CO2 Grobbilanz – nástroj na odhad emisií CO2 pre mestá a obce

Banská Bystrica, 23.02.2009

Priatelia Zeme-CEPA a medzinárodná Klimatická Aliancia informujú samosprávy, ktorým záleží na environmentálne citlivom a trvaloudržateľnom prístupe k riadeniu obce či mesta, o programe na výpočet emisií CO2. CO2 Grobbilanz je jednoduchý a účinný databázový program (a zároveň súhrn registrov CO2 emisií od obcí a miest), ktorý slúži ako dôležitý nástroj environmentálnej orientácie a rozhodovania na úrovni samospráv. Jeho vývoj iniciovala Rakúska klimatická aliancia – Klimabündnis, s ktorou spolupracujú Priatelia Zeme-CEPA v rámci projektu Dajme šancu Slnku. „Pred uvedením tohto výpočtového modelu už existovali mnohé iné podobného zamerania, no pre malé obce bola ponuka úzka. Niektoré väčšie mestá, aj keď ustanovili vlastné metódy pre registráciu CO2 emisií, sa zas nevyhli značným finančným nákladom pri získavaní potrebných údajov a ich kalkulácii. Navyše výsledky neboli štandardizované a neexistovala tak možnosť porovnania medzi mestami,“ vysvetľuje Katarína Hipšová, koordinátorka projektu Dajme šancu Slnku. CO2 Grobbilanz vznikol v roku 2006 s cieľom prekonať spomenuté nedostatky. Vďaka veľkému počtu vlastných štatistických údajov (napr. počet vozidiel, podlahová plocha, druh vykurovania atď.) sa minimalizujú náklady na ich získavanie. Možnosť prispôsobenia štatistických údajov na miestne pomery zas zvyšuje presnosť výpočtov. Vyhodnotenie odhalí najzávažnejšie zdroje CO2 emisií. Program bol vytvorený pre malé obce a mestá, je však možné ho upraviť aj na potreby väčších miest, a všeobecne na podrobné výpočty. Štandardizovaná metóda tohto modelu sa realizuje cez internetovú databázovú aplikáciu. „Pre obdobie jedného roka sa vypočítajú celkové miestne emisie, vrátane exhalátov a vyjadria sa v CO2 jednotkách. Pri všetkých sektoroch sa uplatní územný princíp (miestna produkcia) s výnimkou osobnej dopravy, kde platí princíp emisných poplatkov,“ vysvetľuje Katarína Hipšová. Typické využitie nájde program CO2 Grobbilanz na odboroch životného prostredia miestnych samospráv. Na prípravu všetkých údajov je dostupný online formulár. Hneď po vyplnení (časová náročnosť cca 10 min.) sú k dispozícii výsledky podľa sektorov, a to jednak celkové, a tiež na jedného obyvateľa. „Údaje je možné aktualizovať na miestne pomery a tým spresniť výpočet. Vďaka tomu môže byť CO2 Grobbilanz inšpiráciou aj pre slovenské samosprávy,“ uzatvára Katarína Hipšová. Viac informáciíKatarína Hipšová, koordinátorka projektu Dajme šancu Slnku, Tel.: 0908 489 933, email: klima@priateliazeme.sk Rudolf Pado, lektor projektu Dajme šancu Slnku, Tel.: 0903 028 364, email: oztatry@slovanet.sk CO2 Grobbilanz je dostupný na webovej stránke Rakúskej klimatickej aliancie http://www.klimabuendnis.at
Kľúčové slová: emisie CO2 | samosprávy