na zavedenie separovaného zberu biologicky rozložiteľných odpadov a rozvoj dostatočných kapacít na ich zhodnocovanie. Po naplnení cieľov znižovania množstva biologicky rozložiteľných odpadov ukladaných na skládkach vyplývajúcich zo smernice EÚ 1999/31/ES o skládkach odpadov, by sa vyzbierané finančné prostriedky presmerovali na podporu zberu a zhodnocovania ďalších druhov odpadu. Povinnosť pre obce zaviesť separovaný zber biologicky rozložiteľných odpadov je stanovená v §39, ods.14 zákona 223/2001 Z. z. o odpadoch. Na tento účel však do dnešného dňa neboli vytvorené zo strany štátu dostatočné podporné finančné mechanizmy.


7. Zaviesť do praxe povinné zálohovanie obalov (§ 7 ods. 3 zákona č. 529/2002 Z. z. o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Týmto opatrením by sa výrazným spôsobom znížili náklady obcí na separovaný zber a dotrieďovanie vybraných druhov odpadu z obalov.
PrílohaVeľkosť
TSkrizafinal2.doc46.5 KB